Other EU Institutions

Delegacje międzyparlamentarne Parlamentu Europejskiego wraz z komisjami Spraw zagranicznych, Rozwoju i Handlu międzynarodowego zapewniają parlamentarny wymiar dyplomacji UE. Wspólnie stanowią one forum regularnego dialogu i wymiany poglądów na tematy będące  przedmiotem wspólnego zainteresowania, co pomaga UE rozwijać stosunki z partnerami z krajów trzecich. Spotkania odbywają się regularnie w Brukseli i w krajach partnerskich. Pomagają one UE pogłębić partnerstwa, zrozumieć uwarunkowania polityczne i promować wartości UE: demokrację, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka i wolności.

Wieżyczki i kopuły meczetu

Grupa EPL w delegacjach międzyparlamentarnych

Ten parlamentarny wymiar dyplomacji dodaje wartości pracom komisji parlamentarnych zajmujących się stosunkami zewnętrznymi. Zapewnia on wiedzę z pierwszej ręki opartą na bezpośrednim kontakcie z ich odpowiednikami z państw spoza UE i, w miarę możliwości, umożliwia dialog z przedstawicielami sił politycznych bliskimi naszej rodzinie politycznej.

Jako największa grupa polityczna w PE, nasza Grupa ma najwięcej posłów zaangażowanych w prace delegacji międzyparlamentarnych, przewodnicząc im w dużej części. Nasi posłowie są silnie zaangażowani w wykorzystywanie tego instrumentu dyplomacji parlamentarnej do wpływania na stosunki PE z państwami trzecimi zarówno na poziomie dwustronnym, jak i wielostronnym we wszystkich najważniejszych obszarach współpracy.

Biorąc pod uwagę obecne wyzwania, naszymi priorytetami są sąsiedztwo wschodnie i południowe oraz Zachodnie Bałkany. Interesujemy się również innymi krajami i regionami, które zawarły umowy z UE, w tym umowy stowarzyszeniowe, porozumienia o stabilizacji i współpracy oraz umowy o wolnym handlu.

Nasi posłowie pracujący dla delegacji zazwyczaj angażują się również w przygotowywanie pilnych rezolucji PE, które reagują na przypadki przemocy i naruszenia praw człowieka na całym świecie. Doświadczenie i zaangażowanie naszej Grupy pozwoliły jej na prowadzenie wielu różnych newralgicznych spraw w obszarze spraw zewnętrznych.

Zgromadzenia Międzyparlamentarne

Niektóre delegacje parlamentarne biorą udział w zgromadzeniach międzyparlamentarnych. Obejmują one: Zgromadzenie Parlamentarne NATO, delegację do Zgromadzenia Parlamentarnego UE-Ameryka Łacińska, delegację do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, delegację do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest oraz delegację do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza.


Delegacje Międzyparlamentarne

PE ustanowił delegacje międzyparlamentarne po podjęciu decyzji o wzmocnieniu parlamentarnego wymiaru dialogu z dużą liczbą państw trzecich na całym świecie, w tym z Iranem, Irakiem, Japonią, Chinami i Indiami.


Wspólne Komisje Parlamentarne

PE ustanawia wspólne komisje parlamentarne z krajami kandydującymi lub krajami, które podpisały układy o stowarzyszeniu z UE. Komisje te składają się z równej liczby posłów zarówno z Parlamentu Europejskiego, jak i odpowiedniego parlamentu partnerskiego. Wspólne Komisje oceniają postępy krajów kandydujących na drodze integracji europejskiej. Przykładowo wspólnie komisje powołano do kontaktów z Turcją i Macedonią Północną (krajami kandydującymi do przystąpienia do UE), Norwegią, Islandią i Lichtensteinem (jako część Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Meksykiem i Chile (w ramach układu o stowarzyszeniu).


Parlamentarne Komisje Współpracy

Komisje współpracy parlamentarnej opierają się na konkretnych umowach z krajami wchodzącymi w skład europejskiej polityki sąsiedztwa wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajami, z którymi Europa zawarła umowy o partnerstwie i współpracy, w tym z Rosją, Uzbekistanem Kazachstanem, Kirgistanem i Turkmenistanem. Ich rolą jest śledzenie postępów we wdrażaniu umów o partnerstwie i współpracy. Posłowie obserwują również działalność polityczną i gospodarczą niektórych krajów oraz ich działania mające na celu wywieranie wpływu na inne kraje.


Komisje Parlamentarne ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

Komisje parlamentarne ds. stabilizacji i stowarzyszenia są tworzone z tymi krajami Europy Południowo-Wschodniej, w których weszło w życie porozumienie o stabilizacji i stowarzyszeniu. Przykładami są Albania, Czarnogóra i Serbia.


Transatlantycki Dialog Ustawodawców

Ten szczególny rodzaj współpracy międzyparlamentarnej ma na celu wzmocnienie więzi między UE i Kongresem Stanów Zjednoczonych. Dialog ma także wesprzeć działania delegacji PE ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

Eastern neighbourhood image

Sąsiedztwo Wschodnie

W Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest oceniamy sukcesy i wyzwania partnerstwa wschodniego UE z krajami sąsiadującymi z Europą i chcącymi ściślejszej współpracy z UE. Naszym celem jest również promowanie demokracji, dobrobytu, stabilności i bezpieczeństwa w regionie.

Enlargement countries image

Kraje objęte procesem rozszerzenia

Ponieważ rozszerzenie jest jednym z największych sukcesów UE, uważamy, że polityka rozszerzenia jest niezbędnym narzędziem promowania europejskich wartości i udostępniania korzyści UE innym krajom europejskim.

Mediterranean policy image

Polityka śródziemnomorska

Uważamy, że zaawansowana polityka sąsiedztwa ma fundamentalne znaczenie, przyczyniając się do lepszego zrozumienia między UE a jej śródziemnomorskimi partnerami, z którymi współpracujemy w obszarach takich jak migracja, religia, ochrona środowiska, edukacja i szkolenia.

Nektarios Ioannou, przedstawiciel kościołów prawosławnych w Unii Europejskiej, rozmawia z Emmanuelem Pisani, dyrektorem Instytutu Nauk i Teologii Religii w Instytucie Katolickim w Paryżu

Dialog międzykulturowy

Wierzymy, że wolność religii jest podstawowym prawem, które musimy bronić. Szukamy możliwości dialogu i współpracy ze wspólnotami religijnymi, aby zrozumieć ich przemyślenia na takie tematy, jak napięcia społeczne, migracja i edukacja.

Dialog Windhoek

Nasza inicjatywa polityki afrykańskiej ma na celu rozwój współpracy z naszymi afrykańskimi partnerami i partiami politycznymi, zapewniając forum dla wymiany poglądów i najlepszych praktyk. Inicjatywa opiera się na Dialogu Windhoek, który został uruchomiony w 1996 roku.

Urzędnicy afrykańscy i europejscy uczestniczący w panelu dyskusyjnym