Regionálny rozvoj

Podpora súdržnosti a hospodárskeho rozvoja

Výbor je zodpovedný aj za posudzovanie vplyvu iných politík EÚ na hospodársku a sociálnu súdržnosť, aby sa zaručilo efektívne a účelné investovanie verejných prostriedkov, a tiež za koordináciu štrukturálnych nástrojov EÚ.

Skupina PPE podporuje politiku súdržnosti ako štrukturálnu politiku na podporu rastu a hospodárskeho rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ a ako kľúčový nástroj na investície do reálnej ekonomiky. Je vyjadrením európskej solidarity, so zameraním na znižovanie ekonomických, sociálnych a územných rozdielov. Zároveň je aj politikou skutočného a spoločného európskeho záujmu na zabezpečenie zamestnanosti a rastu vo všetkých regiónoch Európy.

Zohrali sme vedúcu úlohu pri tvorbe politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020. Dôsledne podporujeme tematické zameranie investícií, prostredníctvom ktorého sa investície orientujú na konkrétne ciele a priority zodpovedajúce ukazovateľom výkonnosti a cieľovým hodnotám dohodnutým špeciálne ku každej téme, vďaka čomu je politika súdržnosti politikou orientovanou na výkonnosť.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

iný relevantný obsah

No result