Other EU Institutions

Междупарламентарните делегации на Европейския парламент заедно с комисиите по външни работи, развитие и международна търговия предоставят парламентарното измерение на външната дипломация на ЕС. Заедно те осигуряват форум за редовен диалог и обмен на мнения по въпроси от общ интерес, които помагат на ЕС да развива отношения с партньори от трети държави. Срещите се провеждат редовно както в Брюксел, така и в партньорските държави. Те помагат на ЕС да задълбочава партньорствата, да разбира политическите ситуации и да насърчава ценностите на ЕС: демокрация, върховенство на закона и зачитане на правата и свободите на човека.

Кулите и куполите на джамия

Групата на ЕНП в рамките на междупарламентарните делегации

Това парламентарно измерение на външната дипломация добавя стойност към работата на парламентарните комисии, занимаващи се с външните отношения; то предоставя експертиза от първа ръка, основана на пряк контакт с партньорите на място и когато е възможно, позволява диалог с политическите сили, близки до нашето политическо семейство.

Като най-голяма политическа група в ЕП, нашата Група има най-голям брой членове, участващи в междупарламентарни делегации, като председателства голяма част от тях. Нашите членове са твърдо решени да използват този инструмент на парламентарната дипломация, за да повлияят на отношенията на ЕП с трети страни както на двустранно, така и на многостранно равнище във всички основни области на сътрудничество.

Предвид настоящите предизвикателства нашите приоритети са Източното и Южното съседство, както и Западните Балкани. Интересуваме се също и от други държави и региони, които имат споразумения с ЕС, включително споразумения за асоцииране, споразумения за стабилизиране и сътрудничество и споразумения за свободна търговия.

Нашите членове, които работят за делегациите, обикновено участват и в подготовката на неотложните резолюции на Европейския парламент, които реагират на ситуации на насилие и нарушаване на правата на човека по целия свят. Опитът и ангажираността на нашата Група позволиха тя да е в основата на много различни деликатни досиета в областта на външните работи.

Междупарламентарна асамблея

Някои парламентарни делегации участват в междупарламентарни асамблеи. Сред тях са Парламентарната асамблея на НАТО, делегацията към Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, делегацията към Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС, делегацията към Парламентарната асамблея Евронест и делегацията към Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието.


Междупарламентарна делегация

ЕП създаде междупарламентарни делегации, след като реши да засили парламентарното измерение на диалога си с голям брой трети страни по целия свят, включително Иран, Ирак, Япония, Китай и Индия.


Съвместна парламентарна комисия

ЕП създава съвместни парламентарни комисии с държави кандидатки или страни, които са подписали споразумения за асоцииране с ЕС. Тези комисии се състоят от равен брой членове, както от Европейския парламент, така и от съответния партньорски парламент. Комисията оценява напредъка по присъединяването на страните кандидатки. Примери за съвместни комисии включват Турция и Северна Македония (кандидати за ЕС); Норвегия, Исландия и Лихтенщайн (като част от Европейското икономическо пространство) и Мексико и Чили (съгласно споразумение за асоцииране).


Комисия за парламентарно сътрудничество

Комисиите за парламентарно сътрудничество се основават на конкретни споразумения със страните, които са част от европейската политика относно  източните съседи (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна), заедно с държавите, с които Европа е сключила споразумения за партньорство и сътрудничество (СПС), включително Русия, Узбекистан , Казахстан, Киргизстан и Туркменистан. Тяхната роля е да следват прилагането на СПС. Евродепутатите наблюдават и политическите, и икономическите дейности на някои страни и техните усилия за влияние върху съседните и други страни.


Парламентарна комисия по стабилизиране и асоцииране

Парламентарните комисии за стабилизиране и асоцииране са създадени с тези страни от Югоизточна Европа, в които е влязло в сила споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА). Примери за това са Албания, Черна гора и Сърбия.


Трансатлантически законодателен диалог

Този специален вид междупарламентарно сътрудничество има за цел да засили парламентарните връзки между ЕС и Конгреса на САЩ и да подкрепя дейностите, разработени от делегацията на ЕП за връзки със Съединените щати.

Eastern neighbourhood image

Източното съседство

В Парламентарната асамблея Евронест оценяваме успехите и предизвикателствата на Източното партньорство на ЕС с държавите, граничещи с Европа, които искат да се сближат. Имаме за цел и да насърчаваме демокрацията, просперитета, стабилността и сигурността в региона.

Enlargement countries image

Страните от разширяването

Разширяването е един от най-големите успехи в ЕС. Смятаме, че политиката на разширяване е основен инструмент за популяризирането на европейските ценности и достъпа на други европейски държави до ползите от ЕС.

Mediterranean policy image

Средиземноморската политика

Считаме, че една напредналата политика на съседство е от основно значение, защото допринася за по-доброто разбирателство между ЕС и неговите средиземноморски партньори, с които работим в области като миграцията, религията, опазването на околната среда, образованието и обучението.

Нектариос Йоану, представител на православните църкви в Европейския съюз, разговаря с Емануел Пизани, директор на Института за науки и теологии на религиите в Католическия институт в Париж

Междукултурен диалог

Вярваме, че свободата на религията е основно право, което трябва да защитаваме. Търсим възможности за диалог и сътрудничество с религиозните общности, за да разберем техните възгледи по въпроси като социално напрежение, миграция и образование.

Диалогът от Виндхук

Нашата африканска политическа инициатива има за цел да развие сътрудничеството с нашите африкански партньори и африканските политически партии, осигурявайки форум за обмен на идеи и най-добри практики. Тя се основава на оригиналния Диалог от Виндхук, който стартира през 1996.

Африкански и европейски служители учасват в дискусионен панел