committee

Бюджети

Бюджет, който отразява приоритетите на ЕС

Нашите приоритети по отношение на бюджета на ЕС са много ясни: повишаване на конкурентоспособността, защита на уязвимите граждани, укрепване на отбраната и сигурността на ЕС, стабилизиране на съседните ни държави и гарантиране на приобщаващ растеж, който да е устойчив както за нашите общества, така и за планетата.

Като парламентарна група на ЕНП разбираме нашата отговорност пред гражданите на ЕС и нашата роля в управлението на ресурсите на ЕС. Бюджетът на ЕС оказва пряко въздействие върху живота на хората и затова считаме, че гражданите на ЕС трябва винаги да бъдат приоритет. Нуждаем се от бюджет на ЕС, който взема под внимание тревогите на гражданите и постига резултати във връзка с техните нужди чрез възстановяване на стабилността за сигурна, просперираща, справедлива и устойчива Европа, в която никой не бива изоставен.

Призовавахме за повече инвестиции на ЕС в области като енергийната независимост, създаването на качествени работни места, здравеопазването, селското стопанство, сигурността, сближаването, цифровия и екологичния преход, научните изследвания и иновациите. От съществено значение е също така да се засили подкрепата за малките и средните предприятия.

Твърдо сме убедени, че разходите на ЕС следва да осигуряват добро съотношение между качество и цена и че бюджетът следва да отразява приоритетите на ЕС, а не да се ръководи от национални интереси. За постигането на това, подкрепяме въвеждането на система от нови собствени ресурси за ЕС, която ще бъде от решаващо значение за гарантиране на способността на ЕС да връща заемите си без да се налага да съкращава финансирането си по важни програми.

Освен това считаме, че бюджетът на ЕС следва да се използва за възстановяване на доверието и засилване на диалога с гражданите, както и за създаване на повече полезни взаимодействия с националните и регионалните парламенти. Така можем да гарантираме, че разходите на ЕС се отчитат, че те са прозрачни и ефективни и съобразени с нуждите на гражданите на ЕС.

Касичка гледа към купчина монети

Друго свързано съдържание