committee

Żvilupp

Nagħtu ħajja ġdida lill-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE

Fuq nota prattika, dan il-kumitat huwa responsabbli biex jiddeċiedi l-baġit għall-għajnuna umanitarja u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE, kif ukoll biex jissorvelja kif il-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jużaw il-fondi tal-UE u jimplimentaw il-politika tal-UE f’dawn l-oqsma.

Il-grupp PPE huwa l-mutur għal sħubijiet aktar effettivi u orjentati lejn ir-riżultati, biex jiżdied l-impatt tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħna. Aħna nimpenjaw ruħna regolarment fi djalogu politiku, kemm b’mod bilaterali kif ukoll ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u fora interparlamentari rilevanti, li fih nippromwovu l-valuri demokratiċi, il-governanza tajba u d-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Il-grupp PPE jirrakkomanda bidla mill-mentalità ta' donatur-riċevitur dejjem aktar obsoleta għal sħubijiet fuqbażi ugwali. Din il-bidla għandha tippermetti liż-żewġ naħat isegwu l-interessi tagħhom stess iżda wkoll jidentifikaw oqsma komuni ta’ kooperazzjoni li fuqhom nistgħu naħdmu flimkien. Matul l-aħħar sena waħedha, il-PPE adotta dokument ta’ pożizzjoni tal-Grupp dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika, li jwitti t-triq għal sħubija aktar effettiva u ta’ benefiċċju reċiproku.

Prijoritajiet strateġiċi li huma ta’ benefiċċju reċiproku

Aħna, bħala l-Grupp PPE, nemmnu li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħna trid tkun ibbażata fuq prijoritajiet strateġiċi u interessi kondiviżi mal-pajjiżi sħab tagħna. Ma jista' jkun hemm l-ebda żvilupp mingħajr sigurtà; għalhekk, aħna nappoġġjaw kooperazzjoni msaħħa tal-UE mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw biex inrawmu s-sigurtà u l-istabbiltà kif ukoll biex nindirizzaw iċ-ċaqliq sfurzat.

Bħala Demokratiċi Kristjani, aħna ninsistu li, jekk tingħata l-kundizzjonijiet it-tajba, kull persuna tkun tista’ tikkontribwixxi għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħha kif ukoll għall-iżvilupp tal-komunità tagħha kollha kemm hi. Il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħna għandha tagħti s-setgħa lin-nies biex jagħmlu dan.

Għalhekk huwa importanti immens li nappoġġjaw l-aċċess għal edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali ta’ kwalità, kif ukoll li nagħtu spinta lill-kummerċ, l-investiment u l-ħolqien tal-impjiegi, biex niffaċilitaw it-tkabbir ekonomiku sostenibbli u nnaqqsu l-faqar. Il-grupp PPE għalhekk laqa’ l-Inizjattiva Global Gateway, li tfittex li twettaq mobilizzazzjoni tal-investimenti infrastrutturali tas-settur privat f’pajjiżi sħab. Din għandha tkun għodda biex tiġi miġġielda l-kompetizzjoni ġeopolitika fl-Afrika, kif ukoll biex jinħolqu opportunitajiet ta’ kummerċ u investiment għall-Ewropa. Nifhmu li l-finanzjament pubbliku miċ-ċittadini Ewropej waħdu qatt mhu se jkun biżżejjed biex jindirizza l-isfidi ewlenin li jiffaċċjaw il-pajjiżi sħab tagħna. Biex il-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE ssir aktar effiċjenti, neħtieġu sħubijiet pubbliċi-privati msaħħa, li jimmobilizzaw lis-settur privat biex jagħmel investimenti li se jikkontribwixxu għal tkabbir ekonomiku sostenibbli u joħolqu sitwazzjonijiet fejn ta' benefiċċju għal kulħadd, għall-Ewropa u l-pajjiżi sħab tagħha.

Naraw il-ħtieġa ċara li l-kooperazzjoni għall-iżvilupp tagħna tindirizza l-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni, sabiex titnaqqas b’mod sinifikanti l-migrazzjoni irregolari lejn l-Ewropa. L-UE għandha tappoġġja lill-pajjiżi sħab fil-ħolqien ta’ opportunitajiet għaċ-ċittadini tagħhom, filwaqt li l-pajjiżi sħab għandhom itejbu l-kooperazzjoni dwar ir-ritorn u r-riammissjoni tal-migranti irregolari.

Sa mill-ewwel jum tal-gwerra ta’ aggressjoni illegali tar-Russja kontra l-Ukrajna, il-Grupp PPE insista kontinwament biex jagħti spinta lill-assistenza umanitarja tal-UE lill-Ukrajna, li tipprovdi ikel, kenn u edukazzjoni u ssalva l-ħajjiet ta’ ċivili innoċenti. Barra minn hekk, il-Grupp PPE ppromwova bil-qawwa l-ħtieġa li jiġu indirizzati r-riperkussjonijiet katastrofiċi tal-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna fuq il-pajjiżi li qed jiżviluppaw, b’mod partikolari l-insigurtà tal-ikel. Ir-Russja hija responsabbli għall-ħolqien tal-kriżi globali tal-ikel li ħalliet lil 49 pajjiż kważi fuq xifer il-karestija. Il-grupp PPE insista għal rispons globali u sostenibbli, bl-UE fuq quddiem, biex jiffaċilita t-twassil ta’ prodotti tal-ikel mill-Ukrajna lil reġjuni b’insigurtà tal-ikel kif ukoll biex tiżdied il-produzzjoni lokali fil-pajjiżi sħab u biex jiġu appoġġati l-azjendi agrikoli familjari.

Burkina Faso, woman holding mobile phone