Other EU Institutions

Europa-Parlamentets interparlamentariske delegationer og dets udenrigsudvalg, udviklingsudvalg og udvalg for international handel udgør den parlamentariske dimension af EU’s eksterne diplomati. Sammen udgør de et forum regelmæssig dialog og meningsudveksling på en række emner af fælles interesse, hvilket hjælper EU med at udvikle relationer med sidestillede fra tredjelande. De jævnlige møder holdes både i Bruxelles og i partnerlande. De hjælper med at uddybe EU partnerskaber, at forstå den politiske situation og fremmer EU værdier: demokrati, retsstaten og respekt for menneskerettigheder.

Tårne og kuppel på en moské

EPP-Gruppen i de interparlamentariske delegationer

Denne eksterne diplomatiske parlamentariske dimension giver ekstra værdi til arbejdet i de parlamentsudvalg der beskæftiger sig med udenrigsrelationer; det giver førstehånds ekspertise baseret på direkte kontakt med modparter og, når muligheden byder sig, dialog med politiske kræfter der står vores politiske familie nær.

Som den største politiske gruppe i EP, har vores gruppe det største antal medlemmer i interparlamentariske delegationer, og vi har formandsskabet i de fleste af dem. Vores medlemmer er stærkt engageret i at anvende det parlamentariske diplomati til at påvirke EP’s relationer med tredjelande på både bilateralt og multilateralt niveau på alle hovedsamarbejdsområder.

Set i lyset af aktuelle udfordringer, prioriterer vi naboskabslande mod øst og syd og det vestlige Balkan. Vi interesserer og også for andre lande og regioner der har aftaler med EU, herunder associeringsaftaler, stabiliserings- og samarbejdsaftaler og frihandelsaftaler.

De af vores medlemmer der arbejder for delegationer er som regel også involveret i forberedelse af EP’s hasteresolutioner der reagerer og vold og overtrædelse af menneskerettigheder i verden. Gruppens ekspertise og engagement har gjort, at vi har ført an i mange følsomme emner på udenrigsområdet.

Interparlamentariske forsamlinger

Medlemmer af Europa-Parlamentet deltager også i en række forsamlinger sammen med nationale parlamentarikere. Der findes forsamlingen for EU og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet, for EU og de øvrige Middelhavslande, for europæiske og latinamerikanske lande, for EU-landene og landene i Østeuropa og Sydkaukasus, og NATO-medlemsstaternes forsamling.


Interparlamentariske delegationer (IPM)

De interparlamentariske delegationer nedsættes ved en beslutning i Europa-Parlamentet for at styrke den parlamentariske dimension af dialogen med et stort antal tredjelande i hele verden. Eksempler: Iran, Japan, Kina og Indien.


Paritetiske parlamentariske udvalg (JPC)

Der er nedsat paritetiske parlamentariske udvalg sammen med ansøgerlande eller lande, som har undertegnet en associeringsaftale med EU. De består af lige mange medlemmer fra Europa-Parlamentet og det pågældende partnerlands parlament. I forbindelse med ansøgerlande vurderer det paritetiske parlamentariske udvalg, hvilke skridt der er gjort i retning af tiltrædelse. Kroatien og Republikken Nordmakedonien (ansøgerlande) og Mexico og Chile (associeringsaftale) er eksempler på lande, med hvem der er nedsat paritetiske parlamentariske udvalg.


Parlamentariske samarbejdsudvalg (PCC)

Parlamentariske samarbejdsudvalg er nedsat i overensstemmelse med specifikke aftaler med lande, som indgår i den europæiske naboskabspolitik (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Moldova og Ukraine) og med lande, som EU har indgået partnerskabs- og samarbejdsaftaler med som f.eks. Rusland, Usbekistan, Kasakhstan, Kirgisistan og Turkmenistan. Deres opgave er at følge gennemførelsen af partnerskabs- og samarbejdsaftalerne.


Parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg (SAPC)

Der er nedsat parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg med de sydøsteuropæiske lande, hvor stabiliserings- og associeringsaftaler er trådt i kraft; eksempelvis med Albanien, Montenegro og Serbien.


Den transatlantiske dialog mellem lovgivere

Dette er en særlig form for interparlamentarisk samarbejde. Formålet er at styrke de parlamentariske bånd mellem EU og USA's Kongres og støtte de aktiviteter, der udføres af Parlamentets Delegation for Forbindelserne med USA.

Eastern neighbourhood image

Det østlige partnerskab

I den parlamentariske forsamling for Euronest evaluerer vi succeser og udfordringer i de lande der grænser op til Europa og som vi ønsker at knytte tættere til os. Vi sigter også efter at fremme demokrati, velstand, stabilitet og sikkerhed i regionen.

Enlargement countries image

Udvidelse af EU

Udvidelsen af EU var en af de største succeser, og vi mener, at udvidelsespolitik er et afgørende redskab i forhold til at fremme europæiske værdier og udvide fordelene ved EU til andre europæiske lande.

Mediterranean policy image

Middelhavslande politik

Vi anser en avanceret naboskabspolitik for at være afgørende for en bedre forståelse mellem EU og dets Middelhavspartnere som vi samarbejder med om emner som migration, religion, miljøbeskyttelse, uddannelse og træning.

Repræsentanten for de ortodokse kirke i den Europæiske Union, Nektarios Ioannou, taler med Emmanuel Pisani, direktør for Institutet for religions- og teologisk videnskab ved det katolske institut i Paris

Interkulturel dialog

Vi mener, at religionsfrihed er en fundamental ret som skal forsvares. Vi opsøger muligheder for dialog og samarbejde med religiøse fællesskaber for at forstå deres tanker om emner som sociale spændinger, migration og uddannelse.

Windhoek dialogen

Vores Afrikapolitiske initiativ sigter på at udvikle samarbejde med vores afrikanske partnere og de afrikanske politiske partier for derved at tilvejebringe et forum for udveksling af ideer og best practice. Det bygger på den originale Windhoek dialog, der blev søsat i 1996.

Afrikanske og Europæiske repræsentanter i et diskussionspanel