Other EU Institutions

Europos Parlamento tarpparlamentinės delegacijos drauge su Užsienio reikalų, Plėtros ir Tarptautinės prekybos komitetais suteikia ES išorės santykių diplomatijai parlamentinę dimensiją. Kartu jie yra tarsi forumas reguliariam dialogui ir bendrų interesų aptarimui – tai padeda ES plėtoti santykius su partneriais iš trečiųjų šalių. Jie padeda ES gilinti partnerystę, suprasti politinę situaciją ir propaguoti ES vertybes: demokratiją, teisės viršenybę bei pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.

Mečetės bokšteliai ir kupolai

ELP frakcija tarpparlamentinėse delegacijose

Išorės diplomatijos parlamentinė dimensija suteikia pridėtinę vertę parlamento komitetams, kurie dirba užsienio reikalų srityje. Ji suteikia galimybę gauti išsamią informaciją tiesiogiai susisiekiant su partneriais vietoje ir, kai įmanoma, leidžia pradėti dialogą su politinėmis jėgomis, artimomis mūsų politinei šeimai.

Mūsų frakcija, būdama didžiausia politinė jėga EP, turi didžiausią narių skaičių, dalyvaujančių tarpparlamentinėse delegacijose ir daugelyje jų jie pirmininkauja. Mūsų nariai yra tvirtai įsipareigoję naudoti šį parlamentinės diplomatijos instrumentą, siekdami įtakos EP santykiuose su trečiosiomis šalimis svarbiausiose bendradarbiavimo srityse tiek dvišaliu, tiek daugiašaliu lygmeniu.

Atsižvelgiant į dabartinius iššūkius, mūsų prioritetai yra Rytų ir Pietų kaimynystė bei Vakarų Balkanų regiono šalys. Mes taip pat domimės ir kitomis šalimis ir regionais, kurie su ES yra sudarę sutartis, tokias kaip asociacijos susitarimai, stabilizacijos ir bendradarbiavimo susitarimai bei laisvos prekybos susitarimai.

Delegacijose dirbantys mūsų nariai dažniausiai taip pat yra įsitraukę į rezoliucijų skubos tvarka rengimą, kuriomis reaguojama į smurto situacijas arba žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje. Mūsų frakcijos kompetencija ir pasišventimas sudarė prielaidas jai vadovauti rengiant daug jautrių dokumentų užsienio reikalų srityje.

Tarpparlamentinė asamblėja

Kai kurios parlamentinės delegacijos dalyvauja tarpparlamentinėse asamblėjose. Jų tarpe NATO parlamentinė asamblėja, Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje, Delegacija AKR ir ES Jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje ir Delegacija Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinėje asamblėjoje.


Tarpparlamentinės delegacijos

Europos Parlamentas, nusprendęs sustiprinti dialogo su didžiąja dalimi trečiųjų šalių parlamentinę dimensiją, įsteigė tarpparlamentines delegacijas; jų tarpe su Iranu, Iraku, Japonija, Kinija ir Indija.


Jungtinis parlamentinis komitetas

Europos Parlamentas sudaro jungtinius parlamentinius komitetus su šalimis kandidatėmis arba šalimis, pasirašiusiomis su Europos Sąjunga asociacijos susitarimus. Šiuos komitetus sudaro po lygiai parlamentarų tiek iš Europos Parlamento, tiek iš valstybės partnerės parlamento. Jungtinis parlamentinis komitetas vertina šalių kandidačių pasirengimo narystei pažangą. Tokie komitetai yra sudaryti su Turkija ir Šiaurės Makedonija (ES kandidatėmis), Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinu (Europos Ekonominės erdvės dalis); Meksika ir Čile (pagal asociacijos susitarimą).


Parlamentinio bendradarbiavimo komitetas

Parlamentinio bendradarbiavimo komitetai yra sudaryti specifinių susitarimų pagrindu su šalimis, kurios yra Europos Rytų kaimynystės dalis (Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija, Moldova ir Ukraina) bei su valstybėmis, su kuriomis Europa yra pasirašiusi partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus, tame tarpe Rusija, Uzbekistanas, Kazachstanas, Kirgizija ir Turkmėnija – jų vaidmuo yra sekti, kaip įgyvendinami susitarimai. Europarlamentarai taip pat stebės kai kurių valstybių politinę ir ekonominę veiklą bei jų pastangas daryti įtaką kaimyninėms ir kitoms valstybėms.


Stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas

Stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniai komitetai yra sudaromi su tomis Pietryčių Europos šalimis, kuriose įsigaliojo stabilizacijos ir asociacijos sutartis, pavyzdžiui: Albanija, Montenegras ir Serbija.


Transatlantinis įstatymų leidėjų dialogas

Šio ypatingos rūšies tarpparlamentinio bendradarbiavimo tikslas yra sustiprinti saitus tarp ES ir JAV Kongreso ir paremti Europos Parlamento delegacijos santykiams su Jungtinėmis Valstijomis veiklą.

Eastern neighbourhood image

Rytų kaimynystė

EURONEST parlamentinėje asamblėjoje mes įvertiname ES Rytų partnerystės sėkmes ir iššūkius. Tai šalys besiribojančios su Europa ir norinčios būti arčiau jos. Mes taip pat siekiame regione skatinti demokratiją, klestėjimą, stabilumą ir saugumą.

Enlargement countries image

Plėtros šalys

Plėtra buvo viena didžiausių ES sėkmės istorijų, todėl mes esame įsitikinę, kad plėtros politika yra svarbi siekiant skatinti Europos vertybes ir naudinga narystės Europos Sąjungoje siekiančioms kitoms Europos šalims.

Mediterranean policy image

Viduržemio jūros regiono politika

Pažangi kaimynystės politika mums yra itin svarbi. Ji kuria geresnį tarpusavio supratimą tarp ES ir jos Viduržemio jūros regiono partnerių, su kuriomis mes dirbame tokiose srityse kaip migracija, religija, aplinkos apsauga, švietimas ir mokymai.

Ortodoksų Bažnyčios atstovas Europos Sąjungoje Nektarios Ioannou kalbasi su Religijų instituto direktoriumi Emmanueliu Pisani Paryžiaus Katalikų institute

Tarpkultūrinis dialogas

Mes tikime, kad religijos laisvė yra viena pagrindinių teisių, kurią turime ginti. Mes siekiame dialogo ir bendradarbiavimo galimybių su religinėmis bendruomenėmis, kad suprastume jų požiūrį tokiose srityse, kaip socialinės įtampos, migracija ir švietimas.

Vindhuko dialogas

Savo politine iniciatyva Afrikai siekiame plėtoti bendradarbiavimą su mūsų partneriais Afrikoje ir Afrikos politinėmis partijomis, sudaryti sąlygas pasikeisti idėjomis ir patirtimi. Jis remiasi originaliu pirminiu Windhuko dialogu, kuris buvo įsteigtas 1996 m.

Afrikos ir Europos institucijų pareigūnai dalyvauja diskusijų grupėje