committee

Konstitucionālie jautājumi

Iedzīvotāju intereses pirmajā vietā

Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komiteja (AFCO) ir atbildīga par Eiropas politisko partiju un fondu regulējumu un šī regulējuma uzlabošanu, turklāt tā uzrauga ES līgumu īstenošanu un izvērtē ES un tās iestāžu darbību. Komitejas ziņā ir arī ES iestāžu savstarpējās attiecības un nolīgumi, kas reglamentē šīs attiecības.

Piedevām komiteja strādā pie tā, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos Eiropas Savienībai, rūpīgi izvērtējot konferences par Eiropas nākotni rezultātus. Komitejas locekļi īsteno iedzīvotāju gaidas, kas tika apkopotas lielākajā daudzvalodu digitālajā platformā.

Komitejas darbs ietver arī Eiropas Parlamenta Reglamenta īstenošanu un grozīšanu, lai padarītu ES efektīvāku un pārredzamāku.

Visbeidzot, komiteja nodrošina, ka Eiropas pilsoņi var paust savu viedokli, sekmējot Eiropas pilsoņu iniciatīvu, reformējot vēlēšanu procedūras un izveidojot ciešāku sadarbību starp ES un citām iestādēm.

The last piece of a puzzle of the European flag lies on top of the completed pieces