committee

Kehitys

EU:n kehitysyhteistyön elvyttäminen

Tämä valiokunta päättää käytännössä EU:n humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön määrärahoista ja seuraa, kuinka Euroopan komissio ja Euroopan ulkoasiainhallinto käyttävät EU:n varoja ja toteuttavat EU-politiikkaa näillä aloilla.

EPP-ryhmä edistää tehokkaampia ja tulossuuntautuneita kumppanuuksia lisätäkseen EU:n kehitysyhteistyön vaikuttavuutta. Käymme säännöllistä poliittista vuoropuhelua niin kahdenvälisesti kuin kansainvälisestikin keskeisten järjestöjen ja parlamenttien välisten foorumien kanssa ja edistämme demokraattisia arvoja, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksia kehitysmaissa.

EPP-ryhmä tukee siirtymistä vanhentuneesta avunantajaan ja avunsaajaan perustuvasta ajattelutavasta kohti tasa-arvoista kumppanuutta. Tämän muutoksen ansiosta molempien osapuolten pitäisi voida ajaa omia etujaan mutta myös määritellä yhteiset yhteistyöalat. Pelkästään viime vuonna EPP hyväksyi EU:n ja Afrikan suhteita koskevan EPP-ryhmän kannanoton, joka tasoittaa tietä tehokkaammalle ja vastavuoroisesti hyödyttävälle kumppanuudelle.

Vastavuoroisesti hyödyttävät strategiset painopisteet

Katsomme EPP-ryhmässä, että EU:n kehitysyhteistyön on perustuttava strategisiin painopisteisiin ja kumppanimaidemme kanssa jaettuihin etuihin. Ilman turvallisuutta ei tapahdu kehitystä. Tästä syystä tuemme tehostettua EU:n yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa, jotta voimme edistää turvallisuutta ja vakautta sekä puuttua väestön pakkosiirtoihin.

Kristillisdemokraatteina painotamme, että oikeissa olosuhteissa jokainen henkilö pystyy parantamaan elinolosuhteitaan ja kehittämään koko yhteisöään. EU:n kehitysyhteistyön pitäisi tarjota ihmisille mahdollisuudet tähän.

Tästä syystä meidän on välttämätöntä tukea pääsyä laadukkaaseen perus- ja ammattikoulutukseen ja edistettävä kauppaa, sijoituksia, työpaikkojen luomista ja kestävää talouskasvua sekä pyrittävä vähentämään köyhyyttä. EPP-ryhmä onkin tyytyväinen Global Gateway -aloitteeseen, jolla pyritään saamaan yksityissektori tekemään infrastruktuurisijoituksia kumppanimaihin. Aloitteen pitäisi auttaa torjumaan geopoliittista kilpailua Afrikassa ja luomaan kaupankäynti- ja investointimahdollisuuksia EU:lle. Ymmärrämme, että Euroopan kansalaisilta saatu julkinen rahoitus ei tule koskaan yksinään riittämään kumppanimaidemme keskeisimpiin haasteisiin vastaamiseen. EU:n kehitysyhteistyön tehostamiseksi tarvitaan lisää yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia. Lisäksi yksityinen sektori on saatava tekemään sijoituksia, jotka edistävät kestävää talouskasvua ja hyödyttävät sekä Eurooppaa että sen kumppanimaita.

Katsomme, että kehitysyhteistyössämme on selvästi puututtava muuttoliikkeen perimmäisiin syihin, jotta voidaan hillitä Eurooppaan suuntautuvaa laitonta muuttoliikettä. EU:n pitäisi tukea kumppanimaitaan mahdollisuuksien luomisessa niiden kansalaisille, kun taas kumppanimaiden pitäisi tehostaa yhteistyötä laittomien siirtolaisten palauttamisessa ja takaisinotossa.

EPP-ryhmä on Venäjän Ukrainaan kohdistaman laittoman hyökkäyssodan ensimmäisestä päivästä alkaen pyrkinyt lisäämään EU:n humanitaarista apua Ukrainalle. Tavoitteena on ollut toimittaa elintarvikkeita, tarjota suojaa ja koulutusta sekä pelastaa viattomien siviilien henkiä. EPP-ryhmä on myös voimakkaasti painottanut tarvetta puuttua Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan katastrofaalisiin heijastusvaikutuksiin, joita kohdistuu kehittyviin maihin. Esimerkkinä voidaan erityisesti mainita puutteellinen ruokaturva. Venäjä on vastuussa maailmanlaajuisen elintarvikekriisin pahenemisesta. Sen seurauksena 49 maata on joutunut nälänhädän partaalle. EPP-ryhmä on ajanut globaalia ja kestävää EU:n johtamaa ratkaisua, jolla helpotetaan elintarvikkeiden toimittamista Ukrainasta elintarviketurvasta kärsiville alueille sekä lisätään paikallista tuotantoa kumppanimaissa ja tuetaan perhetiloja.

Burkina Faso, nainen pitelee matkapuhelinta

Muu asiaa liittyvä sisältö