Kasdienio europiečių gyvenimo keitimas iš esmės

Mūsų Ekonomikos, darbo vietų ir aplinkos apsaugos darbo grupė nagrinėja plačiai apimančius klausimus: pradedant Ekonominės ir pinigų sąjungos ES ateitimi, euro ir finansinio stabilumu, baigiant energijos tiekimu, klimato politika, aplinkos apsauga ir oro kokybe. Vieningos skaitmeninės rinkos, telekomunikacijų, mokslo ir plėtros, paramos VMĮ klausimai, ES socialinis ramstis bei maisto sauga taip pat patenka į šios darbo grupės sritį.

Mes visuomet buvome pokyčių, kurie buvo reikšmingi daugelyje sričių, iniciatoriai. Mes panaikinome Europos Sąjungoje judriojo tarptinklinio ryšio mokestį.  Mes sutelkėme beveik 200 milijardų eurų privačių investicijų Europoje ir sukūrėme daugiau nei 300 tūkstančių darbo vietų, pasinaudodami Europos strateginių investicijų fondu (ESIF). Mes dėjome visas pastangas, kad būtų įkurta Europos gynybos sąjunga – užtikrinome 500 milijonų eurų ES finansavimą bendriems moksliniams tyrimams gynybos srityje.

Mūsų ateities užmojai ne mažiau platūs ir svarbūs; jų tarpe: pertvarkyti eurozoną, padidinti mokslui ir plėtrai skiriamas biudžeto lėšas artimiausioje bendrojoje mokslo ir inovacijų programoje („Horizon Europe“) bei sustiprinti pramonės apsaugos programą.

Pirmininkas

Our position

Europos konkurencingumo stiprinimas

Mes tikime Europos vieninga rinka – ji būtina siekiant pagerinti Europos konkurencingumą. Europa turi įgyvendinti vieningą paslaugų rinką ir vadovautis skaitmenine darbotvarke, kad išnaudotų visą savo potencialą ir taptų skaitmeninės rinkos lydere pasaulyje.

Tuo pačiu metu mes tikime Europos pakartotine industrializacija. Europa turi didinti savo pramonės konkurencingumą, netaikydama pernelyg didelės reguliavimo naštos įmonėms.

Europai taip pat reikalinga tvari bendra energetikos politika, veikianti bendra energijos rinka, grindžiama rinkos principais, kurie apjungia mūsų perkamąją galią. Kartu su investicijomis į tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą, tai padidintų mūsų energijos tiekimo saugumą, nepriklausomybę ir įvairovę, tuo pačiu skatinant konkurencingas ir prieinamas energijos kainas, kurios prisidėtų prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.

Investicijos į ateitį

Europa turi sukurti aplinką, kuri būtų draugiška VMĮ, suteikianti geriausias finansines ir teisines sąlygas pradedantiems verslą. Galiausiai įmonės ir mažosios įmonės turi turėti galimybę gauti kreditą panašiomis sąlygomis ir su prieinamomis palūkanų normomis, taip pat galimybę pasinaudoti šiuolaikinėmis finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip rizikos kapitalas, viešosios lėšos ir projektų obligacijos, ES ir nacionaliniai viešieji pirkimai ir finansavimas.

Mes taip pat reikalaujame ES sistemos, leidžiančios įmonėms daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Pavyzdžiui, daugiametėje finansinėje perspektyvoje turėtų būti daugiau dėmesio skiriama naujovėms, investicijoms, darbo vietoms ir ekonomikos augimui Europoje.

Daugiau nei 350 milijardų eurų Europos biudžeto lėšų iki 2020 m. numatyta skirti struktūrinei politikai – tai yra pagrindinė investicijų, konkurencingumo ir solidarumo užtikrinimo priemonė ir turės būti panaudota ekonomikos augimui skatinti. Tuo pat metu Europa privalo elgtis atsakingai, kad neužkrautų per didelės naštos ateities kartoms.

Parama ateities kartoms

Europos ekonomika turi būti įsipareigojusi laikytis socialinės rinkos ekonomikos principo - modelio, kuris apjungia socialinį supratimą ir dinamiškus rinkos principus. Šis modelis pastaraisiais dešimtmečiais užtikrino aukštą pragyvenimo lygį ir socialines/sveikatos išmokas, tiems kam jų reikia.  Darbas, ekonominis augimas ir verslas yra trys socialinės rinkos ekonomikos ramsčiai.

ES turi skatinti prevencines priemones ES piliečių sveikatai palaikyti, visų pirma skatinant sveiką gyvenseną. Norint sumažinti finansinę ir socialinę naštą, susijusią su neužkrečiamomis ligomis, pvz., vėžiu, reikia veiksmingų bendrų ES pastangų.