Lepší spolupráce a propojení s východními a jižními sousedy Evropy.

17.01.2024 12:33

Lepší spolupráce a propojení s východními a jižními sousedy Evropy.

Důležité upozornění
Tento dokument byl přeložen automaticky.
Zobrazit původní verzi
Papírová vystřihovaná ilustrace různobarevných siluet mužů uspořádaných do čtverce s vlajkou Evropské unie uprostřed.

Skupina EPP usiluje o lepší hospodářskou spolupráci a propojení infrastruktury na vnějších hranicích EU. "V současném geopolitickém kontextu se posílení našeho partnerství se sousedními státy na východní hranici stává zásadním pro stabilitu a prosperitu celého regionu. Rovněž křehká politická a bezpečnostní situace v severní Africe a migrační krize zdůrazňují potřebu spolupráce v povodí Středozemního moře. Máme morální povinnost podporovat sousední země v jejich úsilí o hospodářský a sociální rozvoj a zabránit vytváření nových hranic pro demokracii," říká poslanec Evropského parlamentu Daniel Buda, který vypracoval zprávu Parlamentu o současných a budoucích výzvách pro přeshraniční spolupráci se sousedními zeměmi.

Jeho zpráva, která byla v Parlamentu přijata velkou většinou, navrhuje opatření pro lepší přeshraniční spolupráci mezi členskými státy EU a sousedními regiony, spolufinancovanou z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), nástroje pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (NDICI) a nástroje předvstupní pomoci (IPA).

Spolupráce a infrastruktura se sousedy EU financovaná EU je často podceňovaným aspektem dynamických obchodních vztahů s těmito zeměmi.

"Místní orgány v příhraničních oblastech mají historickou odpovědnost za správu přeshraničních fondů s cílem posílit propojení se sousedními státy a my v Evropském parlamentu máme za úkol zajistit zviditelnění těchto investic a zdůraznit výhody plynoucí z členství v Evropské unii. Je nezbytné si uvědomit, že k budování a udržení silné Evropy potřebujeme silné sousedy," říká Buda, který vedl jednání o Zprávě jménem skupiny EPP.

Budova zpráva rovněž identifikuje výzvy pro přeshraniční spolupráci a předkládá několik konkrétních politických doporučení. Například sladění různých programů EU zjednoduší fázi hodnocení i realizace. Zejména v případě našich východních sousedů by měly být stávající finanční prostředky lépe využity k rozvoji udržitelné dopravní infrastruktury, včetně výstavby železničních spojení a skladovacích zařízení v blízkosti hranic EU s Ukrajinou a Moldavskem.

Pro editory

Poslanecký klub ELS je se 179 poslanci ze všech členských států největším politickým uskupením Evropského parlamentu

Další informace

MEPs Siegfried Muresan and Andrey Novakov on the set
podcast
Přečtěte si více
The bridge
news
Přečtěte si více
Zprávy picture
news
Přečtěte si více
Peljesac bridge in Croatia
podcast
Přečtěte si více
A boy plugging a wire to an electric car to chagre it.
news
Přečtěte si více
Microphone in front of an European flag
podcast
Přečtěte si více