EPP fraktsiooni seisukoht Euroopa Liidu tervishoiu kohta

01.07.2020

EPP fraktsiooni seisukoht Euroopa Liidu tervishoiu kohta

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Väljaanne picture

Kui inimesed soovisid kellelegi sünnipäevaks või uueks aastaks kõike head, isegi enne COVID-19-kriisi, oli viimane lause enamasti: "Ennekõike head tervist".

"Tervis on rikkus" on vana, kuid tõene ütlus. Käesolevat, 2020. aastat on iseloomustanud ülemaailmne pandeemia, mis on põhjustanud sadade tuhandete inimeste surma kogu maailmas. Pandeemia on tabanud kõiki liikmesriike ja kuigi paljud on suutnud pandeemiakõvera tasandada, on COVID-19 endiselt suur probleem ja tõenäoliselt jääb see nii, kuni leitakse tõhus vaktsiin.

COVID-19 on näidanud, et me peame asetama tervishoiu palju rohkem Euroopa poliitika keskmesse. Fraktsioon PPE kutsub üles kiiresti ellu viima Euroopa tervishoiu liitu.

1. Kristlik-demokraatlik maailmavaade

Tänu oma kristlik-demokraatlikele ja humanistlikele juurtele seab EPP fraktsioon alati üksikisiku heaolu - kodanike füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu - meie tegevuse keskmesse. Järelikult on kristlik-demokraatlikud asutajad seadnud Euroopa poliitika keskmesse kõigi eurooplaste heaolu. Sellest ajast alates on see üks ELi kolmest põhieesmärgist, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 koos rahu ja meie põhiväärtuste edendamisega.

Kristlike demokraatidena usume kindlalt, et inimesed saavad kujundada paremat tulevikku. Nii nagu arstid, meditsiiniõed ja apteekrid parandavad miljonite eurooplaste igapäevaelu, usume, et hea poliitika ja hea poliitika võivad teha sama. Me tahame kujundada meditsiinilist ja teaduslikku arengut. Me usume paremasse tulevikku. Me toetame teaduslikke tulemusi ja edusamme ning soovime, et Euroopa kasutaks teadust sihipäraselt kõigi inimeste heaolu edendamiseks.

Kristlikud demokraadid usuvad ühiskonda, mis aitab abivajajaid. Meie jaoks ei ole meditsiiniline progress lihtsalt üks ärimudel. Meie jaoks on meditsiiniline progress puhtalt vajadus parandada kõigi inimeste igapäevaelu, sõltuvalt nende sissetulekust või haridustasemest või piirkondlikust päritolust Euroopas. Me usume ka üksikisikute võimesse kasvada, luua ja panustada kõigi teiste heaolusse, ilma et neid takistataks või patroneeritaks. Ühiskond, mis võimaldab üksikisikul olla kaasatud, kuid samas vaba. Me toetame innovatsiooni eeliseid ja lähtume oma otsustes teadusest. Me teame, et tehnoloogia peab teenima inimesi ja mitte vastupidi, kuid me ei tohi sulgeda ust uutele tehnoloogilistele võimalustele, nagu rakendused, suurandmed, tehisintellekt (AI) ja personaliseeritud meditsiin. Vastupidi, me tahame, et Euroopa oleks ise nende uute suundumuste eestvedaja ja kujundaja. Me asetame inimesed uuenduste keskmesse. Meditsiiniline areng peab olema kindlalt ankurdatud selge inimkeskse väärtussüsteemi alusel.

Meie, kristlike demokraatide, oleme juba võtnud selge seisukoha, kui tegemist on Euroopa potentsiaali ärakasutamisega tervishoiusektoris: me seisame oma kodanike kõrval näiteks vähktõve vastu võitlemisel. Me usume, et meie väärtused, meie mastaapsus, meie valmisolek püüelda suurema innovatsiooni poole ja jagada neid teadmisi kogu teadusringkonnas on peamised põhimõtted, mis võimaldavad meil muuta eurooplaste elu paremaks, püüdes võidelda vähktõveohuga. Samad väärtused peavad suunama meid meie püüdlustes tagada kõigile eurooplastele juurdepääs kõrgetele tervishoiustandarditele.

Kuna meditsiin põhineb lõppkokkuvõttes varasematel teadmistel, võimaldab suurandmete ja tehisintellekti parim võimalik kasutamine teadlastel ja arstidel teha otseseid päringuid mineviku kohta, et teha kiiremaid ja täpsemaid prognoose tuleviku kohta. Me teame väga hästi, et tervishoiu valdkonnas võib tehnoloogia teha vahet kaotatud ja päästetud elude vahel.

Lisaks teame, et suuri meditsiinilisi probleeme, nagu haigused või pandeemiad, saame lahendada ainult koos. Seetõttu tahame teha koostööd Euroopas ja ka väljaspool meie kontinenti. Õiglaste kaubanduslepingute kaudu tahame tuua tervishoiutöötajad kokku, et paremini jagada oma teadmisi ja luua võrgustikke tervishoiu parandamiseks Euroopas ja välismaal.

Lisaks sellele tahame, et Euroopa tõstaks jõuliselt oma häält kõigi vastu, kes püüavad kasutada pandeemiaid, haigusi või muid terviseriske võimumängude mängimiseks. Me võitleme väärinfo või selle vastu, et riigid varjavad olulist teavet haiguste või pandeemiate vastu võitlemise kohta. Me kasutame oma majanduslikku jõudu ja kehtestame alati sanktsioone, kui mõni riik üritab eurooplaste elusid ohtu seada, teavitades meid valesti või jättes meid teavitamata või mängides pandeemiatega mänge. Tervishoiuriskide juhtimine on tõeliselt kristlik-demokraatliku julgeoleku nurgakivi tulevikus.

Me usume Euroopa Liitu, mis austab, kaitseb ja toetab kõiki eurooplasi. Me usume Euroopa Liitu, mis võimaldab ja edendab innovatsiooni ning aitab kaasa meie kõigi elule.

Meie liit on ka tervishoiuliit, mille keskmes on inimesekeskne poliitika. Meeste ja naiste individuaalseid vajadusi tuleb arvesse võtta kõikides tervishoiupoliitilistes otsustes.

See on ka liit, mis on avatud maailmale väljaspool oma piire. Me pooldame rahvusvahelist koostööd, et Euroopa saaks kasu meditsiinilisest arengust ja panustaks sellesse. Teaduslik ja meditsiiniline koostöö loob kasuliku olukorra, millest meie ühiskond ja majandus saavad võrdselt kasu. Ja me teeme seda teadmises, et Euroopal on ka ülemaailmne kohustus aidata kaasa rahvatervise edendamisele teistes maailma osades, mis on osa meie arenguabist. Tuleb toetada vastupanuvõime suurendamist ja valmisoleku suurendamist partnerriikide tervishoiusektoris. Tervishoiutöötajate haridus ja koolitus on selleks võtmetähtsusega. Me peame tagama, et ELi humanitaar- ja tervishoiualast reageerimist COVID-19 kriisile ei kuritarvitata ideoloogiate ja poliitiliste tegevuskavade edendamiseks.

COVID-19 kriis on näidanud, et selleks, et meie kodanikud saaksid globaliseerunud ja omavahel seotud maailmas täiel määral kasu, peab ELil olema tugev tervishoiupoliitika komponent.

Just seda tervishoiupoliitika tuuma me tahame näha ELi tasandil tugevdatuna. Vajaduse korral tuleb ELile anda õiged vahendid, et saada tõhusaks tervishoiuliiduks, mis põhineb järgmistel põhimõtetel:

Euroopa, mis austab;
Euroopa, mis kaitseb ja toetab, ja;
Euroopa, mis uuendab ja rajab uusi radu, et muuta meie kõigi elu paremaks.

2. Pädevus ja vastutus

COVID-19 kriis on näidanud, et terviseohud ei tunne piire ja miks on vaja koordineeritumat Euroopa reageerimist.

Liikmesriigid vastutavad endiselt paljude tervishoiupoliitika valdkondade eest. Siiski on Euroopa Liidul palju rohkem võimalusi, kui praegu kasutatakse.

Euroopa Liidu toimimise leping (artikkel 168) ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta (artikkel 35) tunnistavad, et "kõigi liidu poliitikavaldkondade ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse" ning et "komisjon võtab (...) lõikes 1 kavandatud ettepanekutes, mis käsitlevad tervist, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset, aluseks kõrgetasemelise kaitse, võttes eelkõige arvesse kõiki uusi teaduslikel faktidel põhinevaid arenguid". Euroopa Parlament ja nõukogu püüavad oma vastavate volituste piires samuti saavutada seda eesmärki" siseturu rajamiseks ja toimimiseks. (artikkel 114).

ELi toimimise lepingus tunnistatakse selgesõnaliselt liidu olulist rolli, mis "on suunatud rahvatervise parandamisele, füüsiliste ja vaimsete haiguste ja haiguste ennetamisele ning füüsilist ja vaimset tervist ohustavate allikate kõrvaldamisele. Selline tegevus hõlmab võitlust peamiste tervisehäirete vastu, edendades nende põhjuste, leviku ja ennetamise uurimist, samuti terviseteavet ja -haridust ning tõsiste piiriüleste terviseohtude seiret, varajast hoiatamist ja nende vastu võitlemist." (artikkel 168).

Selle pädevuse raames tegeles EL rahvatervise parandamisega (nt tubaka, alkoholi, rasvumise ja narkootikumide vastased avalikud kampaaniad), tõsiste piiriüleste ohtudega võitlemisega (nt mikroobivastane resistentsus), inimeste ja loomade haiguste ennetamise ja ohjamisega (nt hullu lehma BSE), inimeste tervist ohustavate riskide leevendamisega (nt toidualased õigusaktid ja REACH-määrus) ning liikmesriikide tervishoiustrateegiate ühtlustamisega (nt tervishoiutöötajate ja patsientide liikuvus). Selliste spetsialiseeritud asutuste nagu Euroopa Ravimiamet (EMA), Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) loomine on näide ELi kasvavast pühendumusest tervishoiupoliitikale. ELi tervishoiuprogramm "EU4Health", mille kavandatav eelarve on 9,4 miljardit eurot, on tugevaks märgiks ELi kasvavast rollist rahvatervisepoliitikas.

Hoolimata kogu ELi tasandil juba tehtud tööst on Euroopa Liidul veel märkimisväärne mänguruum, et saavutada olemasolevate lepingute raames tervishoiupoliitikas palju rohkem tulemusi. Aluslepingute tervishoiusätted on ikka veel suures osas alakasutatud võrreldes nende eesmärkidega, mille saavutamiseks neid saaks kasutada. Euroopa Liidul on volitused, mis võimaldavad võtta rohkem meetmeid, kui ta on seni võtnud. Näiteks piiriülese tervishoiu direktiivi kasutamine, mis kuulub teenuste osutamise vabaduse valdkonda ja mille eesmärk on õigusaktide sätete ühtlustamine, peaks olema tõhusam, et kõrvaldada olemasolevad takistused piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise teelt.

Näiteks on üldtunnustatud, et juurdepääs piiriülestele tervishoiuteenustele ning parem koordineerimine ja parimate tavade edendamine liikmesriikide vahel võib tuua märkimisväärset kasu.

Teisest küljest teame, et enamik tervishoiusüsteemide rahalistest vahenditest jääb liikmesriikide tasandile ja paljud pädevused kuuluvad nendele liikmesriikidele. Ambitsioonikas Euroopa tervishoiupoliitika peaks arvestama neid asjaolusid ega tohiks tekitada ootusi, mida ei ole võimalik täita. Kõiki tervishoiuprojekte ei saa rahastada suuremast ELi tervishoiuprogrammist ja kõiki häid ideid ei saa subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt saavutada Euroopa tasandil. Siiski oleme otsustanud töötada palju tugevama ELi tervishoiupoliitika nimel ja edendada kõiki vajalikke meetmeid, millel on selge ELi lisaväärtus, mille eesmärk on muu hulgas vähendada tervishoiuteenuste siseturu killustatust.

Meie Euroopa põhineb subsidiaarsusel ja solidaarsusel. Näiteks teab iga piirkond palju paremini kui Brüssel, kus ja kuidas juhtida oma naabruses asuvat haiglat või meditsiinikeskust. Riiklik poliitika teab, kuidas kõige paremini korraldada arstiabi ja tervishoiusüsteemi. Kui aga tegemist on piiriüleste ohtudega, mida saab käsitleda ainult ühiselt, kui tegemist on toodete reguleerimisega meie ühisel siseturul, mis soodustab innovatsiooni ja piirab terviseohte, piiriülese tervishoiu ja paljude teiste valdkondade puhul, siis on Euroopa parim viis seda teha. Meil ei ole õigust ainult ühele tasandile, me mõtleme ja tegutseme erinevatel tasanditel. Me asetame ainult inimeste vajadused kesksele kohale ning usume kindlalt paremasse, paindlikumasse ning subsidiaarsuse ja solidaarsuse Euroopasse.

Kui pandeemia puhkes, tekitas koordineeritud tegevuse puudumine ELi tasandil pandeemia algstaadiumis tõelisi probleeme, nagu sisepiiride sulgemine ja siseturu halvatus, mis raskendas äärmiselt oluliseks peetavate kaupade, sealhulgas meditsiiniliste kaupade liikumist. Seepärast kutsume üles õppust võtma ja kooskõlastatuma lähenemisviisi, mis annab ELile tegeliku ja tõhusa pädevuse, mis annab liikmesriikide praegustele ja tulevastele kriisidele lisaväärtust.

Euroopa Parlament on rõhutanud, et pandeemia ei tunne piire ega ideoloogiaid ning et see nõuab kogu rahvusvahelise kogukonna koostööd ja solidaarsust ning ÜRO süsteemi ja eelkõige Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tugevdamist. EPP fraktsioon usub, et kõik asjaomased osapooled, sealhulgas Taiwan, tuleks kaasata WHO koosolekutesse, mehhanismidesse ja tegevusse, eriti ülemaailmse rahvatervise kriisi ajal.

3. Uus tegelikkus

Demograafilised suundumused, kliimaprobleemid, juurdepääs innovatsioonile, parem juurdepääs ravile kõigile, krooniliste haiguste suur levimus, digitaliseerimine (e-tervishoid) ja tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkus on juba suurendanud tervishoiupoliitika tähelepanu ELi tasandil. Need probleemid nõuavad kooskõlastatud reageerimist ELi tasandil, sest need on ühised kõikidele liikmesriikidele ja ei tunne piire.

Need suundumused jäävad püsima ja lihtsalt kiirendavad tervishoiupoliitikas toimuvaid muutusi. Me peame võtma arvesse sotsiaalset ja geograafilist tervisealast lõhet ning tagama võrdse juurdepääsu kvaliteetsele tervishoiule kogu Euroopas.

Hiljuti tõstatas Euroopa Komisjon oma viimastes Euroopa poolaasta soovitustes liikmesriikidele muret riiklike tervishoiusüsteemide vahetu ja pikaajalise vastupanuvõime üle, et tulla toime tulevaste hädaolukordadega, tunnistades, et COVID-19 pandeemia on toonud esile juba olemasolevad struktuurilised probleemid, mis on seotud riiklike tervishoiusüsteemide kättesaadavuse, tõhususe ja vastupanuvõimega. Tunnistatakse tervishoiu ebapiisavat rahastamist, samuti nõrka esmatasandi arstiabi ja puudulikku koordineerimist.

See kriis on näidanud ka tõenduspõhise tervishoiupoliitika tähtsust. See hõlmab nii ravi- kui ka ennetusalgatusi. Ennetavad meetmed peaksid olema proportsionaalsed ja tagama maksimaalse tervisetulemuse.

4. COVID-19, viimane üleskutse muutustele

COVID-19 kehtestas meile enneolematuid piiravaid meetmeid meie kogukondade kaitsmiseks, pannes meie tervishoiusüsteemid tohutu surve alla.

EPP fraktsioon on tänulik kõigile eesliini töötajatele: arstidele ja õdedele, hooldajatele ja koristajatele ning nende vastavatele perekondadele.

Vaatamata kaotatud inimelude suurusele ja koordineerimise puudumisele on saavutatud palju: EMA on kiirendanud vaktsiini või ravimi heakskiitmise protsessi, Euroopa Komisjon rahastab üle Euroopa rohkem kui 100 uurimisrühma, sealhulgas esimesi kliinilisi katseid COVID-19 vastu vaktsineerimise kohta Euroopa Liidus. Me oleme reageerinud paindlikult ja mobiliseerinud kõik ülejäänud eelarvevahendid, et võidelda kriisiga. Euroopa Parlament nõustus vähem kui kahe nädala jooksul pärast Euroopa Komisjoni ettepanekut meditsiiniseadmete määruse ajutise muutmisega, et vähendada praeguse pandeemia ajal häireid hädavajalike seadmete tarnimisel siseturul. Euroopa Komisjon on rakendanud suuniseid ja rahalist toetust COVID-19 patsientide raviks teistes liikmesriikides, kui riigisisesed võimalused olid ammendunud, ning Euroopa Komisjon on kasutusele võtnud kaks mehhanismi (rescEU ja ühishanked), et saada rohkem seadmeid kõige enam abi vajavatesse liikmesriikidesse. Viimasena, kuid mitte vähem tähtsana, ühendas Euroopa Liit oma jõud ülemaailmsete partneritega, et käivitada lubaduste andmine - Coronavirus Global Response. Lõpetuseks, me tervitame väga Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud ELi vaktsiinistrateegiat ja osaleme selle kiiremas rakendamises.

Kuid me kõik nõustume, et sellest ei piisa. Praeguse ägeda kriisi puhul tuleb teha palju rohkem, et olla paremini valmis tulevasteks kriisideks.

ERP fraktsioon usub kindlalt, et Euroopa saab sellest kriisist välja tulla ainult siis, kui Euroopa pere seisab solidaarselt ja vastutustundlikult koos. Meil kõigil on oma roll. Me peame üksteise eest hoolitsema. Usaldades üksteist. Hoiame distantsi, et kaitsta haavatavaid inimesi.

Mõne COVID-19 piirangu leevendamine on õigustatud, et võimaldada majandustegevuse ja ühiskondliku elu taastamist, sealhulgas laste haridustee jätkamist, kui see on võimalik. Siiski oleme väga mures, et meetmete liiga kiire tühistamine võib põhjustada teise viiruse laine, mis paneks proovile meie tervishoiusüsteemide suutlikkuse, mille tagajärjel suureneks haiglaravi vajavate COVID-19 patsientide arv ning tervishoiutöötajate ja nende perekondade kannatused. Paljud inimesed surevad palju varem, kui nad tavaliselt sureksid, ning tervishoiutöötajad on füüsiliselt ja vaimselt äärmuslikul tasemel. Piiramismeetmete tühistamine peaks toimuma ainult järk-järgult, kooskõlastatult ELi tasandil ja koos sotsiaalse distantsi, isikukaitsevahendite, üldiste testide ja kontaktide jälgimise jõulise rakendamisega. EL ja liikmesriigid peavad olema valmis taaskehtestama piiranguid piirkondlikul tasandil, kui rahvatervise spetsialistid peavad seda vajalikuks.

Tegelikkus on näidanud, et me ei saa sellest kriisist üksi tegutsedes üle. Samuti ei saa seda teha liikmesriikide pädevuse vastandamisega Euroopa pädevusele. Seda saab ületada ainult siis, kui me teeme koostööd.

5. Euroopa Rahvapartei fraktsiooni üleskutse tegutsemiseks

Kuna me liigume koos majandusliku ja sotsiaalse taastumisega COVID-19 väljumisstrateegiate suunas, algatas EPP fraktsioon laiaulatusliku arutelu esimeste õppetundide üle, mida pandeemiast õppida, seades tervishoiupoliitika meie prioriteetide keskmesse, maksimeerides seda, mida on võimalik teha olemasoleva institutsioonilise raamistiku raames:

 1. Fraktsioon toetab kindlalt lähenemisviisi "tervis kõigis poliitikavaldkondades" (Health in All Policies, HIAP) ja selle täielikku rakendamist, mis on vastus rahvatervise valdkonnaülesele iseloomule ning mille eesmärk on integreerida tervishoiuaspektid horisontaalselt kõikidesse asjaomastesse poliitikavaldkondadesse, nagu põllumajandus, transport, rahvusvaheline kaubandus, teadusuuringud, keskkond ja kliima;
 2. uus mitmeaastane finantsraamistik peaks keskenduma rohkem tervisele kui absoluutsele prioriteedile kõikides seotud eelarveridades, alates struktuurifondidest kuni ESFi ja teadusuuringuteni. Fraktsioon PPE tervitab ettepanekut luua EU4Health ja toetab paremini rahastatud, iseseisvat, tugevat ja ambitsioonikat tervishoiuprogrammi, mis oleks võimeline toime tulevasele pandeemiale ja terviseohtudele vastu astuma. See programm käsitleb ka elanikkonna vananemisega seotud probleeme, haiguste ennetamist, edendab tervislikku eluviisi tervislikus ja mittetoksilises keskkonnas või valmistab meie tervishoiusüsteeme ette uuteks tehnoloogiateks ja tagab tervishoiualase kirjaoskuse. Fraktsioon PPE märgib, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on samuti üks vahend kriisi tagajärgedega tegelemiseks. Fraktsioon kutsub komisjoni üles seadma tervishoiu ühtekuuluvuspoliitika raames kõrgemaks prioriteediks, kuna investeeringud on vajalikud, et tagada tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus kogu Euroopas. ERP fraktsioon kohustub töötama selle nimel, et komisjoni ettepanekus kiiresti kokkuleppele jõutaks ja et see kiiresti rakendataks;
 3. Fraktsioon kutsub üles looma spetsiaalset ELi fondi, et aidata liikmesriikidel tugevdada oma haiglate infrastruktuuri ja tervishoiuteenuseid, tagades tervishoiu, ravi, tervishoiuteaduste ja innovatsiooni kõrgeima taseme. ERP fraktsioon kutsub üles looma igas ELi piirkonnas pandeemiatele spetsialiseerunud Euroopa haiglate võrgustikku, et vältida haiglate ülerahvastatust. Selle spetsialiseerunud struktuuri kohaldamisala peaks olema tervishoid, teadusuuringud ja parimate tavade vahetamise edendamine;
 4. Tervishoiualased teadusuuringud (alates alusuuringutest kuni translatiivsete uuringuteni) on haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks ja raviks hädavajalikud. Siiski on terviseuuringud Euroopas väga killustunud. Soovitav oleks rohkem sünergiat liikmesriikides tehtavate teadusuuringutega. Samuti on vaja jõulisi meetmeid terviseuuringute andmete tasandil. Rõhutab, et kliinilised uuringud peavad hõlmama ka soolist tasakaalustatud lähenemisviisi, et hinnata, kuidas võimalikud vaktsiinid või ravimeetodid võivad mõjutada mehi ja naisi erinevalt. EPP fraktsioon toetab ELi tervishoiuakadeemia võrgustiku loomist osana Euroopa ülemaailmsest tervishoiukavast, kus iga liikmesriigi kohta oleks vähemalt üks (ülikooli)haigla, mis oleks Euroopa tipptasemel meditsiiniliste teadusuuringute ja koolituse riiklikuks levikukeskuseks. ELi tervishoiuakadeemiate võrgustik peaks hõlmama kohustuslikku ja korrapärast teabevahetust, parimate tavade õppimist ja töötajate vahetust. See võrgustik on oluline Euroopa tervishoiualaste teadusuuringute killustatuse ületamiseks, edendades rohkem sünergiat ja teaduskoostööd liikmesriikide tasandil ning parandades tehnoloogiliste ja infrastruktuuriliste ressursside ühist kasutamist biomeditsiiniuuringute kogukonna poolt. Samuti peaks see võimaldama kodanikele juurdepääsu teabele liikmesriikide meditsiinivaldkonnas spetsialiseerunud valdkondade kohta, mis on seotud uute ja esilekerkivate haigustega;
 5. Mõned liikmesriigid on näidanud üles solidaarsust, tagades patsientide piiriülese üleviimise teiste liikmesriikide haiglatesse, kus on veel ravivõimalusi, ning tervishoiutöötajate piiriülese liikuvuse , mis on kutsekvalifikatsioonide direktiivi kaudu osutunud üheks vaba liikumise põhimõtte nurgakiviks ka praeguse kriisi ajal. EPP fraktsioon toetab selle vahendi tugevdamist oma suuniste kaudu. EPP fraktsioon toetab tervishoiuasutuste edasist koordineerimist, et ajutiselt leevendada ülekoormatud struktuure. Kiiresti tuleb välja anda uus tegevuskava ELi tervishoiutöötajate kohta, mille kehtivusaeg lõpeb 2020. aastal ja milles võetakse arvesse pandeemiakogemusi, et anda tervishoiutöötajatele uus asjakohane strateegiline ja tegevusraamistik - ka seoses nende piiriülese liikuvusega, sest see võib olla eluliselt tähtis nende asutuste jaoks, kus nad töötavad, eriti hädaolukordades, nagu muu hulgas pandeemia. Piiriülese tervishoiu direktiivi parem ülevõtmine on vajalik, eriti pärast seda, kui Euroopa Kohus on oma kohtupraktikas selgitanud patsientide liikuvuse, hüvitamismenetluste ja eelneva loa andmise põhimõisteid. Sellega seoses tuleks Euroopa tugivõrgustike potentsiaali paremini ära kasutada, tõhustades nende toimimist, ning liikmesriigid peaksid kavandama lihtsustatud ja selgemat eellubade andmise korda;
 6. Liikmesriigid ja piirialad peaksid süvendama piiriülest tervishoiualast koostööd tõhusalt ja rahaliselt jätkusuutlikult, ilma haldustakistusteta, sealhulgas võimaldades juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele mõlemal pool piiri, lähedal patsiendi elukohale piirialal. Tuleks soodustada haiglatevahelisi kokkuleppeid, mis võimaldaksid hädaabiteenistustel ületada piiri kiireloomuliste väljakutsete korral, et päästa elusid;
 7. Uus COVID-19 haiguspuhang on meile näidanud, et kui tegemist on vaktsiini ja raviga, peame veelgi tugevdama eelarvelist toetust, et koordineerida jõupingutusi teadusuuringute ja teaduse valdkonnas ning tõhustada veelgi ravimite või vaktsiinide heakskiitmise süsteemi, ilma et see kahjustaks terviseohutust. Me toetame alati tehnoloogilisi edusamme vaktsiinide ja ravimeetodite väljatöötamisel. Selle lähenemisviisi osana oleme valmis võtma vastu regulatiivset paindlikkust, kui see on kriisiolukorras vajalik, et kliinilised uuringud saaksid kiiresti ja ohutult jätkuda. Austades ettevaatuspõhimõtet, ei tohi vaktsiinide ja ravimeetodite väljatöötamist takistada põhjendamatu skeptitsism teatud tehnikate suhtes. Me peame tegema kõik endast oleneva, et arendada ja toota neid ELis ning teha need ülemaailmselt kättesaadavaks ja taskukohaseks, kasutades ELi tasandil ühiseid riigihankeid nende levitamiseks meie kodanikele. Me loodame dialoogile ja koostööle, kuid kui vaktsiin on esmalt välja töötatud väljaspool Euroopat ja teised ei ole nõus seda meiega jagama, on meil ka plaan B. Näiteks on seaduslikult võimalik rakendada nn sundlitsentsimist või kohustuslikku litsentsimist. Kuid ELi liikmesriigid peaksid seda tegema ühiselt. Euroopa Komisjon, mitte üksikud riigid, peaks vastutama protsessi ja koordineerimise eest ELi tasandil. Samuti tuleks kaaluda kaubandusmeetmeid, et tagada ravimite ja vaktsiinide kättesaadavus kõigile ELis ja väljaspool seda. Euroopa Komisjoni poolt läbiviidud meditsiiniseadmete ühishankemenetlused on kriisiolukorras osutunud edukaks ning seetõttu tuleks neid veelgi laiendada ravimite ja meditsiiniseadmete suhtes. Hoolimata kõigist jõupingutustest vaktsiinide uurimisel ja kliinilistel katsetel on oluline rõhutada, et ka viirusevastased ravimid on väga olulised;
 8. Tulevikus peaksime uurima avaliku ja erasektori partnerluse mudeleid, nagu USA Biomedical Advanced Research and Development Authority, mis tuleks luua ELis, et sarnase kriisi korral kiiremini reageerida;
 9. Mikroobivastane resistentsus on tõsine ülemaailmne terviseprobleem ja tõsine oht Euroopa kodanike heaolule, mis esitab Euroopa tervishoiusüsteemidele ja ühiskonnale põhimõttelise väljakutse. WHO andmetel sureb Euroopas igal aastal 33 000 inimest, sest antibiootikumid ei toimi enam. Fraktsioon EPP teeb tööd selle nimel, et muuta see Euroopa tervishoiupoliitika absoluutseks prioriteediks, sealhulgas eraldades rohkem vahendeid hädavajalikele teadusuuringutele selles valdkonnas. Seetõttu toetame Euroopa õigusaktide ranget rakendamist veterinaaria valdkonnas. Lisaks järelevalvele toetame võrdlusnäitajaid ja antibiootikumide kasutamise pidevat vähendamist veterinaaria valdkonnas ühtse tervishoiu lähenemisviisi raames. Samuti oleme veendunud, et antibiootikumide kasutamist inimestel tuleb vähendada. Liikmesriigid peavad kiiresti võtma meetmeid, et antibiootikume inimestele määrataks ettevaatlikult ja et haiglate hügieenitingimusi parandataks. Me palume komisjonil uurida Euroopa õigusaktide õiguslikke võimalusi, kui liikmesriigid ei tegutse asjakohaselt. Meie jaoks on esmatähtis luua raamistik uute antibiootikumide innovatsiooni soodustamiseks, sest me vajame hädasti uusi tooteid turul patsientide jaoks. Isegi ettevaatliku kasutamise stsenaariumi korral on meil vaja uusi aineid, kui me ei taha sattuda olukorda, kus antibiootikumid üldse ei toimi ja me satume antibiootikumijärgsesse piirkonda. Farmaatsiatööstuse jaoks ei ole praegu atraktiivne sellesse valdkonda investeerida, sest headel põhjustel on uute antibiootikumide, mis turule tulevad, kasutamine piiratud. Seepärast on vaja stiimuleid, mis on võrreldavad harva kasutatavate ravimite või pediaatriaga, või uusi uuenduslikke stiimuleid;
 10. Üks kõige tõhusam meede Euroopa ülemaailmse tervishoiukava jaoks on ennetuse tugevdamine; selle prioriteedi kohaselt edendame ühtse ja ühtse Euroopa vaktsineerimiskalendri loomist laste, eakate ja kõigi Euroopa elanikkonna haavatavate rühmade jaoks;
 11. Euroopa tööstus: Euroopa Rahvapartei fraktsioon toetab ELi mõõteettevõtete edendamist, soodustades innovatsiooni ja tootmist ELis, vähendades ELi sõltuvust kolmandatest riikidest, mitmekesistades tarneahelaid, tootmisvõimsust nende toodete, eelkõige desinfitseerimisgeeli, ventilaatorite ja kaitsevahendite tootmiseks; samuti digitaalse tootmisvõimsuse, näiteks 3D-printimise, koondamist ja koordineerimist, mis võib aidata kaasa vajalike seadmete tootmisele; jätkata ELi kaubanduspoliitikat, mis keskendub avatud strateegilisele autonoomiale, mis toetab tarneahelate mitmekesistamist ja vastupidavust, mille keskmes on avatud, eeskirjadel põhinev mitmepoolne kaubandussüsteem, et tagada meditsiinitoodete ülemaailmne kättesaadavus, ning mida täiendab "strateegilise tarneahela mitmekesistamise fond", et aktiivselt toetada meie ettevõtteid; julgustada kõiki riike ühinema WTO farmaatsiatariifide kaotamise lepinguga ja nõuda tungivalt selle reguleerimisala laiendamist kõikidele ravimitele ja ravimitele. EPP fraktsioon on seisukohal, et EL peab säilitama tugeva Euroopa intellektuaalomandi süsteemi, et soodustada teadus- ja arendustegevust ning tootmist Euroopas, et tagada, et Euroopa jääks uuenduslikuks ja maailma liidriks;
 12. Euroopa tervishoiutööstuse õitseng ja tehniline areng ning konkurentsivõimeline teadusringkond on eluliselt tähtis. Selleks on vaja ambitsioonikat ja selget reguleerivat raamistikku Euroopa ettevõtete jaoks ning samuti sihtotstarbelisi ressursse teaduse ja tervishoiualaste teadusuuringute jaoks;
 13. Fraktsioon EPP toetab, et ELil peaks olema kiire reageerimisvõime, mis võimaldaks tal reageerida suurtele terviseohtudele kooskõlastatult, eriti pandeemiate puhul, mis levivad kergemini liikumis- ja ringlusvabadusel põhineval mandril. COVID-19 blokeerimise esimese osa ajal nähtud olukord, kus olulised kaubad, sealhulgas kaitse- ja meditsiinivarustus, olid riiklikul tasandil blokeeritud või neid ei olnud võimalik üle siseturu toimetada, ei tohiks enam korduda. Fraktsioon PPE kutsub üles käivitama tervishoiuautonoomia tegevuskava, et toota ja ladustada piisavas koguses kriitilisi/olulisi ravimeid ja farmaatsiatooted ning põhilisi meditsiiniseadmeid ELis, et mitte olla suures osas sõltuvuses välistest tarnijatest. Selleks et tugevdada ELi ja liikmesriikide suutlikkust reageerida tervishoiualastele hädaolukordadele, teeb EPP fraktsioon ettepaneku vaadata läbi ja ajakohastada ELi tervishoiualaseid hädaolukordi käsitlev õigussüsteem selle pandeemiakogemuse põhjal. Kiirreageerimise infosüsteemi kaudu saaks iga liikmesriik teavitada teisi liikmesriike otse ja viivitamata oluliste ravimite puudusest ning käivitada seega piisavate varude lokaliseerimise mehhanismi;
 14. Ravimipuudus on kasvav oht Euroopa kodanike tervisele ja Euroopa tervishoiusüsteemidele. EL ja liikmesriigid peavad otsustavalt tegutsema, et vältida ravimipuudust ja leevendada selle mõju. Mis puutub tarnete muutustesse, siis Corona olukord on toonud esile praeguse Euroopa süsteemi, mis hõlmab ravimite ja ravimite toimeainete hankimist väljastpoolt Euroopat, teatava haavatavuse. Oluline on astuda samme parema ja pikaajalisema dialoogi pidamiseks reguleerivate asutuste ja tööstuse vahel selles küsimuses, tagades parema andmevahetuse ja varasemad prognoosid selle kohta, kus võib tulevikus puudujääke tekkida. EPP fraktsioon nõuab selle probleemi lahendamiseks suuremat kooskõlastamist ja teabevahetust Euroopas. Me kaitseme tarnete ja tarneahelate mitmekesistamise edendamist, et tagada ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavus ja kättesaadavus. Euroopa peab viivitamatult koostama tegevuskava, et lahendada hädavajalike/elupäästvate ravimite puudus, toetades ravimite ja meditsiiniseadmete strateegilist varu ning vältides kriisi ajal ühtse turu sisemisi ja väliseid häireid. Me nõuame suuremat läbipaistvust ravimite tootmis- ja turustusahelas ning Euroopa kriiside ennetamise ja juhtimise üksuse loomist. Meie kohustus on tagada tarned patsientide huvides ja selleks ei tohiks hinnakriteerium enam olla pakkumismenetluste nurgakivi, vaid seda peaksid täiendama kvalitatiivsed kriteeriumid, nagu tegevuskohtade arv, tootmiskohad, vastavus sotsiaalsetele, keskkonnaalastele, elektroonilistele ja kvaliteedistandarditele;
 15. EPP fraktsioon toetab seda, et olemasoleva Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride kaitse programmi (EPCIP) raames, mis praegu keskendub transpordile ja energeetikale, pööratakse rohkem tähelepanu tervishoiule, mille tulemusel määratakse kindlaks ja määratakse kindlaks Euroopa esmatähtsad tervishoiuinfrastruktuurid ning suurendatakse komisjoni osalust liikmesriikide esmatähtsate tervishoiuinfrastruktuuride kaitse toetamisel. Seetõttu toetab EPP fraktsioon kindlalt, et EU4Health raames toetatakse investeeringuid esmatähtsasse tervishoiu infrastruktuuri, vahenditesse, struktuuridesse, protsessidesse ja laborite suutlikkusse, sealhulgas järelevalve, modelleerimise, prognoosimise, ennetamise ja haiguspuhangute juhtimise vahenditesse. Fraktsioon PPE toetab uue ravimistrateegia käivitamist, millega muu hulgas viiakse Euroopa terviseautonoomia tegevuskava üle püsivaks lähenemisviisiks, mille eesmärk on tagada ravimite varustuskindlus ja vähendada ELi sõltuvust kolmandatest riikidest peamiste ravimite ja meditsiinilise materjali tarnimisel, muu hulgas lihtsustatud menetluste abil, ilma et see ohustaks ohutust ja tõhusust, võttes arvesse tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkusega seotud probleeme; see uus ravimistrateegia peab olema kooskõlastatud Euroopa Komisjoni algatatud uue tööstusstrateegiaga, meil peab olema kooskõlastatud seisukoht, et luua tõeline Euroopa tervishoiualane liit;
 16. Et luua parem Euroopa pandeemiatele reageerimine ja muuta uue programmi EU4Health juhtimine tõhusamaks, toetab PPE fraktsioon, et Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskust (ECDC ) tuleb tugevdada ja muuta see täieõiguslikuks Euroopa Terviseametiks, sealhulgas selle varajase hoiatamise ja reageerimise süsteemiks, millel on igas liikmesriigis ja teadusringkondades ühtne ECDC asutus, et rakendada piiriüleseid meetmeid ja koordineerida Euroopa pandeemiareaktsiooni ning suutlikkust tegutseda rahvatervise koordineerimiskeskusena. Lisaks epidemioloogilisele võimekusele peaks tugevdatud ECDC hõlmama terviklikumat lähenemisviisi ning kaasama majandus- ja sotsiaalteadlasi strateegiate väljatöötamisel ja "järjestikuse terviseanalüüsi" tegemisel, et leevendada epidemioloogilist ohtu või kriisiolukorda. Me palume kiiresti hinnata Euroopa otsust piiriüleste terviseohtude kohta ja kutsume komisjoni üles tegema võimalikult kiiresti ettepanekuid muudatuste kohta, mida ta peab vajalikuks. Et toetada ühtsemat lähenemisviisi pandeemiatele reageerimisel, palume komisjonil kaaluda otsuse asemel määruse kehtestamise ideed ja kontrollida, kas see on kooskõlas aluslepinguga. Fraktsioon EPP toetab ka seda, et EMA peaks saama suuremaid volitusi ravimipuuduse ennetamiseks ja jälgimiseks;
 17. Digitaalsed lahendused, nagu e-tervishoid, parandavad tervishoiuküsimuste kogu elutsüklit, alates ennetamisest kuni diagnoosimise ja ravini. EPP fraktsioon toetab tehisintellekti, andmeanalüüsi ja muude superarvutusvahendite kasutamist, näiteks ELi terviseandmete platvormi ning ELi hädaolukordade koordineerimise andmekeskuse loomist, mis suudaks aidata ELil koguda andmeid ja kliinilise kasutuselevõtu jaoks, tuvastada käitumismustreid, inimeste ja elutähtsate toodete voogusid ning teha prognoosivat analüüsi. Samuti julgustab EPP fraktsioon patsientide e-raamatu loomist ja liikmesriikide omavahelist ühendamist selles osas, samuti ühiste ELi standardite väljatöötamist andmete kogumiseks ja analüüsimiseks, et saavutada ühine andmepark. Me usume, et e-tervise ja m-tervise rakenduste raamistiku edasine arendamine peaks põhinema nende usaldusväärsusel, isikuandmete kaitsmisel ja digitaalse tervishoiualase kirjaoskuse edendamisel ELis. Andmed on abiks ka otsuste tegemise toetamisel, meditsiinilise pildistamise, tõenduspõhise poliitika, kliiniliste uuringute ja teadusuuringute toetamisel ning pandeemiate ennetamisel ja prognoosimisel. EPP fraktsioon usub siiski eetika tähtsusesse ning eraelu puutumatuse, turvalisuse ja usalduse vajalikkusesse isikuandmete jagamisel. Inimesed peavad end mugavalt tundma ning tervishoiu lisaväärtus ja uuenduslikud ravimeetodid muutuvad isikupärastatuks (nt isikliku geneetilise teabe kasutamine). Rakenduste kasutamist tuleks julgustada vabatahtlikkuse alusel detsentraliseeritud salvestussüsteemis;
 18. ELis on tervishoiusüsteemide võimekuses märkimisväärseid erinevusi meditsiinitöötajate kättesaadavuse osas. Selle tulemuseks on tervishoiuteenuste kättesaadavuse vähenemine, patsientide pikad järjekorrad, tervishoiusüsteemide vähenenud vastupanuvõime ja elanikkonna tervise halvenemine piirkondades, kus meditsiinitöötajatest on puudus. EL peaks võtma meetmeid selle mõju leevendamiseks, et tagada kogu ELis piisav inimressursi tervishoiusuutlikkus. EL tugineb ka väljastpoolt ELi pärit tervishoiutöötajatele, mis võib mõjutada päritoluriikide tervishoiusüsteeme;
 19. Praegu elab üle 30 miljoni eurooplase haruldase ja tähelepanuta jäetud haiguse all, kellel on vähe teavet oma haiguste ja õiguste kohta, vähe ravivõimalusi ning suur psühholoogiline, sotsiaalne ja majanduslik haavatavus. Haruldased ja tähelepanuta jäetud haigused ei peatu piiridel. Euroopa koostöö ja koordineerimine haruldaste ja tähelepanuta jäetud haiguste valdkonnas on hädavajalik, et võimaldada patsientidele juurdepääsu parimatele olemasolevatele ekspertteadmistele, sõltumata nende liikmesriigist. Kohalike ja piiriüleste lahenduste väljatöötamine harvaesinevate haiguste all kannatavatele inimestele ja nende sugulastele on väga oluline, et parandada nende elukvaliteeti kodukoha lähedal. Seetõttu peame toetama haruldaste ja tähelepanuta jäetud haiguste patsientide lihtsat juurdepääsu parimatele olemasolevatele ekspertteadmistele, luues selleks Euroopa võrgustikud ja selged eeskirjad piiriüleste kulude hüvitamiseks. Samuti on vaja rohkem investeerida tähelepanuta jäetud haiguste uurimisse, mille puhul ei ole sageli veel ravi ega diagnoosimine võimalik. Me peame tegema kättesaadavaks piisavad vahendid selliste haiguste biomeditsiinilisteks uuringuteks, et pakkuda diagnostilisi teste, kliinilisi uuringuid ja tõhusaid ravimeetodeid;
 20. COVID-19 psühholoogilised tagajärjed on esile toodud paljudes aruannetes ja uuringutes. Igas vanuses inimesi on mõjutanud vajadus sotsiaalse isolatsiooni järele pika aja jooksul, et peatada viiruse levik. Tervishoiutöötajad tulevad toime suurenenud stressiga, mis tuleneb COVID-19 patsientide hooldamisest, olles samal ajal mures omaenda ja oma perekonna tervise pärast. Fraktsioon PPE kutsub üles koostama Euroopa Komisjoni 2021-2027 ELi vaimse tervise tegevuskava kogu ELi hõlmava tegevuskava, et käsitleda olulisi vaimse tervise probleeme ühiskonnas. Tegevuskava peaks hõlmama teadlikkuse tõstmist vaimse tervise tähtsusest. Samuti peaks see hõlmama kampaaniat, milles antakse kodanikele nõu, kuidas kaitsta oma vaimset tervist nendes uutes tingimustes, ja teavitatakse neid sellest, kust vajadusel nõu küsida;
 21. eakate inimeste tervise- ja hooldusvajadustega tegelemiseks on vaja kiiresti tegutseda. Asjaolu, et väga paljud eakad inimesed surid COVID-19 tõttu hooldekodudes, nõuab hoolduse pakkumise kiiret läbivaatamist. Me toetame eakate inimeste õigust teha oma hooldusega seotud valikuid, sealhulgas võimalust jätkata oma kodus elamist koduhoolduse toel, ning juurdepääsu kvaliteetsele hooldekoduteenusele, kui see on vajalik. EPP fraktsioon nõuab tervisliku vananemise tegevuskava, et parandada eakate inimeste elukvaliteeti, sealhulgas kvaliteetset tervishoiuteenust. EPP fraktsioon kutsub üles võtma vastu Euroopa hooldajate strateegia, tunnustades sotsiaalseid mõjusid, mis on seotud töökohtade muutumise ja kaotamisega, eriti hoolduskohustustega inimeste puhul, kelle hulgas on ebaproportsionaalselt palju naisi. Euroopa hooldajate strateegia võiks võtta arvesse liikmesriikide erinevusi hoolduse pakkumises ja rahastada kriitilist infrastruktuuri, tagades, et nii hooldajatele kui ka hooldatavatele pööratakse tervishoiu- ja üldhooldusasutustes vajalikku tähelepanu;
 22. COVID-19 kontekstis on oluline, et teisi haigusi ei unustataks. COVID-19 nõudis, et meditsiinilised ressursid keskenduksid pandeemiaga võitlemisele, jättes vähe võimalusi muude meditsiini- ja tervishoiuküsimustega tegelemiseks. Sellega seoses kutsume üles tegema suuremaid jõupingutusi ja koostööd kahe peamise surma põhjuse - südame-veresoonkonna haiguste ja vähktõve - osas ELi riikides. Siiski on väga oluline tegeleda ka krooniliste haiguste ja nende kui vaiksemate tapjate suure mõjuga nii patsientidele kui ka rahvatervise vahenditele. Corona olukord on osutunud väga kriitiliseks ka riskipatsientide, näiteks diabeedi, rasvumise ja mitut diagnoosi põdevate inimeste jaoks, kes sageli võitlevad kaasnevate haiguste vastu. Teadusuuringud peaksid keskenduma nende ja teiste elu muutvate haiguste ravivõimaluste loomisele. Pidevad investeeringud teadusesse erinevate haiguste raviks on hädavajalikud, et säilitada kaasaegsed ja ohutud tervishoiusüsteemid;
 23. Igal aastal tapab vähk 9 miljonit inimest. Iga Euroopa pere on sellest haigusest mõjutatud. Meil on väga hea meel, et vähktõvega võitlemise prioriteet, mida EPP fraktsioon on juba kaks aastat nõudnud, on Euroopa Komisjoni ja nõukogu ühine mure. Me kaitseme tõelist üldplaani vähktõve vastu, ühendades meie jõupingutused teadusuuringute, ressursside ja kogemuste valdkonnas. Varajane ennetamine, diagnoosimine, ravi ja hooldus ning vähktõve üleelanud inimeste õiguste tugevdamine annavad Euroopa jaoks selget lisaväärtust;
 24. Meie seisukohavõtus vähktõve kohta kutsume üles rakendama HTA (tervishoiutehnoloogia hindamise) ettepanekut. See oli Junckeri komisjoni ainus tervishoiualane ettepanek ja oleks väga halb signaal, kui Euroopa ei suudaks pärast Corona kriisi selles kokku leppida. Seda on hädasti vaja, et vähendada bürokraatiat ja aidata patsiente paremini. HTA ettepanekule tuleks pöörata uut tähelepanu, et parandada koostööd uute ravimeetodite hindamisel ja vähendada haldusmenetluste dubleerimist;
 25. Hoolimata kõigist jõupingutustest ravimiohutuse järelevalve süsteemi tugevdamiseks, on patsientide ohutuse osas veel parandusi vaja, eelkõige pakendi infolehe loetavuse osas, mis peab olema selgem, loetavam ja patsientidele arusaadavam. EPP fraktsioon toetab, et pakendi infoleht peaks olema patsiendisõbralikum ja sisaldama "ravimiinfo kasti", milles kirjeldatakse ravimi kõige olulisemat teavet ja kõrvaltoimeid. See ravimiinfo kast peaks olema graafiliselt täiustatud ja lihtsasti kirjutatud;
 26. Patsiendirühmad on olulised patsientide huvide esindamiseks, et tagada patsientide soovide ja vajaduste kuuldavus ka Euroopa tasandil õigusloomeprotsesside ja muude konsultatsioonide raames. Rahaline sõltumatus on oluline, et patsiendirühmad saaksid teha oma olulist tööd ja esindada oma huve ilma tööstuse otsese toetuseta. Me tahame tagada, et õigusloomeprotsessis osalevad patsiendirühmad tõepoolest esindaksid patsientide huve ja ei sõltuks ettevõtete rahalisest toetusest;
 27. Tervis ja maksud: EPP fraktsioon toetab tugevalt ideed edendada Euroopa põllumajandustoodete tootmist ja tarbimist, mis aitavad kaasa tervislikule eluviisile, näiteks kutsudes liikmesriike üles kasutama teiste toodete hulgas ka puu- ja köögiviljade puhul sihipärasemat käibemaksu;
 28. Tervis, teave, läbipaistvus ja desinformatsioon: Vaktsineerimine on hea rahvatervise tagamise võti. Suuremahuliste kaitsevaktsineerimiste kasutuselevõtt Euroopas on oluliselt kaasa aidanud paljude nakkushaiguste likvideerimisele või vähenemisele, kuid vaktsineerimised on omaenda edu ohvrid. Me oleme siiski mures vaktsineerimisega seotud kõhkluse suundumuse pärast ja hoiatame selle tagajärgede eest tervisele. Liikmesriikides ja ELi tasandil on oluline roll haridus- ja teadlikkuse tõstmise programmidel, et võidelda väärteabe vastu vaktsiinide rolli kohta rahvatervises. Seetõttu kutsub EPP fraktsioon üles korraldama ELi tasandil haridusprogramme ja avalikke teavituskampaaniaid, mida rahastatakse programmist EU4Health, et suurendada vaktsiinide positiivset mõju. Euroopa Komisjon peab veelgi tugevdama liikmesriikide poliitika ja programmide kooskõlastamist. Euroopa Liit peaks teavitama oma tegevusest ja plaanidest laiemalt ja professionaalsemalt, et luua üldine arusaam sellest, mida EL teeb;
 29. Tervishoid ja rahvusvaheline koostöö: Tervisliku elu tagamine ja heaolu edendamine kõigile igas vanuses on säästva arengu eesmärkide põhieesmärk. Täna on see pandeemia näidanud maailmale rohkem kui kunagi varem, et riigid ei saa üksi võidelda ülemaailmse hädaolukorraga ning et on vaja põhjalikku koordineerimist, sidusust ja solidaarsust rahvusvaheliste, ülemaailmsete tervishoiuorganisatsioonidega nii ennetamise, reageerimise kui ka taastamise ajal. Seetõttu kutsume fraktsioon PPE üles tegema tugevamat, selgemat ja pikaajalisemat koostööd WHO ja kõigi rahvusvaheliste agentuuridega, kes töötavad säästva arengu nimel, seades terviseohutuse esikohale. Pandeemia on näidanud, kui oluline on solidaarsus naaber- ja arengumaadega, et aidata neil tugevdada oma tervishoiusüsteeme. EL peab tagama, et rahastatavad organisatsioonid tegutsevad kooskõlas humanitaarpõhimõtetega ning et rahastamist ei kasutata selliste kontseptsioonide ja tavade edendamiseks, mis ei ole kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste ja inimväärikuse põhimõtetega ning mis on vastuolus kohalike kogukondade identiteedi, usuliste tõekspidamiste, kultuuritraditsioonide, väärtuste ja eluga. EPP fraktsioon teeb ettepaneku korraldada igal aastal Euroopa pandeemiateemaline teaduslik tippkohtumine, et hõlbustada farmaatsiatööstuse, otsustajate ja teiste asjaomaste sidusrühmade kohtumist Euroopas;
 30. Tuleks kaaludakaubandusmeetmeid, et tagada ravimite, vaktsiinide, isikukaitsevahendite, meditsiiniseadmete ja nende vajalike komponentide kättesaadavus ja takistusteta liikumine ELis ja kogu maailmas. EL peaks tagama oma tarneahelate strateegilise sõltumatuse ja suurendama nende vastupidavust, mitmekesistades ravimite toimeainete, meditsiinitarvikute ja tooraine importi. EL peaks tugevdama välismaiste otseinvesteeringute kontrolli, et kaitsta tervishoiusektori strateegilisi tööstusharusid välismaiste ülevõtmiste eest. Oluline on endiselt kaitsta ELi traditsioonilist selget pühendumust vabakaubandusele ning mitte kasutada protektsionismi ja farmaatsiatööstuse tootmise sunniviisilist repatrieerimist ELi. See ei oleks ELi tervishoiusüsteemide jaoks kulutasuv ega jätkusuutlik võrreldes stimuleeriva lähenemisviisiga. Siiski tuleks alustada ausat dialoogi ELi-väliste riikidega, kus asuvad suured ELi omanduses olevad ravimid ja toimeained, et tagada ELi kodanike usaldusväärne varustamine.

Muu seotud teave