Other EU Institutions

ELi välissuhete korraldamisega tegelevad Euroopa Parlamendis lisaks väliskomisjonile, arengukomisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ka parlamentidevahelised delegatsioonid. Koos moodustavad need foorumi, kus korrapäraselt pidada dialoogi ja arvamuste vahetusi, mis aitavad kujundada EL suhteid kolmandate riikidega. Nad aitavad tihendada EL partnerlussuhteid, mõista poliitilist olukorda ja edendada EL väärtusi: demokraatiat, õiguskorda ja austust inimõiguste ja vabaduste suhtes.

Mošee tornid ja kuplid

ERP fraktsioon ja parlamentidevahelised delegatsioonid

Parlamentaarne mõõde lisab väärtust välissuhetega tegelevate parlamendikomisjonide tööle. See annab esmaklassilisi kogemusi, mis põhinevad kohapeal otsekontaktil ja võimaluse korral võimaldavad dialoogi meie poliitilise perekonnaga lähedaste poliitiliste jõudude vahel.

ERP fraktsioonil on, suurima fraktsioonina EPs, enim liikmeid seotud parlamentidevaheliste delegatsioonidega, olles ka mitmetel juhtpositsioonidel. Meie liikmed on tugevalt pühendunud sellele võimalusele mõjutada EP suhteid kolmandate riikidega kahe- ja mitmepoolselt kõigis koostöövaldkondades.

Praeguste väljakutsetega seoses on meie prioriteedid Ida- ja Lõuna-naaberriigid ning Lääne-Balkani riigid. Samuti huvitume teistest riikidest ja piirkondadest, millel on ELiga sõlmitud lepingud, sealhulgas assotsieerimislepingud, stabiliseerimis- ja koostöölepingud ning vabakaubanduslepingud.

Meie delegatsioonides töötavad parlamendiliikmed on tavaliselt kaasatud ka EP kiireloomuliste resolutsioonide koostamisse, mis reageerivad vägivalla ja inimõiguste rikkumisega kogu maailmas. Meie fraktsiooni teadmised ja pühendumus on võimaldanud läbi viia mitmeid erinevaid tundlikke teemasid välissuhete valdkonnas.

Parlamentidevaheline assamblee

Mõned delegatsioonid osalevad parlamentaarsetel assambleedel. Nende hulka kuulub delegatsioon NATO parlamentaarses assamblees ning delegatsiooni Euroopa - Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees, delegatsioon AKV-EL ühine parlamentaarne assamblee, delegatsioon Euronesti parlamentaarne assamblee ning delegatsioon Vahemereäärse piirkonna parlamentaarne assamblee.


Parlamentidevahelised delegatsioonid

Parlamentidevahelised delegatsioonid moodustatakse EP otsusega, et anda tugevam parlamentaarne mõõde meie institutsiooni dialoogile paljude kolmandate riikidega üle kogu maailma, näiteks Iraani, Iraagi, Jaapani, Hiina ja Indiaga.


Parlamentaarne ühiskomisjon

Parlamentaarseid ühiskomisjone moodustatakse kandidaatriikidega või ELiga assotsieerimislepingud sõlminud riikidega. Parlamentaarsesse ühiskomisjoni kuulub võrdne arv parlamendiliikmeid Euroopa Parlamendist ja partnerparlamendist. Kandidaatriikide puhul hindab parlamentaarne ühiskomisjon ühinemisettevalmistustes tehtud edusamme. Parlamentaarsed ühiskomisjonid on loodud näiteks Türgi ja Põhja-Makedooniaga (ELi kandidaatriigid); Norra, Island ja Lichtenstein (Euroopa majanduspiirkond) ning Mehhiko ja Tšiiliga (assotsieerimislepingu alusel).


Parlamentaarsed koostöökomisjonid

Parlamentaarsed koostöökomisjonid põhinevad konkreetsetel lepingutel riikidega, kes osalevad Euroopa naabruspoliitikas (Armeenia, Aserbaidžaan, Georgia, Moldova ja Ukraina), ning riikidega, kellega Euroopa Liit on sõlminud partnerlus- ja koostöölepingu, nagu Venemaa, Usbekistan, Kasahstan, Kõrgõzstan ja Türkmenistan. Parlamentaarsete koostöökomisjonide roll on jälgida partnerlus- ja koostöölepingute elluviimist.


Parlamentaarne stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomiteed

Parlamentaarsed stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomiteed luuakse nende Kagu-Euroopa riikidega, kellega on jõustunud stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingud. Näiteks on Albaania ja Montenegro ja Serbia.


Õigusloojate Atlandiülene dialoog

See on parlamentidevahelise koostöö erivorm, mille ülesanne on tihendada Euroopa Liidu ja USA Kongressi parlamentaarseid suhteid ning toetada Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks loodud Euroopa Parlamendi delegatsiooni tegevust.

Eastern neighbourhood image

Idapartnerlus

Euronesti parlamentaarse assamblee raames hindame ELi idapartnerluse edu ja väljakutseid Euroopaga piirnevate ja lähendada soovivate riikidega. Meie eesmärk on piirkonnas edendada demokraatiat, jõukust, stabiilsust ja julgeolekut.

Enlargement countries image

Laienemisriigid

Laienemine üks ELi suurimaid edulugusid. Me usume, et laienemispoliitika on oluline vahend Euroopa väärtuste edendamiseks ja ELi eeliste kättesaadavaks muutmine teiste Euroopa riikide jaoks.

Mediterranean policy image

Vahemerepoliitika

Me peame oluliseks paremat mõistmist ELi ja tema Vahemere partnerite vahel, kellega me töötame sellistes valdkondades nagu ränne, religioon, keskkonnakaitse, haridus ja koolitus.

Nektarios Ioannou, õigeusu kirikute esindaja Euroopa Liidus,  räägib Pariisi Katoliku Instituudi teaduste ja usunditeoloogiate instituudi direktori Emmanuel Pisaniga

Kultuuridevaheline dialoog

Usuvabadus on põhiõigus, mida peame kaitsma. Otsime võimalusi dialoogiks ja koostööks usukogukondadega, et mõista neid sellistes küsimustes nagu sotsiaalsed pinged, ränne ja haridus.

Windhoeki dialoog

Meie Aafrika poliitika algatuse eesmärk on arendada koostööd meie Aafrika partnerite ja Aafrika erakondade endi  vahel, luues foorumi, et vahetada mõtteid parimate valitsemise- ja demokraatia tavade üle. See rajaneb 1996 aastal rajatud Windhoeki dialoogile.

Aafrika ja Euroopa ametnikud istuvad arutelupaneelil