Grupa EPL za większym zaangażowaniem sektora prywatnego w pomoc rozwojową

26.09.2013 5:50

Grupa EPL za większym zaangażowaniem sektora prywatnego w pomoc rozwojową

Translation
This content is also available in 2 languages : Polish

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 25 września końcowy dokument poświęcony Milenijnym Celom Rozwoju. Porozumienie zostało osiągnięte za pomocą Unii Europejskiej, a dokument opracowany po długich negocjacjach wskazuje drogę dla nowych ram rozwojowych po 2015 r. - W dokumencie zostało podkreślone, że po 2015 r. będziemy mieć jednolite i całościowe ramy, a ich głównym celem będzie walka z ubóstwem i zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Najważniejsze jednak będzie ich wdrożenie - oświadczyli Filip Kaczmarek, przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego na Szczyt ONZu w sprawie przeglądu Milenijnych Celów Rozwoju, i Gay Mitchell, współkoordynator Grupy EPL w komisji rozwoju.

- Uniwersalność Milenijnych Celów Rozwoju i wspólny wysiłek społeczności międzynarodowej, pod silnym przywództwem UE, sprawiły, że udało nam się osiągnąć postępy w walce z ubóstwem. Wciąż jest jednak wiele do zrobienia. Musimy podwoić nasze starania, żeby przyspieszyć postęp w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju do roku 2015 i określić nowe ramy rozwojowe - podkreślił Filip Kaczmarek.

Dzięki zasadzie wzajemnej odpowiedzialności i wzmocnieniu globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju, uzgodniono, że głównym wyzwaniem jest znalezienie nowych sposobów finansowania nowych ram rozwoju.

- Będziemy musieli wypracować mechanizmy pozwalające na lepszą koordynację między dawcami pomocy rozwojowej. Szacuje się, że dzięki temu rozwiązaniu będzie można oszczędzić miliardy euro, które będą mogły być przeznaczone na ratowanie ludzkich żyć. Poza tym będziemy musieli wypracować nowe mechanizmy finansowania i szukać większego zaangażowania w pomoc rozwojową sektora prywatnego. Największym wyzwaniem pozostanie jednak mobilizacja środków krajowych wśród państw rozwijających się oraz zastąpienie polityki przejrzystości polityką odpowiedzialności - powiedział Gay Mitchell. -Powinniśmy też stworzyć proaktywny mechanizm szacowania i redukowania ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction) w samym centrum celów trwałego rozwoju, co pozwoli czterokrotnie zmniejszyć potrzeby humanitarne – dodał.

- Cieszy nas, że uwzględniono głos Europy w opracowywaniu tych nowych zasad, na których oparta będzie agenda rozwojowa po 2015 roku, łącznie z podejściem opartym o poszanowanie praw człowieka, o co szczególnie apelował Parlament Europejski. Od samego początku negocjacji Unia Europejska podkreślała, że nie da się zwalczać ubóstwa ani zapewnić trwałego rozwoju bez poszanowania praw człowieka – powiedział Filip Kaczmarek.

więcej na temat