Other EU Institutions

Meziparlamentní delegace Evropského parlamentu společně s výbory pro zahraniční věci, rozvoj a mezinárodní obchod představují parlamentní dimenzi zahraniční diplomacie EU. Společně poskytují fórum pro pravidelný dialog a výměnu názorů v otázkách společného zájmu, čímž umožňují EU budovat vztahy s partnery v třetích zemích. Setkání jsou pravidelně organizována v Bruselu a v partnerských zemích. Pomáhají EU prohloubit spolupráci, porozumět politické situaci a propagovat hodnoty EU: demokracii, právní stát a dodržování základních práv a svobod.

Věžičky a kopule mešity

Poslanecký klub ELS v rámci meziparlamentních delegací

Tato parlamentní dimenze zahraniční diplomacie hodnotově přispívá k činnosti parlamentních výborů zabývajících se zahraničními věcmi. Poskytuje zkušenost založenou na kontaktu s kolegy přímo na místě a, kdykoliv je to možné, vytváří dialog s politickými silami blízkými naší politické rodině.

Jako největší poslanecký klub v Evropském parlamentu má ELS nejvíce poslanců zapojených do meziparlamentních delegací a předsedá většině z nich. Naši poslanci jsou odhodláni využívat tento nástroj parlamentní diplomacie k ovlivnění vztahů Evropského parlamentu s třetími zeměmi ve všech oblastech spolupráce jak na bilaterální, tak na multilaterální úrovni.

S ohledem na současné výzvy jsou naší prioritou státy východního a jižního sousedství a západní Balkán. Zajímáme se rovněž o další státy a regiony mající s EU uzavřeny dohody včetně dohod o přidružení, stabilizačních dohod a dohod o volném obchodu.    

Naši poslanci pracující v delegacích se většinou angažují rovněž v přípravě urgentních usnesení Evropského parlamentu reagujících na násilí a porušování lidských práv ve světě. Zkušenosti a závazky našeho poslaneckého klubu nám umožnily vyjednávat řadu citlivých usnesení v oblasti zahraničních věcí.

Meziparlamentní shromáždění

Některé parlamentní delegace se podílejí na meziparlamentních shromážděních včetně Parlamentního shromáždění NATO, Delegace v Evropsko-latinskoamerickém parlamentním shromáždění, Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU, Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest a delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří.


Meziparlamentní delegace

Evropský parlament zřizuje meziparlamentní delegace s cílem posílit parlamentní rozměr dialogu s celou řadou třetích zemí po celém světě včetně Íránu, Iráku, Japonska, Číny a Indie.


Smíšený parlamentní výbor

Smíšené parlamentní výbory zřizuje Evropský parlament s kandidátskými zeměmi nebo se státy, které s EU uzavřely dohodu o přidružení. Tvoří je stejný počet poslanců Evropského parlamentu a parlamentu dané partnerské země. U kandidátských zemí smíšený parlamentní výbor hodnotí pokrok na cestě k přistoupení. Jako příklady států, s nimiž má EU smíšené parlamentní výbory, lze uvést Turecko, Severní Makedonii (kandidátské země), Norsko, Island a Lichtenštejnsko (jako součást Evropského hospodářského prostoru) a Mexiko a Chile (na základě dohody o přidružení).


Výbor pro parlamentní spolupráci

Výbory pro parlamentní spolupráci jsou založeny na specifických dohodách se zeměmi, které jsou součástí „evropské politiky sousedství“ (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina) a se zeměmi, s nimiž Evropa uzavřela dohody o partnerství a spolupráci (Rusko, Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán). Jejich úkolem je sledovat provádění dohod o partnerství a spolupráci.


Parlamentní výbor pro stabilizaci a přidružení

Parlamentní výbory pro stabilizaci a přidružení se zřizují se zeměmi jihovýchodní Evropy, v nichž vstoupila v platnost dohoda o stabilizaci a přidružení. Jako příklad lze uvést Albánii, Černou horu nebo Srbsko.


Transatlantický dialog zákonodárců

Cílem tohoto zvláštního druhu meziparlamentní spolupráce je posílit parlamentní vazby mezi Evropskou unií a Kongresem USA a podporovat činnost delegace Evropského parlamentu pro vztahy se Spojenými státy americkými.

Eastern neighbourhood image

Východní sousedství

V Parlamentním shromáždění Euronest vyhodnocujeme úspěchy a výzvy Východního partnerství se sousedními státy, které usilují o sblížení s EU. V tomto regionu usilujeme rovněž o podporu demokracie, prosperity, stability a bezpečnosti.

Enlargement countries image

Státy rozšíření

Rozšíření je jedním z největších úspěchů EU. Věříme proto, že politika rozšíření je základním nástrojem na podporu evropských hodnot a že přináší výhody přístupnosti EU dalším evropským státům.

Mediterranean policy image

Politika pro Středomoří

Zásadní je pro nás rozvinutá politika sousedství, která přispívá k lepšímu porozumění mezi EU a partnery ve Středomoří, se kterými spolupracujeme v oblastech, jako je migrace, náboženské otázky, ochrana životního prostředí, vzdělávání a školení.

Nektarios Ioannou, zástupce Ortodoxních církví v EU, hovoří s Emmanuelem Pisanim, ředitelem Institutu pro vědy a teologií náboženství při Katolickém institutu v Paříži

Mezikulturní dialog

Věříme, že svoboda vyznání je základním právem, které je třeba chránit. Usilujeme o příležitosti k dialogu a spolupráci s náboženskými komunitami, abychom porozuměli jejich uvažování o otázkách, jako jsou sociální pnutí, migrace a vzdělávání.

Dialog ve Windhoeku

Naše africká politická iniciativa usiluje o vytváření spolupráce s africkými partnery a africkými politickými stranami poskytnutím fóra pro výměnu myšlenek a osvědčených zkušeností. Je založen na původním dialogu ve Windhoeku z roku 1996.

Afričtí a evropští úředníci sedí na diskusním panelu