committee

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselību padarīt par Eiropas prioritāti

Mēs esam mērķtiecīgi aicinājuši izveidot Eiropas Veselības savienību, kas sniegtu patiesu labumu ES iedzīvotājiem. Apakškomiteja palīdz šim mērķim tuvoties.

Mūsu uzmanības centrā ir ES veselības rīcībpolitiku stiprināšana, zāļu un medicīnisko ierīču trūkums, slimību ārstēšana un profilakse, piegādes ķēdes noturība un pārrobežu sadarbība nolūkā labāk sagatavot ES nākotnes veselības krīzēm.

Ir arī izšķirīgi svarīgi panākt, ka Eiropas pacientiem zāles ir pieejamas par pieņemamu cenu un ka viņi var brīvi pārvietoties ES.

Mēs turklāt uzraugām Eiropas Zāļu aģentūras un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra darbu.

Apakškomiteja darbojas ar neleģislatīviem jautājumiem. Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja joprojām ir atbildīga par tiesību aktu priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu.

Doctor holding out stethescope with focus on object