Other EU Institutions

Medziparlamentné delegácie Európskeho Parlamentu spolu s jeho Výbormi pre Zahraničné Záležitosti, Rozvoj a Medzinárodny Obchod poskytujú parlamentný rozmer vonkajšej diplomacie EÚ. Spoločne poskytujú fórum pre pravidelný dialóg a výmenu názorov o otázkach spoločného záujmu, ktoré pomáhajú EÚ rozvíjať vzťahy s partnermi z tretích krajín. Stretnutia sa konajú pravidelne v Bruseli aj v partnerských krajinách. Pomáhajú EÚ prehlbovať partnerstvá, chápať politické situácie a presadzovať hodnoty EÚ: demokracia, právny štát a rešpektovanie ľudských práv a slobôd.

Vežičky a kopule mešity

Skupina EĽS vrámci medziparlamentných delegáci

Tento parlamentný rozmer vonkajšej diplomacie pridáva hodnotu práci parlamentných výborov zaoberajúcich sa zahraničnými vzťahmi; poskytuje skúsenosti z prvej ruky založené na priamom kontakte s partnermi v teréne a vždy, keď je to možné, umožňuje dialóg s politickými silami blízkymi našej politickej rodine.

Ako najväčšia politická skupina v Európskom parlamente má naša skupina najväčší počet poslancov zapojených do medziparlamentných delegácií, ktori predsedajú veľkej časti z nich. Naši členovia sú pevne odhodlaní používať tento nástroj parlamentnej diplomacie na ovplyvňovanie vzťahov EP s tretími krajinami na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni vo všetkých hlavných oblastiach spolupráce.

Vzhľadom na súčasné výzvy sú našimi prioritami Východné a Južné Susedstvo a Západný Balkán. Máme záujem aj o ďalšie krajiny a regióny, ktoré majú dohody s EÚ vrátane dohôd o pridružení, dohôd o stabilizácii a spolupráci a dohôd o voľnom obchode.

Naši členovia pracujúci pre delegácie sa zvyčajne podieľajú aj na príprave naliehavých rezolúcií EP, ktoré reagujú na situácie násilia a porušovanie ľudských práv na celom svete. Vdaka odbornosti a nasadeniu našej skupiny sme mohli spravovat mnoho rôznych citlivých dokumentov v oblasti zahraničných vecí.

Medziparlamentné zhromaždenie

Niektoré parlamentné delegácie sa zúčastňujú na medziparlamentných zhromaždeniach. Patria sem Parlamentné zhromaždenie NATO, delegácia v Európsko-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení, delegácia v Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT-EÚ ((AKT – krajiny Afriky, Karibiku a Ticheho oceanu, pozn. Prekl.), delegácia v Parlamentnom zhromaždení Euronest a delegácia v Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie.


Medziparlamentná delegácia

Európsky parlament zriadil medziparlamentné delegácie po tom, ako sa rozhodol posilniť parlamentný rozmer svojho dialógu s veľkým počtom tretích krajín na celom svete vrátane Iránu, Iraku, Japonska, Číny a Indie.


Spoločný parlamentný výbor (SPV)

EP zriaďuje spoločné parlamentné výbory s kandidátskymi krajinami alebo krajinami, ktoré podpísali dohody o pridružení s EÚ. Tieto výbory sú zložené z rovnakého počtu poslancov z Európskeho parlamentu aj z príslušného partnerského parlamentu. SPV hodnotí pokrok kandidátskych krajín smerom k pristúpeniu. Medzi príklady SPV patrí Turecko a Severné Macedónsko (kandidátske krajiny EÚ); Nórsko, Island a Lichtenštajnsko (ako súčasť Európskeho hospodárskeho priestoru) a Mexiko a Čile (na základe dohody o pridružení).


Parlamentný výbor pre spoluprácu (PVS)

Parlamentné výbory pre spoluprácu sú založené na špecifických dohodách s krajinami, ktoré sú súčasťou Európskej východnej politiky susedských vzťahov (Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) spolu s krajinami, s ktorými Európa uzavrela Dohody o Partnerstve a Spolupráci (DPS) vrátane Ruska, Uzbekistanu , Kazachstanu, Kirgizsku a Turkménsku. Ich úlohou je sledovať implementáciu DPS. Poslanci Európskeho parlamentu budú tiež monitorovať politické a ekonomické aktivity niektorých krajín a ich snahy ovplyvňovať susedné a iné krajiny.


Parlamentný Výbor pre Stabilizáciu a Pridruženie (PVSP)

Parlamentné výbory pre stabilizáciu a pridruženie sa zriaďujú s krajinami juhovýchodnej Európy, v ktorých vstúpila do platnosti dohoda o stabilizácii a pridružení (DSP). Príkladmi sú Albánsko, Čierna Hora a Srbsko.


Transatlantický zákonodarny dialóg

Tento osobitný typ medziparlamentnej spolupráce má za cieľ posilniť parlamentné väzby medzi EÚ a Kongresom USA a podporné aktivity, ktoré vytvorila delegácia EP pre vzťahy so Spojenými štátmi.

Eastern neighbourhood image

Východné susedstvo

V rámci Parlamentného zhromaždenia Euronest hodnotíme úspechy a výzvy Východného partnerstva EÚ s krajinami, ktoré hraničia s Európou a chcú sa priblížiť. Snažíme sa tiež podporovať demokraciu, prosperitu, stabilitu a bezpečnosť v regióne.

Enlargement countries image

Krajiny rozšírenia

Keďže rozšírenie je jedným z najväčších príbehov o úspechu EÚ, myslíme si, že politika rozširovania je základným nástrojom na podporu európskych hodnôt a sprístupnenie výhod EÚ ostatným európskym krajinám.

Mediterranean policy image

Stredomorska politika

Považujeme pokročilú susedskú politiku za zásadnú, prispievajucu k lepšiemu porozumeniu medzi EÚ a jej stredomorskými partnermi, s ktorými spolupracujeme v oblasti migrácie, náboženstva, ochrany životného prostredia, vzdelávania a odbornej prípravy.

Nektarios Ioannou, predstaviteľ ortodoxnej cirkvi v Európskej únii rozprávajúci sa s Emmanuel Pisanim, riaditeľom Inšitútu pre vedy a náboženské teológie pri katolíckym inštitúte v Paríži

Medzikultúrny dialóg

Veríme, že sloboda náboženstva je základným právom, ktoré musíme brániť. Hľadáme príležitosti na dialóg a spoluprácu s náboženskými komunitami, aby sme porozumeli ich myšlienkam v otázkach, ako sú sociálne napätie, migrácia a vzdelávanie.

Windhoekov dialóg

Cieľom našej iniciatívy zameranej na africkú politiku je rozvíjať spoluprácu s našimi africkými partnermi a africkými politickými stranami, ktoré poskytujú fórum na výmenu nápadov a osvedčených postupov (tzv. Best practice). Vychádza z pôvodného Windhoekovho dialógu, ktorý bol spustený v roku 1996.

Africkí a európski úradníci sediaci na panelovej diskusii