committee

Kultūra un izglītība

Cilvēku saliedēšana ar izglītības, kultūras un sporta palīdzību

ETP grupa ir apņēmusies stiprināt Eiropas Savienības mērķi vienot cilvēkus. Mēs uzskatām, ka izglītībai, kultūrai un sportam ir būtiska nozīme šā mērķa sasniegšanā.

Mūsu atbildības joma ir plaša – tā aptver jautājumus, kas saistīti ar izglītību, kultūras izplatīšanu, kultūras daudzveidības aizsardzību, audiovizuālās jomas politiku, informācijas un plašsaziņas līdzekļu politiku, jaunatni un sportu.

Lai atbalstītu izglītību un mobilitāti, mēs esam iestājušies par programmas “Erasmus+” budžeta divkāršošanu līdz 2027. gadam. Programma “Erasmus+”, kas ir ETP grupas iniciatīva kopš 1987. gada, ir ļāvusi vairāk nekā 12 miljoniem cilvēku izmantot mobilitātes atbalstu izglītībai, apmācībai, jaunatnei un sporta aktivitātēm. Mūsu 2018. gadā uzsāktā iniciatīva DiscoverEU” ir devusi iespēju gandrīz 30 000 Eiropas jauniešu no 18 gadiem iepazīt kontinentu un tā bagātīgo kultūras mantojumu. Mēs esam arī divkāršojusi programmas “Radošā Eiropa” budžetu, kas atbalsta Eiropas mākslinieku, kultūras un radošo darbinieku mobilitāti. Šī programma ir sniegusi tik ļoti nepieciešamo atbalstu kultūras un radošajām nozarēm Covid-19 pandēmijas krīzes laikā un pastiprina Ukrainas mākslinieku līdzdalību.

ETP grupa izvirza jauno paaudzi par vienu no Eiropas galvenajām prioritātēm. 2022. gadā, kas bija Eiropas Jaunatnes gads, mēs nodrošinājām papildu 8 miljonus EUR “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmām, lai atbalstītu gada aktivitātes. Mēs pilnībā atbalstām Eiropas Parlamenta apņemšanos sekot secinājumiem un ierosmēm, kas radušās šajā gadā un radīt paliekošas vērtības, risinot gada laikā savāktos ieteikumus.

Mūsu uzmanības centrā ir arī pamattiesības un brīvības, un mēs esam strādājuši pie Eiropas Mediju brīvības akta. Šā akta mērķis ir izveidot noteikumus, lai aizsargātu mediju daudzveidību un neatkarību ES, tostarp izstrādāt ES mēroga aizsardzības pasākumus pret politisku iejaukšanos mediju darbā.

Visbeidzot, ETP grupa ir apņēmusies saglabāt Eiropas sporta modeli, kas nodrošina finansiālās vienlīdzības, ilgtspējas un iekļautības principus visiem.

A young boy standing with his classmates raises his hand