Other EU Institutions

Euroopan parlamentin parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat yhdessä ulkoasiainvaliokunnan, kehitysvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa tarjoavat parlamentaarisen ulottuvuuden EU:n ulkoiseen diplomatiaan. Yhdessä ne tarjoavat foorumin säännölliselle keskustelulla ja mielipiteidenvaihdolle asioista, joihin on yhteistä kiinnostusta ja jotka auttavat EU:a kehittämään vastaavan tason suhteita kolmansien maitten kanssa. Ne auttavat EU:a syventämään kumppanuuksiaan, ymmärtämään poliittisia tilanteita ja edistämään EU:n arvoja: Demokratiaan, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksien ja vapauksien kunnioittamista.

Moskeijan tornit ja kupolit

EPP-ryhmä parlamenttien välisissä valtuuskunnissa

Tämä ulkoisen diplomatian tuoma ulottuvuus parlamentarismiin tuo lisäarvoa ulkosuhteiden kanssa työskentelevien parlamentaaristen valiokuntien työhön. Se antaa suoraa kokemusperäistä asiantuntemusta työskentelystä vastaavissa tehtävissä toimivien osapuolten kanssa ja antaa mahdollisuuden keskusteluun meidän poliittista perhettämme lähellä olevien tahojen kanssa.

Euroopan parlamentin suurimpana poliittisena ryhmänä meidän ryhmällämme on suurin määrä jäseniä, ja myös puheenjohtajia, parlamenttien välisissä valtuuskunnissa. Jäsenemme ovat vahvasti sitoutuneet käyttämään tätä parlamentaarisen diplomatian välinettä vaikuttaakseen Euroopan parlamentin suhteisiin kolmansiin maihin sekä kahdenvälisellä että monenkeskisellä tasolla kaikilla yhteistyön tärkeimmillä osa-alueilla.

Ajankohtaisen haasteet huomioon ottaen prioriteettimme eteläisessä ja itäisessä naapuruudessa sekä Länsi-Balkanilla. Huomioimme myös muuta maat ja alueet, joilla sopimuksia EU:n kanssa, mukaan lukien assosiaatiosopimukset, stapbilisaatio- ja yhteistyösopimukset sekä vapaakauppasopimukset.

Valtuuskunnissa työskentelevät jäsenemme osallistuvat usein parlamentin kiireellisten päätöslauselmien laatimiseen, joilla reagoidaan väkivaltaan ja ihmisoikeuksien loukkauksiin eri puolilla maailmaa. Ryhmämme asiantuntemus ja sitoutuminen on antanut maille mahdollisuuden näyttää tietä monissa erilaisissa herkkäluonteisissa asiakokonaisuuksissa ulkoasioiden saralla.

Parlamenttien välinen yleiskokous

Jotkut parlamentaariset valtuuskunnat osallistuvat parlamenttien välisiin yleiskokouksiin. Näihin kuuluvat NATOn parlamentaarinen yleiskokous, EuroLat - EU:N ja Latinalaisen Amerikan välinen yleiskokous, ACP-EU eli Afrikka-karibia-Tyynenmeren alueen ja EU:n välinen yleiskokous, Euronest eli EU:n ja sen itäisen kumppanuusohjelman maiden välinen yleiskokous sekä Välimeren unionin parlamentaarinen yleiskokous.


Parlamenttien välinen valtuuskunta (IPM)

Euroopan parlamentti perusti parlamenttien väliset valtuuskunnat päätettyään vahvistaa useiden kolmansien maitten kanssa käymiensä keskustelujen parlamentaarista ulottuvuutta. Näitä maita ovat muun muassa Iran, Irak, Japani, Kiina ja Intia.


Parlamentaarinen yhteisvaliokunta (JPC)

Euroopan parlamentti perustaa parlamentaarisia yhteisvaliokuntia ehdokasmaitten tai EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen solmineitten maitten kanssa. Näissä valiokunnissa on yhtä monta jäsentä sekä Euroopan parlamentista että kumppanimaasta. JPC arvioi ehdokasmaiden kehitystä kohti jäsenyyttä. Esimerkkejä JPC:stä ovat Turkki ja Pohjois-Makedonia (EU:n ehdokasjäseniä); Norja, Islanti ja Lichtenstein (ETA-maita) sekä Meksiko ja Chile (assosiaatiosopimukset).


Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat (PCC)

Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat perustuvat erityisiin sopimuksiin maiden kanssa, jotka ovat osa Euroopan itäistä naapuruuspolitiikkaa (Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Moldova ja Ukraina) samoin kuin maat, joiden kanssa Eurooppa on tehnyt kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (PCA), mukaan lukien Venäjä, Uzbekistan, Kazakstan, Kirgisia ja Turkmenistan. Niiden tehtävänä on seurata kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen täytäntöönpanoa. Parlamentti seuraa myös tiettyjen maiden poliittista ja taloudellista toimintaa sekä niiden pyrkimyksiä vaikuttaa naapuriin ja muihin maihin.


Stabilisaation ja assosiaation parlamentaarinen komitea (SAPC)

Stabilisaatio- ja assosiaatiokomiteat perustetaan niille Kaakkois-Euroopan maille, joissa vakautus- ja assosiaatiosopimus on tullut voimaan. Esimerkkejä ovat Albania, Montenegro ja Serbia.


Transatlanttisten lainsäätäjien vuoropuhelu

Tämä erityisen parlamenttienvälisen yhteistyön tarkoitus on vaalia EU:n ja Yhdysvaltojen kongressin välisiä parlamentaarisia siteitä ja tukea Euroopan parlamentin valtuuskunnan kehittämiä suhteita Yhdysvaltoihin.

Eastern neighbourhood image

Itäinen naapuruuspolitiikka

Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa arvioimme EU:n itäisen kumppanuuden menestystä ja haasteita Euroopan raja-alueen maiden kanssa ja halua lähentyä. Pyrimme myös edistämään demokratiaa, vaurautta, vakautta ja turvallisuutta alueella.

Enlargement countries image

Laajentumismaat

Laajentuminen on yksi EU:n suurimmista menestystarinoista, ja uskommekin, että laajentumispolitiikka on olennainen väline eurooppalaisten arvojen edistämisessä ja EU:n etujen välittämisessä muiden Euroopan maiden saataville.

Mediterranean policy image

Välimeri-politiikka

Näemme pitkälle kehittyneen naapuruuspolitiikan edistävän EU:n ja sen Välimeren kumppaneiden välistä ymmärrystä, jota työskentelemme mm. maahanmuuton, uskonnon, ympäristönsuojelun, koulutuksen ja koulutuksen aloilla.

Nektarios Ioannou, ortodoksisten kirkkojen edustaja EU:ssa, puhuu Pariisin katolisen instituutin tiede- ja uskonnollisten osastojen johtajan Emmanuel Pisanin kanssa

Kulttuurien välinen vuoropuhelu

Uskomme, että uskonnonvapaus on perusoikeus, jota meidän on puolustettava. Pyrimme löytämään mahdollisuuksia vuoropuheluun ja yhteistyöhön uskonnollisten yhteisöjen kanssa, ymmärtämään ajatuksiaan esimerkiksi sosiaalisista jännitteistä, muuttoliikkeestä ja koulutuksesta.

Windhoek-vuoropuhelu

Afrikkalaisen aloitteemme tarkoituksena on kehittää yhteistyötä afrikkalaisten kumppaneidemme ja afrikkalaisten poliittisten puolueiden kanssa tarjoamalla foorumin ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihdolle. Se perustuu vuonna 1996 käyttöön otettuun alkuperäiseen Windhoek Dialogueen.

Afrikkalaiset ja eurooppalaiset virkamiehet istuvat keskustelupaneelissa