committee

Handel Międzynarodowy

Polityka handlowa z sumieniem

Traktat z Lizbony przyznaje Parlamentowi Europejskiemu (PE) decydującą rolę w określaniu polityki handlowej UE, przez co pełni on rolę jej demokratycznego sumienia. Europejskie przepisy handlowe i międzynarodowe umowy handlowe mogą być wdrażane jedynie za zgodą PE.

Komisja ta jest odpowiedzialna za sprawy związane ze wspólną polityką handlową Unii i jej zewnętrzne stosunki gospodarcze. Zatwierdza ona umowy handlowe wraz ze środkami dotyczącymi harmonizacji technicznej lub normalizacji w dziedzinach objętych instrumentami prawa międzynarodowego.

Zaangażowanie na rzecz swobodnego i uczciwego handlu

Grupa EPL uważa, że swobodny handel i globalizacja znacznie poprawiły standard życia i zmniejszyły ubóstwo w UE oraz na całym świecie. Działamy na rzecz swobodnego i uczciwego handlu i chcemy otwarcia rynków przy zachowaniu równych szans. Chcemy także, by handel opierał się na praworządności, upowszechniał podstawowe zasady demokracji i prawa człowieka, a także przyczyniał się do eliminacji ubóstwa na świecie.

Domagamy się przejrzystości i otwartości na wszystkich etapach negocjacji handlowych, jednakże w stosownych wypadkach bronimy poufności, tak by osiągnąć najlepsze wyniki w negocjacjach. Zawsze będziemy dbać o to, aby usługi użyteczności publicznej były chronione we wszystkich umowach. Będziemy także gwarantować prawo do ochrony, promowania i finansowania kultury i różnorodności kulturowej, a także wolność i pluralizm mediów, tak byśmy mogli nadal służyć demokratycznym, społecznym i kulturalnym potrzebom naszych społeczeństw.

więcej na temat