Svarbiausia mums – žmonių saugumas

16.10.2018

Svarbiausia mums – žmonių saugumas

Leidinys picture

Europiečiai turi jaustis saugūs

Mūsų pasaulis – pokyčių pasaulis. Seni sąjungininkai atsiriboja nuo Europos, seni priešininkai vėl grasina mūsų žemynui. Atsiranda naujų grėsmių, o naujos technologijos suteikia nusikaltėliams naujų galimybių. Šių naujų grėsmių akivaizdoje ES yra saugus taikos, stabilumo, laisvės ir demokratijos prieglobstis. ELP frakcija atliko ir toliau atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant mūsų piliečių saugumą. Dėl mūsų laimėjimų, pasiektų per paskutinius penkerius metus, mūsų žemynas tapo saugesnis, bet galime ir privalome padaryti daugiau.

Kova su terorizmu

Nesvarbu, kokia būtų teroristų politinė ideologija, religiniai įsitikinimai ar separatistiniai siekiai, jų veiksmai yra nusikaltimas, kurį būtina panaikinti. Teroristai, ar tai būtų pavieniai asmenys, ar neapykantą kurstančio tinklo nariai, nepaiso jokių sienų, tad privalome reaguoti veikdami išvien.

(1) Bendradarbiavimas ir keitimasis informacija

 • Dabar galime užtikrinti saugumą naudodami sistemas ir priemones, kurias diegėme nuo 2014 m., tačiau privalome padaryti daugiau. Mūsų tikslas – padidinti Europos informacinių sistemų sąveikumą ir sukurti atskirą portalą, kuriame teisėsaugos institucijoms būtų suteikta prieiga prie visose Europos duomenų bazėse saugomos informacijos.
 • Privalome sustiprinti Europolo, kaip veiksmingo keitimosi policijos informacija centro, vaidmenį.
 • Turime siekti Kovos su terorizmu strategijos atnaujinimo, kad ES būtų racionalizuotos sutampančios priemonės.
 • Turime stiprinti tarpusavio pasitikėjimą, kasdien bendradarbiaudami ir vykdydami bendras operacijas, o šiuo atžvilgiu labai svarbus veiksnys – keitimasis informacija. Tiek centralizuotose, tiek decentralizuotose Europos informacinėse sistemose turi būti saugomas pakankamas kokybiškų duomenų iš valstybių narių kiekis, kad galėtume nustatyti teroristų tapatybę ir juos susekti. Būtina padidinti šių sistemų sąveikumą, pagerinti jų decentralizuotą prieinamumą, taip pat privalome užtikrinti, kad galutiniams naudotojams teisėsaugos institucijose informacija būtų teikiama tinkamu naudoti formatu.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas ir sąveika su trečiosiomis šalimis yra būtini, nes veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu galima tik visuotiniu mastu.
 • Nustatant suklastotą ir dvigubą tapatybę, labai svarbų vaidmenį atlieka biometriniai duomenys (pirštų atspaudai ir veido atpažinimas).
 • Turime didinti informuotumą apie biologinius, cheminius, radiologinius ar branduolinius (ChBRB) išpuolius ir geriau jiems pasirengti. Būtina apmokyti pirmuosius reagavimo veiksmus atliekančius asmenis ir sustiprinti civilinės gynybos planavimo veiklą. Solsberis turi būti mums pamoka.

(2) Teroristų atkirtimas nuo išteklių

Būtina:

 • stiprinti finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą, siekiant geriau aptikti ir sekti neteisėtus finansinius srautus. Reikia stebėti įtartinus finansinius srautus SEPA sistemoje, siekiant sukurti SEPA skirtą Terorizmo finansavimo sekimo sistemą (TFSP) pagal Jungtinių Amerikos Valstijų TSFP pavyzdį;
 • primygtinai raginti įgyvendinti Penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą;
 • primygtinai raginti greitai sudaryti susitarimą, kuriuo palengvinama policijos ir teisminių institucijų prieiga prie elektroninių duomenų, kuriuos saugo arba tikruoju laiku apdoroja internetinės platformos, nepriklausomai nuo jų vietos. To reikia siekiant atlikti tyrimus, vykdyti teroristų ir nusikaltėlių baudžiamąjį persekiojimą ir juos nuteisti;
 • primygtinai raginti konfiskuoti pajamas iš nusikaltimų. Nusikaltimai negali būti pelningi;
 • teikti geresnį mokymą, kaip aptikti sprogiąsias medžiagas ir sekti įtartinus sandorius, visų pirma elektroninės mažmeninės prekybos srityje; toliau mažinti prekybos sprogmenimis ir šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis / neteisėto jų įsigijimo mastą, visapusiškai įgyvendinant Direktyvą 2017/853/ES;
 • raginti greitai įgyvendinti Kovos su terorizmu direktyvą, kad teroristiniai nusikaltimai (įskaitant rengimąsi jiems) būtų kriminalizuojami visoje ES ir kad už panašius nusikaltimus būtų skiriamos panašios bausmės.

(3) Prevencija ir kova su radikalėjimu

 • Migrantai turi būti integruojami priimančiosiose šalyse.
 • Integracija reiškia ne asimiliaciją, o aktyvias pastangas integruoti asmenį, norintį gyventi ES.
 • Su lygiagrečiomis visuomenėmis turi būti griežtai kovojama, o tie, kurie savo veiksmais pamina Europos vertybes, skatina smurtą ir ekstremizmą, neturi likti nenubausti.
 • Kiekvieno asmens teisės turi būti gerbiamos, tačiau taip pat teisinga ir pagrįsta reikalauti, kad kiekvienas Sąjungos teritorijoje esantis asmuo gerbtų vertybes, tradicijas ir laikytųsi pareigų, kuriomis mūsų Sąjunga grindžiama.
 • Mūsų Sąjunga priklauso nuo tinkamo teisinės valstybės veikimo. Leidus, kad jai kiltų grėsmė kurioje nors vienoje dalyje, kyla pavojus, kad ji žlugs ir visose kitose dalyse.
 • Tais atvejais, kai nesilaikoma mūsų pagrindinių teisių, įskaitant mūsų įstatymus, grąžinimas ar repatriacija yra galutinis, bet logiškas veiksmas, kuris turi būti vykdomas laikantis tarptautinės teisės ir negrąžinimo principo.
 • Turime finansuoti vietos lygmens viešosios tvarkos palaikymo bendruomenės pastangomis, jaunimo įgalėjimo ir švietimo strategijas, kurios yra labai svarbios kovojant su radikalėjimu, nes, kaip paaiškėjo, jos yra veiksmingesnės nei centralizuotai taikomi metodai.
 • Pabrėžiame, kad svarbu tinkamai finansuoti deradikalizacijos programas kalėjimuose, kurie yra religinio ekstremizmo židinys. Turime skatinti skirti nuosaikių pažiūrų ir nepriklausomus kalėjimų imamus, kurie atlieka religines ir dvasines apeigas ir yra islamą išpažįstančių kalinių patarėjai bei tarpininkai (kaip kad yra kitų tikėjimų atveju).
 • Būtina kovoti su teroristiniu turiniu internete. Įmonės yra atsakingos už tai, kam suteikia prieglobą savo platformose, ir privalo skubiai pašalinti internete esantį teroristinį ir neteisėtą turinį.
 • Turime plėtoti veiksmingą atsvaros naratyvą: internetas suteikia galimybę pasiekti žmones, nuginčyti jų pažiūras ir užkirsti kelią tam, kad jie būtų įtraukti į ekstremizmą.
 • Privalome keistis su trečiosiomis šalimis gerąja patirtimi, kaip veiksmingai parengti ir įgyvendinti kovos su radikalėjimu strategijas, kad būtų mažiau prijaučiama radikalioms pažiūroms.

(4) Terorizmo aukos

 • Esame įsipareigoję kovoti už aukų teises į teisingumą, orumą ir atminimą. Raginame priimti „terorizmo aukų reglamentą“, kuriuo visoms aukoms būtų užtikrinta galimybė iš karto gauti priežiūrą ir finansinę paramą ir nustatyti minimalūs skubios ir veiksmingos pagalbos standartai, nes išpuoliai prieš tas aukas buvo įvykdyti dėl vertybių, kurioms visi atstovaujame.
 • Norime sukurti aukoms skirtą vieną bendrą prieigos prie informacijos ir konsultacijų punktą, taip pat teikti aukoms psichologinę pagalbą ir konsultacijas dėl teikiamų paramos paslaugų. Šie klausimai turi būti derinami būsimame Europos paramos aukoms centre.
 • Raginame valstybes nares sukurti teisinius mechanizmus, kuriais konkretaus teroro akto šlovinimą būtų galima pripažinti nusikaltimu, jei tai žemina aukas ir gali sukelti antrinę viktimizaciją, pakenkiant asmens, kuris tapo auka per šį teroro aktą, orumui ir atsigavimui.
 • Turėtume bendradarbiauti su žiniasklaida, kad po išpuolių būtų taikomos savireguliacijos priemonės, siekiant užtikrinti aukų ir jų šeimos narių privataus gyvenimo apsaugą.

Mūsų sienų apsauga

Turime sugriežtinti mūsų išorės sienų kontrolę. Esame įsitikinę, kad geresnė ES išorės sienų apsauga būtina, siekiant užtikrinti tolesnį mūsų piliečių saugumą, valdyti migracijos krizę ir išlaikyti Šengeno erdvę, kurioje galioja bevizis režimas. ES išorės sienos yra bendros sienos, kurioms apsaugoti reikia nacionalinių ir ES institucijų kolektyvinių ir bendrų veiksmų. Turime suderinti savo procedūras. Mūsų sienų kontrolės pajėgos turi užtikrinti, kad žinotume, kas atvyksta į ES ir iš jos išvyksta, ir kad asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, būtų suteikta galimybė veiksmingai pasinaudoti prieglobsčio procedūromis, o asmenys, kurie neturi teisės į tarptautinę apsaugą, būtų grąžinami. Veiksminga mūsų išorės sienų kontrolė labai svarbi, tačiau turi veikti visa grandinė. Nepakanka vien aptikti asmenis, neteisėtai kertančius išorės sienas – dar turi veikti ir grąžinimo sistema.

(1) Integruotas sienų valdymas

 • Primygtinai reikalaujame, kad būtų visapusiškai įgyvendinamos patvirtintos sienų valdymo priemonės. Valstybės narės nesilaiko dabar galiojančių taisyklių, todėl sistema nėra tobula. Turime bendradarbiauti sprendžiant šį klausimą.
 • Labai svarbu atnaujinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas, sustiprinant agentūros operacinį pajėgumą padidintomis nuolatinėmis pajėgomis, kurias sudaro 10 000 Europos sienos apsaugos pareigūnų, turinčių savo įrangą.
 • Turime teikti finansinę paramą ir mokymą didesniam valstybėse narėse prie mūsų išorės sienų esančiam nacionalinių sienų apaugos pareigūnų skaičiui, kad būtų paremtos vykdomos operacijos.
 • Turime sustiprinti patikrinimo kertant sieną procedūras, optimizuojant ir sujungiant naujas ES IT sistemas ir įdiegiant bendrą tapatybės duomenų saugyklą kartu su bendra biometrine sistema ir veido atpažinimo technologijomis, siekiant užtikrinti, kad visi asmenys, kertantys ES išorės sienas, būtų nuodugniai tikrinami.
 • Turi būti sukurtas bendras prieigos prie įvairiose sistemose saugomos informacijos, kurios reikia vykdant patikrinimus kertant sieną, mechanizmas. Turime žinoti, kas kerta mūsų sienas.
 • Būtina užtikrinti operatyvinę mūsų išorės sienas kontroliuojančių tarnybų ir teisėsaugos pajėgų sąveiką Šengeno erdvėje, kad būtų kovojama su neteisėtu antriniu judėjimu, neteisėta imigracija ir nusikalstamumu prie išorės sienų.
 • Šengenas turi likti laisvo judėjimo erdve, nes tai reiškia didesnį, o ne mažesnį saugumą prie mūsų išorės sienų. Bet Šengenas priklauso nuo to, ar valstybės narės vykdo savo įsipareigojimus prie tų sienų, kad galėtume atkurti žmonių pasitikėjimą mūsų bendra erdve.
 • Valstybės narės turi būti pasirengusios sustiprinti policijos atliekamus patikrinimus siekiant nustatyti neteisėtos imigracijos atvejus ir kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais, pasitelkiant tikslines kontrolės priemones.
 • Mums reikia Europos grąžinimo orderio. Trečiosios šalies pilietis, kurio atžvilgiu priimtas sprendimas grąžinti, turėtų būti veiksmingai grąžintas. Turėtume suderinti administracinius, techninius ir operacinius valstybių narių pajėgumus vykdyti sprendimus grąžinti, nes šie pajėgumai yra sudėtinė migracijos valdymo grandinės dalis. Turėtų būti įmanoma, kad vienos valstybės narės sprendimą vykdytų kita valstybė narė.

(1a) Priėmimo centrai trečiosiose šalyse

 • Tranzito šalyse ir saugiose trečiosiose šalyse turėtų būti įsteigti arba išplėsti humanitarinių reikmių požiūriu tinkamai įrengti priėmimo centrai. Pabėgėliai ir neteisėti migrantai turi likti juose, kol bus aiškus sprendimas dėl jų prieglobsčio statuso. Neigiamo sprendimo atveju jie turi būti grąžinami. Priėmimo centrai turi būti įsteigti vadovaujant ES ir jų apsaugos darbuotojus bei prižiūrėtojus turi apmokyti ES specialistai.
 • Turime apsvarstyti sumanymą saugiose regionuose už ES teritorijos ribų įsteigti ES vadovaujamas ir finansuojamas išlaipinimo vietas, kuriose būtų atsižvelgiama į visus humanitarinius aspektus ir į kurias būtų iš karto atvežami jūroje išgelbėti asmenys. Jų prieglobsčio prašymus pagal ES standartus nagrinėtų ES specialistai. Neigiamo sprendimo atveju jie būtų grąžinami į jų kilmės šalį, laikantis tarptautinių apsaugos priemonių. Teigiamo sprendimo atveju jie būtų perkeliami.

(2) Sustiprintas policijos bendradarbiavimas

 • Vertinant bendrą padėtį, susijusią su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais bei terorizmu Europoje, reikia, kad Europolas, Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ir Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų agentūra tarpusavyje glaudžiau bendradarbiautų.
 • Tarpvalstybinis policijos bendradarbiavimas labai svarbus šalinant grėsmes vidaus saugumui. Reikia skatinti prie ES vidaus sienų dislokuotų policijos pajėgų kalbų mokymą, bendras procedūras ir bendrai vykdomą patruliavimo veiklą.

(3) Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

Europos Sąjungos sienos jau nebėra prie Viduržemio jūros krantų, o driekiasi iki Sacharos dykumos pakraščio. Mūsų sienų Pietuose apsauga prasideda nuo tinkamo vystomojo ir karinio bendradarbiavimo derinio. Ekonominė pagalba turi būti susieta su grąžinimo ir readmisijos politika. Turime padidinti ES pastangas parterių mokymo ir aprūpinimo įranga srityje, siekiant padidinti jų pajėgumus. Įgalėdami vietos partnerius, jau saugome savo piliečius, gyvenančius į pietus nuo Sahelio.

 • Turime pradėti praktinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis sienų valdymo srityje. Reikėtų išplėsti operacijų rajoną, kad Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų agentūra taip pat galėtų vykdyti veiklą prieš šių trečiųjų šalių išorės sienų.
 • Trečiųjų šalių sienos perėjimo punktuose turi būti toliau plėtojamos išankstinio patikrinimo kertant sieną procedūros.
 • Turi būti sustabdytas vizų išdavimas šalims, kurios nebendradarbiauja readmisijos klausimais.

Patikimos ir saugios kibernetinės erdvės sukūrimas

Žmonės turi jaustis apsaugoti būdami ne tik gatvėse, savo namuose, bet ir interneto erdvėje. Skaitmeniniam pasauliui reikia ne tik laisvo prekių ir paslaugų judėjimo, bet ir laisvo informacijos judėjimo. Dezinformacija, melagingos žinios ir propaganda kelia grėsmę mūsų bendram saugumui, nes jie pakerta piliečių pasitikėjimą savo institucijomis. Europa, turėdama savo pramoninę bazę, turi tapti lydere kibernetinio saugumo srityje, kad mūsų vartojimo prekės ir pramonės įrenginiai ir toliau būtų saugūs, kad būtų apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūros objektai ir kad būtų užtikrintas realus informacijos srautas.

(1) Tikime kibernetiniu saugumu

 • Turime sustiprinti ES kibernetinio saugumo agentūrą (ENISA), skirdami jai tinkamą finansavimą ir pakankamai išteklių, nes veiksmingam kibernetiniam valdymui būtinas aktyvus bendradarbiavimas.
 • Turime nustatyti reikalavimą teikti pranešimus apie kibernetinius išpuolius ENISA agentūrai, taikytiną tiek privačiojo, tiek viešojo sektoriaus subjektams.
 • Turime suteikti ENISA galimybę iniciatyviai tirti kibernetinius išpuolius ir koordinuoti bendrus veiksmus Europoje, remiantis geriausia patirtimi, žiniomis ir priemonėmis, padedančiomis kovoti su grėsmėmis ir nustatyti saugumo pažeidimus.
 • Pritariame tam, kad būtų sukurta Europos IRT saugumo sistema, siekiant nustatyti bendrus saugumo standartus ir bendrą sertifikavimo bei ženklinimo sistemą.
 • Skatiname nustatyti rizika grindžiamą požiūrį į grėsmių mažinimą drauge su mūsų viešojo ir privačiojo sektorių partneriais.
 • Norime sukurti bendrą ES teisinę sistemą ir suderintus sprendimus, skirtus kibernetinio saugumo sertifikavimo sistemai, kuri pagal pobūdį yra grindžiama rinka, kad visose ES valstybėse narėse įvykdyti kibernetiniai nusikaltimai (ypač vadinamuosiuose giliuosiuose ir juoduosiuose tinkluose) ir kibernetiniai išpuoliai būtų ištirti ir dėl jų būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas.
 • Turime patobulinti esamą Europolo kovos su kibernetiniais nusikaltimais padalinį, paversdami jį tikra ES kovos su kibernetiniais nusikaltimais brigada, kad padidintume savo pajėgumą apsiginti.

(2) Tikime informacija, o ne dezinformacija

 • Būtina kovoti su melagingu turiniu internete. Turime sukurti prevencinį viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės modelį, kad melagingas turinys būtų greitai šalinamas ir kad būtų mažinamos finansinės paskatos tiems, kurie pelnosi iš dezinformacijos, nutraukiant melagingų žinių skleidimo veiklos finansavimą reklamos lėšomis.
 • Turėtume reikalauti, kad būtų registruojamasi tikruoju vardu, kad būtų užkirstas kelias botų ir suklastotų paskyrų naudojimui socialinėje žiniasklaidoje.
 • Turime bendradarbiauti su įmonėmis siekiant sukurti viešojo intereso algoritmus, padėsiančius atlikti nepriklausomą socialinėje žiniasklaidoje skelbiamų žinučių vertinimą.
 • Turime bendradarbiauti su žurnalistų asociacijomis ir faktus tikrinančiomis organizacijomis siekiant sukurti ES masto skaidrią ES faktų tikrinimo platformą, kad piliečiams būtų suteiktos priemonės, kuriomis naudodamiesi jie galės patys tikrinti faktus.

Išvada

Kintančiame pasaulyje ES privalo išlikti stabilumo švyturiu. Mūsų politika turėtų būti grindžiama taika, gerove ir partneryste ES ir kaimyninėse šalyse.

Norėdami užtikrinti taiką, turime užtikrinti savo sienų apsaugą; turime būti pajėgūs apsiginti tiek kibernetinėje erdvėje, tiek vykstant karinėms operacijoms. Turime dažniau, greičiau ir geriau tarpusavyje koordinuoti savo veiksmus ir apsirūpinti priemonėmis, padedančiomis veiksmingai tai daryti. Tačiau turime padėti ir kitoms šalims, kad jos galėtų padėti sau ir padėti mums būti saugiais.

Jeigu mūsų partneriai nebus mūsų gerovės ir taikos dalininkai, ilgalaikio saugumo neužtikrinsime. Mūsų kaimynų problemos tampa mūsų problemomis; siekdami užtikrinti ilgalaikį saugumą, turime apsvarstyti, kaip artimiausioje ateityje investuoti kaimyninėse šalyse, užtikrinti jų darnų vystymąsi ir ilgam laikui stabilizuoti padėtį jose.