EPP fraktsiooni seisukoht liikuvuse ja transpordi kohta kuni aastani 2030 ja pärast seda

22.10.2020

EPP fraktsiooni seisukoht liikuvuse ja transpordi kohta kuni aastani 2030 ja pärast seda

Oluline märkus
See dokument on tõlgitud automaatselt.
Näita originaalversiooni
Arvutiga genereeritud pilt

Liikumisvabadus ja hästi toimiv Euroopa transpordisektor on ELi majanduskasvu ja tööhõive nurgakivi, eriti praeguse COVID-19 pandeemia ja Euroopa tulevase taastumise ajal.

Me kutsume üles rakendama sarnaste kriiside ajal ühte lihtsat reeglit: avatud piirid kaubaveoks.

ERP fraktsioon on veendunud, et liikuvus on kõigi kodanike õigus. Ei praegune COVID-19 pandeemia ega ka vajalik võitlus kliimamuutuse vastu ei tohi lasta püsivalt kahjustada inimeste ja kaupade liikuvust meie kontinendil. Ainult tugevama, vastupidavama ja jätkusuutlikuma transpordivõrgu loomisega suudab Euroopa tulla toime tulevaste kriiside ja väljakutsetega.

Transpordivõrgule ja keskkonnale avaldatava surve haldamiseks on vaja tõhusaid lahendusi, mis ei tekita kasutajatele suuri kulusid ja halduskoormust. Transport peab olema võimeline toime tulema uute keskkonnaalaste, sotsiaalmajanduslike ja tehnoloogiliste arengute ning rahvatervisega, mis nõuab märkimisväärseid investeeringuid uutesse liikuvusmudelitesse, digitaliseerimisse, teadusuuringutesse ja innovatsiooni, alternatiivsetesse energiaallikatesse ja energiatõhususse.

Transport peab aitama kaasa ELi heitkoguste vähendamise eesmärkide saavutamisele tehnoloogiliselt neutraalsel viisil, tagades samal ajal, et transport jääb taskukohaseks. Teadusuuringutest võib olla tohutult kasu ja liidu teaduspoliitika peab olema suunatud sektori konkurentsivõime ja keskkonnatõhususe suurendamisele ning selle kasu maksimeerimisele. Transpordisektor on üks suurimaid tööandjaid ja kuna selles toimuvad suured muutused, peame tagama, et need muutused avaldavad positiivset mõju töökohtadele. Kõik tulevased meetmed peavad olema teaduspõhised ja järgima põhjalikke mõjuhinnanguid, mis võtavad arvesse majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid tagajärgi. Transporditoodete ja -projektide keskkonnamõju tuleks määrata kindlaks elutsükli jooksul tekkivate heitkoguste mõõtmise teel.

Transport peab tagama reisijatele parimad tingimused. EPP fraktsioon nõuab õiglast reisijate õiguste süsteemi kõikides transpordiliikides. Euroopa Komisjon peaks kehtestama õigusraamistiku multimodaalsete, "ukselt uksele" piletimüügi-, broneerimis- ja makseteenuste jaoks.

Transpordituru killustatusest ei saa üle saada, kui riiklikke infrastruktuurialaseid otsuseid ei viida nõuetekohaselt vastavusse ELi poliitiliste prioriteetidega ja kui ei rakendata olemasolevaid Euroopa eeskirju. Euroopa ühtlustamine ja standardimine koos turu avamisega on kohustuslikud ja kiireloomulised meetmed tõhusa ELi transpordisektori loomiseks.

Transpordituru toimimise peamine väljakutse on luua tingimused ausaks konkurentsiks ja asjakohaseks sotsiaalseks ja keskkonnaalaseks seadusandluseks. Meie strateegia peaks võtma arvesse liikmesriikide vahelisi erinevusi. Me peame pakkuma lahendusi, mis vähendavad transpordiprojektide mahajäämust ja ei põhjusta edasisi erinevusi liidu arenenud ja vähem arenenud piirkondade vahel. Meie fraktsioonis PPE usume, et ei ole olemas ühtset ja kõigile sobivat lahendust, vaid et on olemas erinevad lahendused erinevate olukordade lahendamiseks.

Kliimamuutus on ülemaailmne väljakutse ja see vajab ülemaailmset lahendust. Seetõttu peab EL toetama tõhusaid ja elujõulisi rahvusvahelisi algatusi kõigis valdkondades, sealhulgas transpordisektoris, eriti lennunduses ja merenduses.

Fraktsioon PPE tervitab ja hindab seda, et lennundus on avanud meie kodanikele maailma. See oli võimalik tänu lennureiside demokratiseerimisele, mille tõi kaasa turu liberaliseerimine.

Kuid kuna kasvav liiklus muutub normiks, peab lennundus edendama rahvusvahelise süsinikdioksiidi heitkoguste kompenseerimise süsteemi (CORSIA) kasutuselevõttu ja tagama selle ambitsioonikuse. Selle saavutamiseks peab liit rääkima Rahvusvahelises Tsiviillennunduse Organisatsioonis (ICAO) ühel häälel.

Alternatiivsete lennukikütuste turuosa peab suurenema, et aidata kaasa heitkoguste vähendamisele. EPP fraktsioon pooldab nende kütuste olelusringi jooksul tekkivate heitkoguste põhjalikku hindamist.

Täiendavat heitkoguste vähendamist võib saavutada ühtset Euroopa taevast 2+ käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisega ja rakendamisega. EL toetab juba praegu lennundusalaseid teadusuuringuid (ühisettevõte Clean Sky) ning seda tuleks jätkata ja tõhustada, et pakkuda tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas alternatiivsete kütuste jaoks. Sellistest teadusuuringutest tulenevad lahendused, nagu satelliitide kasutamine ja ühtse Euroopa taeva lennuliikluse korraldamise uuringu (SESAR) täielik kasutuselevõtt, tuleks võimalikult kiiresti lõpule viia kogu ELis.

Samuti on vaja läbi vaadata lennujaamade riigiabi eeskirjad, et vähendada märkimisväärselt heitkoguseid ja sõiduaega, suurendades samal ajal tõhusust. Me kutsume komisjoni üles ergutama lennukitootjaid kohandama tulevast toodangut Euroopa lühikeste vahemaade ja ühe jalaga lendude jaoks, mis sobivad elektriliste lahenduste jaoks. Lennujaamad tuleks süstemaatiliselt ühendada linnadega (kiir-)rongiliinide kaudu. Lennujaamad peavad kasutama ainult saastevabasid sõidukeid.

Pandeemia on tekitanud tõelise kriisi nii lennuettevõtjatele kui ka lennukitootjatele. Me nõuame reisipiirangute, hügieeni- ja tervishoiuprotokollide kooskõlastamist ELi tasandil. Taastumis- ja taastumisrahastu peaks sisaldama Euroopa lisandväärtuse projekti lennundustööstuse taastumiseks, et hõlbustada laevastike asendamist uute ja säästvamate toodetega.

Meie fraktsioon usub, et me peame ELi maanteetranspordi sektoris kõrvaldama ebatõhususe ning parim viis selle saavutamiseks on üleeuroopalise põhivõrgu (TEN-T) täielik väljakujundamine. Seetõttu peaks EL heaks kiitma ja julgustama ainult selliste infrastruktuuriprojektide rahastamist ja uuenduslikke segunemislahendusi, mis on seotud selle võrgustikuga.

Õigusaktide prognoositavus on oluline nii tootjate kui ka tarbijate jaoks, kui me räägime maanteesõidukitest. EL peab jätkama investeerimist teadus- ja arendustegevusse, mis on suunatud alternatiivsete kütuste lahendustele. Me palume vesinikkütuseelementide ühisettevõtte asjakohast rahastamist. EPP fraktsioon nõuab autotööstuse ja selle toodetud sõidukite heitkoguste vähendamise tegevuskava, mis põhineb põhjalikul uuringul, milles võetakse arvesse kõiki majanduslikke, sotsiaalseid ja tehnoloogilisi võimalusi, kulusid, turu taskukohasust ja infrastruktuuri kohandatavust. See tegevuskava peaks sisaldama ka spetsiaalset Euroopa programmi sõidukite ringlussevõtuks.

Me toetame ideed, et Euroopa toetaks konkurentsivõimelise nullilähedaste heitkogustega pereauto arendamist.

Uued kiirteed tuleb ehitada tulevikukindlalt, nimelt digitaalse võrgustiku struktuuri ja piisava hulga elektrilaadimispunktide, vesinikutanklate, turvaliste kaubaparklate ja piisava arvu sanitaarseadmetega. Infrastruktuuri kohandamine uute liikuvusmudelite ja sõidukitüüpidega peaks olema prioriteet. EL peaks püüdlema tehnoloogiliselt neutraalsel viisil süsinikdioksiidi heite vähendamise, automatiseerimise ja maanteetranspordi, sealhulgas kaubaveo elektrifitseerimise poole. EPP fraktsioon kutsub üles koostama ELi maanteeinfrastruktuuri tegevuskava, mis oleks kooskõlas autotööstuse tegevuskavaga.

Infrastruktuurinõudeid kavandades peab ohutus olema alati meie kõige tähtsam eesmärk. Euroopa teedel ei tohiks keegi liiklusõnnetustes surma saada. Maanteekasutajad maksavad juba praegu infrastruktuuri kasutamise eest märkimisväärseid summasid, kas otse teemaksude ja teemaksupiletite kaudu või kaudselt sõiduki-, teede- ja keskkonnamaksude ning kütuseaktsiisi kaudu. Need tohutud summad tuleks täielikult reinvesteerida meie maanteede infrastruktuuri hooldamisse, ajakohastamisse ja parandamisse.

Jätkusuutlikku maanteetransporti ei ole võimalik saavutada ilma kaasaegse raudteevõrgu ja tõhusa siseveeteede võrgustikuta. Raudteele või veeteedele üleminekuks vajame hästi toimivat raudteevõrku ja veeteid koos meremagistraalidega.

EPP fraktsioon leiab, et meie siseveeteed tuleb kasutada oluliselt suuremate veomahtude jaoks, viies kaubaveo maanteelt veetranspordile, kasutades terviklikku lähenemisviisi, et suurendada kasutamist ja tõhusust.

Euroopa Komisjon peaks võimalikult kiiresti esitama ettepanekud kogu selle transpordiliigi reguleerimiseks ja selle kasutamise edendamiseks, sest see on üks kõige keskkonnasõbralikumaid transpordivahendeid. Ettepanekud peaksid nägema ette Euroopa ühtlustamise ja standardiseerimise nii navigeeritavuse kui ka varustuse osas.

Euroopa siseveeteede laevatatavus on ebaühtlane ja selleks, et saavutada olulisi parandusi, tuleb luua eri rahastamisvahendite, näiteks Euroopa Ühendamise Rahastu, Ühtekuuluvusfondi, majanduse elavdamise ja vastupanuvõime rahastamisvahendi või Euroopa Investeerimispanga osalusel sihtotstarbeline rahastamine. Tuleks anda stiimuleid ühendvedude platvormide arendamiseks. Me kutsume üles looma Euroopa lisaväärtuse projekti, mida rahastatakse kiirreisijate fondi kaudu, et muuta TEN-T siseveekoridorid navigatsioonikõlblikuks ja ühendada need mitmeliigiliselt. Siseveeteed sobivad vesiniku, veeldatud maagaasi, säästvate kütuste, hübriid- ja elektrilaevade ning automaatika kasutuselevõtuks, kui EL suunab teadusuuringud ja rahastamise sellesse suunda.

Kui EL soovib edukalt vähendada transpordist tulenevaid heitkoguseid, peab tegelikkuseks saama märkimisväärse osa kaubavedude tegelik üleminek maanteelt raudteele. Raudtee tuleks sundida muutuma konkurentsivõimeliseks maanteetranspordiga kaubavedude osas. Euroopa äärealadel puuduvad kvaliteetsed raudteeühendused ülejäänud ELiga, samas kui kiire ja kaasaegse raudteevõrgu loomine kogu ELis on esmatähtis. Me usume, et komisjon peab kiiresti tegelema koostalitlusvõime puudumise ja Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) puuduliku kasutuselevõtuga, sest see juhttehnoloogia võib radikaalselt parandada Euroopa raudteevõrgu läbilaskevõimet ja ohutust. EPP fraktsioon kutsub üles koostama ERTMSi rakendamise tegevuskava raudteekaubaveokoridorides, sealhulgas Euroopa lisaväärtuse projekti, mida rahastab RRF.

Me peame tähelepanelikult jälgima, kas neljanda raudteepaketiga soovitud lihtsustamine ja koostalitlusvõime on õigesti rakendatud ja õigeaegselt saavutatud, ning palume komisjonil teha ettepanekuid asjakohaste paranduste tegemiseks. Raudteetransporti vaevavad arvukad standardid, erinevad menetlused ja ühildumatud tehnoloogiad ning seetõttu nõuab EPP fraktsioon sektori kiiret ühtlustamist ja standardimist ELis, sealhulgas ühtse raudteesignalisatsioonisüsteemi loomist.

Konkurentsi edasiseks suurendamiseks ilma standardeid alandamata vajame paindlikumaid eeskirju infrastruktuurile juurdepääsuks ja raudteeturu avamiseks. Investeeringud sellesse transpordiliiki peaksid olema suunatud raudteeliikluse keskmise kiiruse kahekordistamisele 2030. aastaks. Investeeringud peaksid eelkõige keskenduma piirkondlikele, piiriülestele ühendustele ja logistikakeskustele, näiteks sadamate ja lennujaamade piirkondadele. Meie kodanikud ja ettevõtted väärivad oma raha eest paremat väärtust ja reisijate kaitset ning raudteetransport peaks olema võimalikult atraktiivne, taskukohane ja kvaliteetne, eriti kuna seda sektorit rahastab osaliselt maksumaksja.

Fraktsioon PPE palub komisjonil hinnata Euroopa raudteeliikluse korralduse loomist, mis võiks anda olulise panuse raudteetranspordi tõhususse ja atraktiivsusesse.

EPP fraktsioon kutsub komisjoni üles esitama realistlikku pikaajalist kava ELi kiirraudteevõrgustiku rajamiseks.

Kuigi linnaliiklus on majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonna seisukohalt väga oluline, on see muutumas väga keeruliseks ja sageli piiravaks ummikumaksu ja vähese heitega tsoonide ebaühtlase kasutamise tõttu, millest igaühel on omad juurdepääsureeglid ja juurdepääsu jõustamine. Ühised Euroopa standardid ja tehnoloogilised lahendused võimaldavad sujuvat juurdepääsu kõikidele sellistele tsoonidele. Me usume ka tuleviku jätkusuutlikku ühistransporti ja nõuame Euroopa linnatranspordistrateegiat.

Meretransport on oma ulatuse ja olemuse tõttu rahvusvaheline ja keskkonnasõbralikum kaupade ja reisijate veo viis, milles on veel palju kasutamata potentsiaali. Laevu saab hõlpsasti kohandada nii, et need kasutaksid raske nafta asemel puhtamaid kütuseid, samas kui hübriidistumine ja elektrifitseerimine on muutumas elujõulisemaks ning EL on juba rahastanud olulisi teadusuuringuid selles valdkonnas. Tänu programmi "Horisont 2020" rahastamisele tegutsevad juba elektrilised parvlaevad, mille tegevuskulud on 75% madalamad.

EL peaks seda võimalust maksimaalselt ära kasutama ja kiirendama elektrilaevade kasutuselevõttu lühikeste marsruutide puhul ning digitaliseerima meretranspordi toiminguid veelgi. Euroopa sadamad tuleks varustada elektriliste laadimis- ja võrgupunktidega, et asendada ankrus olevate laevade pardal olev, diiselgeneraatoritest toodetud energia. Et muuta laevandus veelgi konkurentsivõimelisemaks, tuleks sadamateenuseid veelgi liberaliseerida, võimaldades teenuste kõrgeid kvaliteedi- ja ohutusstandardeid. Euroopal peaks olema ka selge strateegia, et edendada veoste veoks mõeldud RO-RO-vedu, mis vähendaks raskeveokite osakaalu meie teedel. Ülemaailmsel tasandil peab EL kasutama oma kaalu Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO), et saavutada rahvusvahelises laevanduses süsinikdioksiidi heitkoguste kompenseerimise süsteem ja tagada heitkoguste vähendamise realistlik tee.

Nõuame ELi merendussektori jaoks selget strateegiat, sealhulgas heitkoguste vähendamise sihttasemeid.

ELi mitmeliigiline transport on arenenud aeglaselt. Me nõuame Euroopa multimodaalse transpordivõrgu loomist, mis realiseerib maanteetranspordipaketi, ühtse Euroopa raudteepiirkonna, lähimerevedude ja NAIADESi loodud potentsiaali. Nüüd on aeg need ühendada ja koostöös sidusrühmadega võtta meetmeid, et kõrvaldada õiguslikud, halduslikud ja piiriülesed takistused, mis takistavad multimodaalset transporti Euroopa majanduses.

Hästi varustatud ELi kava infrastruktuuri ehitamiseks ja rahastamiseks kolmandates riikides on geopoliitiliselt oluline ja tooks meie ettevõtetele ärivõimalusi. Praegu domineerivad selles valdkonnas meie konkurendid ja EL ei saa endale lubada mahajäämust. Sellised välismaised projektid aitavad kaasa näiteks Aafrikast pärit rände vähendamisele. Rahastamiskomponendil on potentsiaali teenida kasumit, mis võib aidata pikemas perspektiivis rahastada Euroopa infrastruktuurivajadusi.

Kokkuvõte

Liikuvus ja transport on heaolu, jõukuse ja võimaluste eeltingimus. Liikuvus lähendab üksikisikuid ja seega kogu Euroopat. Seetõttu on EPP fraktsioon pühendunud sellele, et muuta meie Euroopa transpordisüsteem taskukohaseks, usaldusväärseks, digitaalseks ja jätkusuutlikuks. Me tahame hoida transpordikulud ühe leibkonna kohta praegusel tasemel, luua piirideta ühtse Euroopa transpordipiirkonna ning vähendada saastet ja heitkoguseid tehnoloogilise arengu, tõhususe ja investeeringute abil.

Muu seotud teave