EPP frakcijos pozicija dėl Skaitmeninių paslaugų akto (DSA)

20.01.2021

EPP frakcijos pozicija dėl Skaitmeninių paslaugų akto (DSA)

Svarbus pranešimas
Šis dokumentas buvo išverstas automatiškai.
Rodyti originalią versiją
Skaitmeninių paslaugų įstatymas (DSA)

(A) Suderinti galiojančias neteisėto turinio šalinimo taisykles: išlaikyti bendrąją Elektroninės komercijos direktyvos 13/14 straipsnių koncepciją, taip pat dabartines pranešimo ir veiksmų procedūras (pranešimas ir pranešimas, pranešimas ir pašalinimas, pranešimas ir sustabdymas, pranešimas ir sustabdymas) kaip pagrindinį reikalavimą visoms Europos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje paslaugas teikiančioms platformoms. Kuo labiau suderinti šias taisykles visoje Europoje ir sutelkti dėmesį į aiškias apibrėžtis ir veiksmingas procedūras. Tačiau DSA taip pat turėtų neapsiriboti vien tuo: platformoms proporcingos aktyvios priemonės (pavyzdžiui, automatinės priemonės, pakartotinio pažeidimo politika, patikimų žymeklių naudojimas, masinis pranešimų teikimas, tapatybės valdymas) būtinos, kai neteisėtas turinys tampa sisteminis, kai jau nustatytas neteisėtas turinio pobūdis (pateiktu pagrįstu pranešimu arba teismo sprendimu) arba kai turinio rūšis ir jo neteisėtumo pobūdis yra tokie, kad kontekstualizavimas nėra būtinas. Tačiau taikant bet kokias tokias priemones turėtų būti taikomos tinkamos apsaugos priemonės, kad būtų užtikrinta, jog turinio moderavimo praktika būtų proporcinga. Ypač terorizmo kurstymo, neteisėtų neapykantos kalbų ar seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagos, taip pat intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų atvejais mums reikia griežto koordinuoto ES masto požiūrio, kad užtikrintume, jog paslaugų teikėjai imtųsi veiksmingų priemonių pašalinti neteisėtą turinį iš savo paslaugų ir užtikrintų, kad pašalinus tokį turinį jis liktų neprieinamas.

(B) Žalingas turinys: teisiniai įpareigojimai pašalinti turinį turėtų būti susiję tik su neteisėtu turiniu, t. y. bet kokiu turiniu, neatitinkančiu Sąjungos arba valstybės narės teisės. Nepaisant to, teisėtas, tačiau žalingas turinys, pavyzdžiui, dezinformacija ir dezinformacija apie COVID-19 priežastis ar teisių gynimo priemones, tebėra rimta problema. Todėl žalingas turinys nusipelno tikslingo (bendro) reguliavimo metodo, nesusijusio su DSA, siekiant aiškiai atskirti kovos su žalingu ar neteisėtu turiniu procedūras.

(C) Horizontalieji teisės aktai: siekiant kuo didesnio aiškumo ir sanglaudos, DSA turėtų būti horizontalioji sistema, kurią papildytų esami ir būsimi konkretiems sektoriams skirti teisės aktai, pavyzdžiui, lex specialis (kaip antai autorių teisės, ATGTĮ, AVMSD, BDAR ir t. t.). Įstatymų leidėjas turi vengti nuostatų kolizijos ir supaprastinti DSA ir atitinkamų sektorių specialiųjų teisės aktų apibrėžtis, pripažindamas ne tik horizontaliųjų nuostatų bendruosius principus, bet ir seserinių teisės aktų konkrečių reikalavimų poveikį, taip išvengiant nenumatytų pasekmių.

(D) Vienodos veiklos sąlygos: pripažįstama, kad nėra nieko neteisėto ar antikonkurencinio, kai kuriamas sėkmingas verslas, o būtent toks yra daugelio didelių platformų verslas. Tačiau mano, kad reikia dar labiau diferencijuoti platformas (kiek tai teisiškai įmanoma), nes kai kurios iš jų per pastaruosius dešimtmečius įgijo pernelyg didelę rinkos galią ir ja piktnaudžiauja. Todėl joms neturėtų būti taikomos tos pačios taisyklės kaip ir mažiesiems paslaugų teikėjams. Jei bus įrodyta, kad vartotojų gerovė mažėja ir inovacijas slopina "platformos sargai", ir jei bus įrodyta, kad skaitmeninėse rinkose yra galimybių didinti konkurenciją, kad šios rinkos nėra konkurencingos ir kad inovacijas slopina didelės platformos, reikės imtis proporcingų priemonių. Be tikslo apsaugoti Europos pradedančiąsias įmones ir MVĮ, be kita ko, turime atsižvelgti ir į platformų dydį arba aprėpties mastą, nes tai daro įtaką jų gebėjimui taikyti aktyvias kovos su neteisėtu turiniu internete priemones.

(E) Aktyvios / pasyvios platformos: peržiūrėti "aktyvaus" arba "pasyvaus" elgesio klasifikaciją, įtraukiant naujausius ETT sprendimus ir suderinant DSA su Autorių teisių direktyva. DSA taip pat turėtų apsvarstyti, ar šios platformų rūšys, kaip prieglobos arba talpyklos, tebėra svarbios, nes platformų vaidmuo šiandien tapo daug sudėtingesnis. DSA turėtų atsižvelgti į platformos tipo paskirtį ir šiame kontekste pateikti atitinkamas apibrėžtis, vaidmenis ir atsakomybę.

(F) Taikymo sritis: išplėsti DSA teritorinę taikymo sritį, kad ji apimtų ir trečiosiose šalyse įsisteigusių bendrovių ir paslaugų teikėjų veiklą, jei jie savo paslaugas siūlo ir bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Įpareigoti tuos trečiųjų šalių paslaugų teikėjus paskirti teisinį atstovą vartotojų interesams ES, vadovaujantis BDAR pavyzdžiu. Jei platforma importuoja produktus į ES, ji visada turi laikytis ES teisės aktų dėl produktų saugos, aplinkos ir vartotojų apsaugos, ženklinimo ar intelektinės nuosavybės - visa tai pagal mūsų "Europos gyvenimo būdą". Kad Europos įmonės galėtų geriau konkuruoti, diegti naujoves ir plėsti savo veiklą, labai svarbu, kad jų neapsunkintume neproporcingu administravimu ir reguliavimu. Tai ypač svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių maržos yra mažos ir kurios jau patyrė labai didelį poveikį įgyvendinus BDAR.

(G) Bendroji stebėsena: išsaugoti draudimą nustatyti bendrąją stebėsenos prievolę (E. prekybos direktyvos 15 straipsnis). Tačiau kartu su naujomis privalomomis skaidrumo priemonėmis platformoms turėtų būti leidžiama ir net skatinama savanoriškai naudoti automatizuotas priemones akivaizdžiai neteisėtam turiniui aptikti (pavyzdžiui, teisiškai išaiškinant, kad platformos neatsako, jei taiko automatizuotas priemones). DSA galėtų išnagrinėti galimybę platformoms taikyti atleidimą nuo atsakomybės, susijusios su jų veikla kovos su neteisėtu turiniu srityje (taip pat atsižvelgiant į JAV gerojo samariečio principą).

(H) Priežiūra: siekti, kad būtų visiškai suderinti teisiniai įpareigojimai dėl procedūrų, procedūrinių apsaugos priemonių, moderavimo ir skaidrumo, įskaitant aiškią teisinę atsakomybę ir veiksmingą tarpvalstybinį šios atsakomybės vykdymą ES lygmeniu. Kadangi ne visos valstybės narės yra tinkamai pasirengusios - tiek priemonių, tiek kompetencijos požiūriu - užtikrinti visų įpareigojimų vykdymą, Europos Komisija atlieka svarbų vaidmenį prižiūrėdama, koordinuodama ir remdama nacionalines vykdymo užtikrinimo institucijas, kad vienos ar kelių valstybių narių reguliavimo institucijai nebūtų užkrauta neproporcinga našta. ELP frakcija nepritaria naujos agentūros steigimui, jei šį suderinimą galima atlikti per nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų tinklą, panašų į Europos konkurencijos tinklą (EKT). Skaidrumo įpareigojimai turi apimti algoritminių procesų, kuriais apdorojamas turinys, naudojimą ir pagrindinius pirminius kodus. Šių papildomų skaidrumo ir paaiškinamumo reikalavimų laikymąsi turi tikrinti ne privačios bendrovės, o rinkos priežiūros institucijos.

(I) Tikslinė reklama: tikslinė reklama reglamentuojama pagal BDAR / e. privatumo / P2B. Kai kurie papildomi DSA apribojimai gali būti svarstomi, kai kontekstas yra žalingas mūsų demokratijai ir jei jo dar nereglamentuoja kiti teisės aktai. Mano, kad iš esmės tikslinė reklama gali turėti teigiamą ekonominį ir socialinį poveikį, ir atkreipia dėmesį į tai, kad esami teisės aktai turi būti visapusiškai ir tinkamai įgyvendinami, kad būtų užtikrinta pagarba naudotojų privatumui. EPP frakcija nepritaria tikslinės reklamos draudimui.

(J) Platformų / žiniasklaidos priemonių / naudotojų atsakomybė: naudoti šiuolaikines technologijas, kad būtų galima veiksmingiau nustatyti, kaip ir kas paskelbė neteisėtą turinį, ir taip supaprastinti platformos atsakomybę. EPP frakcija tvirtai remia teisę būti anonimiškam internete (tai pripažįstama ir BDAR), tačiau kartu atmeta idėją būti neidentifikuojamam internete (= kas neteisėta neprisijungus prie interneto, neteisėta ir internete). Siekiant užtikrinti, kad, išlaikant anonimiškumą, kiekvienas asmuo galėtų būti identifikuojamas skaitmeniniu būdu, kai tai būtina, turėtų būti sukurta apsaugota Europos skaitmeninė tapatybė, pavyzdžiui, naudojant blokų grandinės technologiją. Platformų atsakomybės lygis turėtų būti pritaikytas prie naudotojų galimybės juos identifikuoti. Platformų atsakomybė už jų talpinamos žiniasklaidos turinį turėtų būti mažesnė, kai žiniasklaida (taigi ir jos turinys) jau yra reguliuojama valstybių narių. Kaip kompromisą ELP frakcija galėtų sutikti, kad DSA arba kitas būsimas teisės aktas, pavyzdžiui, eIDAS atnaujinimas, kuriuo Europos skaitmeninės tapatybės sistema tampa privaloma kai kurioms platformoms (pvz., fizinių prekių pardavimui, e. valdžios paslaugoms).

(K) Teisminė tvarka: nustatyti aiškią ir veiksmingą bendradarbiavimo su teisėsaugos ir teisminėmis institucijomis tvarką, užtikrinant, kad teisėsaugos institucijos ne tik pašalintų neteisėtą turinį, bet ir imtųsi tolesnių veiksmų, o platformų atsakomybė būtų susieta su veiksmingomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis.

(L) įpareigojimai viešai teikti ataskaitas: reikalauti, kad platformos ir nacionalinės kompetentingos institucijos teiktų ataskaitas apie savo veiksmus, ir taip siekti, kad neteisėto turinio šalinimo ir blokavimo analizė būtų struktūruota ES lygmeniu. Tie įpareigojimai turėtų būti proporcingi ir nuosaikūs MVĮ ir pradedančiosioms įmonėms ir kartu neturėtų būti taikomi labai mažoms įmonėms.

(M) skaidrumo įpareigojimai: reikalauti, kad skaitmeniniai tarpininkai (tik verslo tarpusavio santykiuose), įskaitant domenų vardų registratorius, prieglobos paslaugų teikėjus, prekyvietes ir interneto reklamuotojus, įdiegtų veiksmingas "Pažink savo verslo klientą" tikrinimo sistemas. Be to, platformos turėtų skaidriai nurodyti, kokią politiką jos taiko pakartotinių pažeidėjų atžvilgiu.

Kitas susijęs turinys