Katse Euroopan ulkopuolelle

Ulkopolitiikan työryhmällämme on ratkaiseva merkitys Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan muovaamisessa. Ryhmä valmistelee mietintöjä EU:n varojen käytöstä ja tukee Euroopan parlamenttia sen tehdessä päätöksiä kansainvälisistä sopimuksista. Ponnistelumme ovat merkittävästi auttaneet EU:ta turvaamaan menestyksekkäästi ulkorajojaan, ja olemme edelleen sitoutuneet pyrkimään kohti Euroopan puolustusunionin perustamista ja viisumipakon poistamista.

Näiden pyrkimysten lisäksi Länsi-Balkanin alue on meille tärkeä painopiste. Tavoitteenamme on tuoda alueen maat EU:hun kannustamalla uudistuksia, joilla edistetään oikeusvaltiota, torjutaan korruptiota ja taataan oikeusjärjestelmän riippumattomuus. Katsomme, että tällaiset uudistukset ovat välttämättömiä vakaiden ja vauraiden yhteiskuntien luomiseksi alueella ja kestävän rauhan ja turvallisuuden tukemiseksi koko Euroopassa.

Our position

Todellinen globaali johtaja

Ottaakseen globaalin johtavan aseman ulkopolitiikassa EU:n on vahvistettava kykyään puhua yhdellä äänellä. Tähän kuuluu siirtyminen yksimielisyydestä enemmistöpäätöksiin ulkosuhteiden alalla.

Katsomme, että EU:n on aktiivisesti edistettävä ihmisoikeuksia, demokratiaa ja EU:n perusperiaatteita kaikissa toimintapolitiikoissaan, joilla on ulkoinen ulottuvuus. Näitä ovat esimerkiksi kehitys, muuttoliike, turvallisuus, terrorismin torjunta, laajentuminen ja kauppa.

Euroopan pitäisi edelleen vahvistaa turvallisuuttaan ja siirtyä kohti todellista puolustusunionia. Meidän on myös asetettava energiaturvallisuus etusijalle Euroopassa ja estettävä energian käyttö poliittisena välineenä.

Transatlanttinen kumppanuus on toisen maailmansodan jälkeisen rauhan pitkäaikainen tukijalka, ja se perustuu yhteisiin arvoihin ja etuihin. Se tulee kohtaamaan useita merkittäviä haasteita ja häiriöitä lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin perusperiaatteet ovat edelleen lujat. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen yhteistyö samanmielisinä kumppaneina on edelleen ensiarvoisen tärkeää samoin kuin vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan monenvälinen järjestelmä.

Haluamme, että EU jatkaa sitoutumistaan äärimmäisen köyhyyden poistamiseen vuoteen 2030 mennessä ja että EU säilyy maailman johtavana kehitysavun tarjoajana. EU:n pitäisi ensisijaisesti antaa apua maille, jotka noudattavat hyvää hallintotapaa ja kunnioittavat demokratian periaatteita ja ihmisoikeuksia.

Maailmanlaajuinen kauppa ja investoinnit

Tavoitteenamme on maailmanlaajuinen kauppajärjestelmä, joka on mahdollisimman avoin ja oikeudenmukainen. Näin Eurooppa voisi rakentaa poliittisia yhteyksiä ja luoda uusia työpaikkoja vientiteollisuudessaan. EU:n pitäisi tehdä edelleen vapaita ja oikeudenmukaisia kauppasopimuksia samaan tapaan kuin Kanadan ja Japanin kanssa. Tällaiset sopimukset suojaavat Euroopan korkeita standardeja kuluttajien, ympäristönsuojelun, sosiaalisen suojelun ja tietosuojan alalla ja auttavat avaamaan markkinoita, edistämään kasvua, vähentämään köyhyyttä ja luomaan mahdollisuuksia eurooppalaisille.

Naapurustomme suojelu

EU:n on jatkossakin rakennettava räätälöityjä kumppanuuksia naapurialueilla niin, että perustana ovat enemmällä enemmän -periaate, ja vahvistettava demokraattisia prosesseja ja oikeusvaltiota. Meidän on myös autettava vakauttamaan näitä alueita ja tuotava ne lähemmäs Eurooppaa. Samalla on vastustettava Venäjän jatkuvia pyrkimyksiä horjuttaa naapureitamme ja palauttaa vaikutusvaltansa Neuvostoliittoon kuuluneissa maissa.

Laajentuminen on ollut yksi EU:n menestystarinoista. Meidän pitäisi edelleen arvioida kutakin ehdokasvaltiota sen omien ansioiden perusteella ja kiinnittää samalla huomiota Kööpenhaminan kriteerien täysimääräiseen noudattamiseen ja EU:n integraatiokykyyn, jota sen on vahvistettava. EU:n on myös uudistettava sisäisiä päätöksentekomenettelyjään, jotta voimme vastata laajemmasta unionista aiheutuviin ja uusiin geopoliittisiin haasteisiin.

Tuemme myös Thessalonikin sitoumuksia etenkin Kaakkois-Euroopassa, jossa haluamme luoda oikeanlaiset edellytykset laajentumiselle. Jos EU panee täytäntöön nämä toimintapolitiikat, siitä voi tulla maailman mittakaavassa johtava toimija ulkopolitiikan alalla.