committee

Kehitys

EU:n kehitysapuun vaikuttaminen

Käytännössä tämä valiokunta vastaa EU:n kehitysapumenojen talousarviosta päättämisestä sekä Euroopan komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon ja kaikkien EU:n kehitysapuvaroja käyttävien tahojen valvonnasta. Valiokunta osallistuu säännöllisesti poliittiseen vuoropuheluun sekä kahdenvälisesti että asianomaisten kansainvälisten järjestöjen ja parlamenttien välisten foorumien kanssa edistääkseen demokraattisia arvoja, hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksia kehitysmaissa.

Se pyrkii myös voimakkaasti parantamaan avunantajamaiden ja -virastojen välistä koordinointia, mukaan lukien yhteistyösopimukset kehitysmaiden kanssa. EPP-ryhmä auttoi kehittämään menettelyjä, joilla kolmansille maille tarjotaan rahoitustukea.

Rahoitusavun lisäksi

PPE-ryhmä katsoo, että köyhyyden poistamisen on pysyttävä Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikan ytimessä. Uskomme, että apu on keskitettävä köyhimpiin maihin ja hauraimpiin valtioihin, joissa äärimmäinen köyhyys on yleistä ja joissa avun vaikutus on suurin.

Koska apu ei kuitenkaan yksin luo kehitystä, haluamme tehdä muutakin: rauhan, ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallintotavan edistäminen sekä kestävä sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen kehitys ovat meille myös keskeisiä painopisteitä. Olemme säännöllisesti vaatineet konkreettisia toimenpiteitä, jotta EU:n sisäiset maahanmuutto-, kauppa-, rahoitus-, maatalous- ja ympäristöpolitiikat olisivat yhteensopivia maailmanlaajuisten kehitystavoitteiden, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteiden, kanssa.

PPE-ryhmä näytti vihreää valoa Euroopan kestävän kehityksen rahastolle, jonka tavoitteena on puuttua muuttoliikkeen perimmäisiin syihin myöntämällä 3,3 miljardia euroa lainoina ja takauksina 44 miljardin euron yksityisten investointien mobilisoimiseksi riskialueille, pääasiassa Afrikassa mutta myös Länsi-Balkanilla ja Lähi-idässä.

Burkina Faso, nainen pitelee matkapuhelinta