Majandus, tööhõive ja keskkond

Muutes igapäevaelu Euroopas paremaks

Meie majandus-, tööhõive- ja keskkonna töörühm tegeleb väga laiaulatuslike küsimustega: ELi majandus- ja rahaliidu tulevik, euro ja finantsstabiilsus energiavarustus ja -julgeolek, kliimapoliitika, keskkonnakaitse ja õhu kvaliteet. Selle töörühma pädevusse kuulub ka digitaalne ühtne turg, telekommunikatsioon, uurimis- ja arendustegevus, VKEde toetamine, ELi sotsiaalne sammas ja toiduohutus.

Me oleme alati olnud muutuste liikumapanevaks jõuks, saavutades märkimisväärseid tulemusi paljudes erinevates valdkondades. Tühistasime mobiilikõnede rändlustasud ELis. Oleme mobiliseerinud Euroopas ligikaudu 200 miljardit eurot erainvesteeringuid ja loonud Euroopa strateegilise investeerimisfondi (EFSI) vahendusel rohkem kui 300 000 töökohta. Toetasime jõuliselt Euroopa Kaitseliidu loomist, tagades ELi rahaliste vahenditest 500 miljonit eurot eraldamise ühiste teadus- ja arendustegevuseks kaitsealaste teadusuuringute jaoks.

Meie tulevikuprioriteedid on võrdselt laiaulatuslikud ja märkimisväärsed: euroala reformimine, uurimis- ja arendustegevusele antava eelarve suurendamine eelseisval Horizon Europe teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis ning tööstuse kaitseprogrammi tugevdamine.

Esimees

Komisjonid selles töörühmas

COVID-19 pandeemiast saadud kogemused ja tulevikuks mõeldud soovitused

COVID‑19 pandeemiast saadud kogemuste ja tulevikuks mõeldud soovituste er...

Keskkond, rahvatervis ja toiduohutus

Ehitada kestlikku Euroopat Peame väga oluliseks võitlust kliimamuutustega. See tähendab, et toetame ELi...

Majandus ja rahandus

Ergutada kasvu tööhõive suurendamiseks Stabiilsuse ja investeeringute edendamise kaudu püüab komisjon ergutada...

FISC

Maksuküsimused

Majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) juurde loodud maksuküsimuste allkomisjon tegeleb kõigi maksuküsimustega. Loodame, et allkomisjoni töös kerkivad üles...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Rahvatervis

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU citizens....

Siseturg ja tarbijakaitse

Täielikult toimiv ühtne turg Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon koordineerib ühtset turgu ja tolliliitu käsitlevaid...

Tööhõive ja sotsiaalvaldkond

Edendada kaasamist, liikuvust ja noorte tööhõivet Komisjoni tegevus hõlmab muu hulgas...

Tööstus, teadusuuringud ja energeetika

Ettevalmistused Euroopas uueks innovatsioonilaineks Komisjon vastutab ka teaduspoliitika, sealhulgas teadustulemuste...

Transport ja turism

Rohkem investeeringuid ja vähem saastet Transpordi- ja turismikomisjoni põhiülesanne on koostada Euroopa ühine raudtee-,...

Seotud positsioonid

Majandus, tööhõive ja keskkond

Related Position Papers

valjaanded 07.10.2022

KOSMOSEPOLIITIKA MAJANDUSKASVU, MAJANDUSLIKU ÜLEMINEKU JA JULGEOLEKU TAGAMISEKS EUROOPAS

Meie visioon ERP fraktsioon püüab s...

valjaanded 07.07.2021

EPP fraktsiooni seisukoht: Euroopa hooldusstrateegia

Kogu Euroopas on hooldamine ja hoolduse saamine püsivalt aktuaalne ning paljudele eurooplastele ...

valjaanded 20.05.2021

ERP fraktsiooni seisukoht sotsiaalpoliitika kohta

Meie töötamise viisid ei saa enam kunagi olema endised. Tehnoloogiline revolutsioon, mille me t...

Kontakt