Priemysel, výskum a energetika

Príprava Európy na ďalšiu vlnu inovácií

Je tiež zodpovedný za výskumnú politiku vrátane šírenia a využívania výsledkov výskumu. Zaoberá sa opatreniami týkajúcimi sa energetickej politiky vrátane vytvorenia infraštruktúry pre transeurópsku energetickú sieť a opatreniami týkajúcimi sa informačnej spoločnosti a informačných technológií vrátane rozvoja infraštruktúry pre transeurópsku telekomunikačnú sieť.

V záujme toho, aby sa Európa stala globálne konkurencieschopným, inovatívnym digitálnym jednotným trhom orientovaným na občanov, sa európsky priemysel musí digitalizovať. Zameriavame sa na zabezpečenie toho, aby politika EÚ primerane pripravila Európu na ďalšiu vlnu digitálnych inovácií.

Náš Kruh malých a stredných podnikov zabezpečuje, aby politiky EÚ podporovali malé a stredné podniky pomenovaním a bojom proti neprimeranému zaťaženiu a byrokratickým obmedzeniam, ktoré na ne kladú pravidlá EÚ. Tiež presadzujeme, aby jednotný trh a únia kapitálových trhov slúžili malým a stredným podnikom a výskumní pracovníci šírili svoje zistenia takým spôsobom, aby ich malé a stredné podniky mohli využívať.

A nakoniec, usilovne pracujeme na zabezpečení toho, aby politiky EÚ umožnili členským štátom EÚ využívať celý potenciál spoločnej energetickej politiky EÚ. Plné využívanie tejto politiky je kľúčom k zabezpečeniu dodávok energie a k zabezpečeniu energetickej účinnosti, ktorá je kľúčom ku konkurencieschopnému hospodárstvu.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

iný relevantný obsah

No result