Поглед отвъд границите на Европа

Нашата работна група по външни политики оказва влияние върху външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. Тя изготвя доклади за изразходването на европейските средства и подпомага Европейския парламент при вземането на решения относно международните споразумения. Тя ръководи усилията на ЕС в областта на защитата на външните граници на ЕС, като настоява и активно работи за създаването на Европейски отбранителен съюз и за либерализиране на визовия режим. Западните Балкани също са приоритет за нас. Искаме да ги приобщим към ЕС чрез насърчаване на реформите за гарантиране на върховенството на закона, борба с корупцията и осигуряване на независима съдебна система.

Председател

Our position

Истински глобален лидер

За да заеме водеща роля в световен мащаб по въпросите на външната политика, ЕС трябва да продължи да укрепва способността си да говори с един глас, включително да премине от единодушно към вземане на решения с мнозинство по въпросите на външните работи.

Твърдо вярваме, че Европа трябва да продължи активно да отстоява правата на човека, демокрацията и основните принципи на ЕС във всички политики на ЕС, които имат външно измерение, като развитие, миграция, сигурност, борба с тероризма, разширяване и търговия.

Европа трябва да продължи да укрепва своята сигурност и да се стреми към истински Съюз на отбраната. Също така трябва да дадем приоритет на енергийната сигурност в Европа и да предотвратим използването на енергията като политически инструмент.

Трансатлантическото партньорство, дългогодишен стълб на мира след Втората световна война, основан на споделени общи ценности и интереси, е изправено пред значителен брой предизвикателства и смущения в краткосрочен план, но дългосрочните основи остават силни и сътрудничеството между ЕС и САЩ, като партньори със сходно мислене, остава от решаващо значение. Както и отворената и многостранна система за свободна и справедлива търговия.

Искаме ЕС да продължи да изпълнява ангажимента си за изкореняване на крайната бедност до 2030 г., като остане водещ доставчик на помощ за развитие в световен мащаб. ЕС трябва да даде приоритет на помощта за държави, които са се доказали с добро управление и зачитане на демократичните принципи и правата на човека.

Глобална търговия и инвестиции

Стремим се да изградим възможно най-отворена и справедлива глобална търговска система; такава, която да позволи на Европа както да изгражда политически връзки, така и да създава нови работни места в своите експортни отрасли.

Искаме Европа да продължи да изгражда споразумения за свободна и справедлива търговия, които гарантират високите европейски стандарти в областта на защитата на потребителите, околната среда, социалната сфера и данните, като тези с Канада или Япония, като начин за отваряне на пазарите, стимулиране на растежа, намаляване на бедността и създаване на възможности за европейците.

Защита на нашите съседи

ЕС трябва да продължи да изгражда специално пригодени партньорства в европейското съседство, основани на принципа "повече за повече", укрепване на демократичните процеси и върховенството на закона. Трябва също така да помогнем за стабилизирането на тези региони и да ги приближим към Европа, като устоим на постоянните опити на Русия да дестабилизира нашите съседи и да възстанови влиянието си върху бившите съветски републики.

Разширяването е един от успехите на ЕС. Трябва да продължим да преценяваме всяка страна кандидатка според собствените ѝ заслуги, като същевременно обръщаме внимание на пълното спазване на критериите от Копенхаген и на интеграционния капацитет на ЕС, който той трябва да укрепи.

Ние поддържаме ангажиментите от Солун, особено в Югоизточна Европа, където искаме да създадем подходящи предпоставки за разширяване.