Konkurētspējīgas un uz nākotni orientētas Eiropas veidošana

Mūsu darba grupa budžeta un struktūrpolitikas jomā strādā pie budžeta, ar kuru Eiropa kļūs konkurētspējīgāka un vairāk uz nākotni vērsta, veicinot nodokļu maksātāju naudas efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai panāktu, ka ES līdzekļi sniedz vislabākos iespējamos rezultātus. EPP grupa ir sekmīgi centusies vienkāršot finanšu un administratīvos noteikumus, lai mazinātu slogu lauksaimniekiem, MVU, vietējām un reģionālām iestādēm un visiem pārējiem, kas gūst labumu no ES finansējuma.

Mēs konsekventi atbalstījām MVU visos tiesību aktos, kas tos skar, jo īpaši saistībā ar budžeta piešķīrumiem. Pateicoties izmaiņām noteikumos, Eiropas lauksaimnieki varēs vieglāk piekļūt ES finansējumam. Mūsu EP deputāti atbalstīja pasākumus, kuru mērķis ir apturēt medus viltošanu, un esam atbalstījuši noteikumu satvaru, kas nodrošina ilgtspējīgu zveju Ziemeļjūrā.

Priekšsēdētājs

Our position

Budžeta disciplīna nav kaprīze

Sociālajai tirgus ekonomikai ir nepieciešamas stabilas valsts finanses. Ja Eiropa vēlas saglabāt labus sociālās aizsardzības līmeņus, mums steidzami ir nepieciešama fiskālā konsolidācija. Nevajadzīgu valsts izdevumu samazināšana ir nosacījums ekonomiskās izaugsmes un ieguldījumu veicināšanai. Kreiso spiediena politisko grupu ierosinātie saīsinājumi tikai palielina mūsu ekonomikas ilgtermiņa un dziļākas lejupslīdes risku. Galu galā jaunieši un nākamās paaudzes ir pelnījuši dzīvot bez pagātnes slogiem.

ES budžets ir mazāks par 1% no Eiropas IKP 500 miljoniem iedzīvotāju. ES budžetam jābūt elastīgam, lai Eiropa spētu finansēt savu politiku.

Eiropas lauksaimniecības konkurētspēja

Lai garantētu veselīgu pārtiku, ES ir jānodrošina sociāli dzīvotspējīgas, konkurētspējīgas un videi draudzīgas lauksaimniecības un zivsaimniecības nozares, kā arī labs un taisnīgs dzīves līmenis lauksaimniekiem un zvejniekiem.

Eiropai arī jācīnās par pārtikas nekaitīgumu un pārtikas krāpšanu, vienlaikus ļaujot Eiropas lauksaimniecībai būt konkurētspējīgai un nodrošināt 500 miljonu iedzīvotāju nodrošinātību ar pārtiku. Mēs uzskatām, ka ES būtu jākoncentrē maksājumi, lai saglabātu darbavietas un palielinātu mūsu lauku reģionus.

Atbildīgs reģionālais finansējums

Jauna pašu resursu sistēma ES finansējumu padarītu pārredzamāku, jo dalībvalstis uzņemas pilnu atbildību par labu ES finansējuma pārvaldību. Apmēram 80% līdzekļu tiek īstenoti valsts līmenī un tiek pakļauti Eiropas Komisijas kontrolei.