Позиция на Групата на ЕНП за относно реформата на ОСП

10.09.2020

Позиция на Групата на ЕНП за относно реформата на ОСП

Публикация picture

Групата на ЕНП е и ще продължи да бъде гласът на европейските земеделски стопани и селските общности, както и техен защитник. За нас селското стопанство е стратегически сектор. Вярваме в многофункционална обща селскостопанска политика, в центъра на която са поставени семейните стопанства в цяла Европа и която дава възможност на земеделските стопани да правят това, в което са най-добри: да произвеждат висококачествената храна, с която сме известни. Нашата политическа група се застъпва за разнообразен, конкурентен сектор, който произвежда безопасни, висококачествени храни в достатъчни количества, като същевременно реагира на основателните опасения на обществото във връзка с околната среда, изменението на климата и хуманното отношение към животните. Трябва да преодолеем тези предизвикателства заедно с нашите земеделски стопани, като подкрепим устойчиви модели на производство и осигурим стимули, за да допринесем за постигането на целите в областта на климата, биологичното разнообразие и околната среда.

1. Екологосъобразна архитектура, общ екологичен бюджет

Дебатът относно екологосъобразната архитектура представлява голям интерес за обществото, следи се отблизо от медиите и по него има много разногласия. Ето защо е важно да се намери баланс между изискванията на обществото, едно високо равнище на амбиция за климата и околната среда и защитата на интересите на земеделските стопани. Общият екологичен бюджет (ОЕБ) би имал такъв балансиращ ефект в този дебат.

Тъй като представлява иновативен подход, тази концепция не беше включена в гласуванията в комисията през 2019 г. Националният стратегически план ще осигури единно цяло, включващо интервенциите и финансирането и по двата стълба. Определянето посредством ОЕБ на единен процент за целия стратегически план по ОСП, предназначен за цели в областта на околната среда и климата, е логично решение. Държавите-членки ще могат да използват ОЕБ, за да допринесат за постигането на целите в областта на околната среда и климата по член 6 по гъвкав начин и в съответствие с техните условия и нужди.

ОЕБ представлява възможност да се постигне компромис относно финансовото разпределение на мерките във връзка с околната среда и климата — аспект, който ще окаже влияние при обществената оценка на реформата в селското стопанство. Друго предимство на ОЕБ е, че начинът, по който националният пакет се разпределя по двата стълба (= справедливост на разпределянето), става без значение, тъй като за всяка държава-членка трябва да има един и същ процент като цяло за двата стълба.

По ОЕБ следва да бъдат отчитани следните интервенции:

  • 5% задължителни екологично насочени площи (стълб 1);
  • екосхеми (стълб 1);
  • протеинови култури (стълб 1);
  • сектора на пчеларството и свързаните с околната среда компоненти на оперативните програми в другите сектори (стълб 1);
  • поети задължения в областта на агро-екологичната устойчивост, мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него и други задължения, свързани с управлението (стълб 2);
  • природни или други специфични за района ограничения (стълб 2);
  • специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от някои задължителни изисквания (стълб 2);
  • интервенции по ЕЗФРСР от всякакъв вид, насочени към специфичните цели, свързани с околната среда и климата, определени в член 6, параграф 1, букви г), д), е) и и) (стълб 2);
  • разходи за консултантски услуги за земеделските стопани, насочени към подобряване на резултатите в областта на околната среда и климата (стълб 1 и стълб 2).

В интерес на опростяването не следва да има различна тежест за отделните интервенции. Основното подпомагане на доходите за устойчивост не следва да е част от ОЕБ, с изключение на 5-те процента от обработваемата земя, където непродуктивните елементи или площите, в които не се използват пестициди и торове, са задължителни съгласно обвързаността с условия (предишните екологично насочени площи).

Подкрепяме дял от 30% за ОЕБ.

За да се избегне опасността от „изпразване на втория стълб“, поне 30% от разходите по стълб 2 трябва да бъдат предназначени за климата и околната среда. Това би премахнало и необходимостта от задължително процентно разпределение за интервенции по първия стълб.

Финансовият трансфер между двата стълба също играе важна роля. За средствата, които се прехвърлят от стълб 1 и стълб 2, няма задължения за съфинансиране.

Въпросът кои изисквания са обхванати от обвързаността с условия ще продължи да бъде силно противоречив политически въпрос. Такива елементи като инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества или минимален процент за непродуктивна земя, надхвърлящ задължението за земеделските стопани, което вече съществува съгласно правилата за обвързаността с условия, следва да бъдат обхванати от екосхеми.

Подкрепяме цел от 8% за екологично насочени площи (непродуктивни елементи или площи, в които не се използват пестициди и торове) на равнището на държавите-членки. 5% следва да бъдат задължителни за земеделските стопани като цяло, като същевременно се допуска гъвкавост съгласно съществуващите правила за екологизиране. Останалите проценти следва да бъдат задължителни за държавите-членки и да се постигат чрез стимули.

Държавите-членки са длъжни да направят екосхемите привлекателни, за да насърчат високата им степен на използване от земеделските стопани. Средствата, които не се използват за тази цел, следва да бъдат преразпределени към други държави-членки. Ако бъде взето решение да не се прилага общ екологичен бюджет, средствата, които не се използват в екосхеми, могат да бъдат предоставени за екологични мерки във втория стълб.

Как следва да изглежда съобразения с конкретните обстоятелства подход на екосхеми?
За да се запази и засили общият характер на ОСП, Комисията следва да бъде оправомощена да приеме делегиран акт за установяване на каталог от практики на Съюза, отговарящи на правилата, определени в основния акт. Държавите-членки следва да съставят национален списък на практиките, допустими за екосхемите, като използват за основа горепосочения каталог на Съюза.

ПРИЛОЖЕНИЕ III, в което се посочват техническите изисквания, които трябва да бъдат изпълнени съгласно принципа на обвързаност с условия (ДЗЕС и ЗИУ), приети в комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI), следва да се запази по същество. В интерес на поддържането на общия характер на европейската селскостопанска политика, на държавите-членки не следва да се дава възможност да включват допълнителни изисквания в обвързаността с условия. По-високите изисквания следва да бъдат компенсирани в екосхемите.

В интерес на опростяването трябва да се поддържа идеята за комбинация от екосхеми и обвързаност с условия в рамките на „разширени екосхеми“. Тъй като екосхемите имат по-високо равнище на амбиция, няма нужда от „двойна проверка“ на тези мерки в рамките на обвързаността с условия.

2. Социалното измерение на ОСП

Средства от ЕС следва да се дават само на получатели, които спазват законните форми на заетост. Други групи искат да включат законодателството за заетостта в обвързаността с условия, за да се гарантира, че подкрепата по ОСП не се изплаща на земеделски стопани, които наемат работници незаконно. Задачата на европейската селскостопанска политика не е да прилага национална социална политика; това е отговорност единствено на държавите-членки. Поради това отпускането на средства по ОСП не може да бъде обвързано с националното трудово или социално законодателство. Независимо от това, секторът на селското стопанство също носи социална отговорност за прекратяване на незаконната заетост, зачитане на законните трудови стандарти и защита на сезонните работници. Земеделските стопани и селскостопанските предприятия, които наемат незаконно работници, не следва да получават директни плащания.

3. Климат

Подкрепяме използването на 40% от ОСП за мерки в областта на климата. Определението трябва да бъде пояснено. Приветстваме също така интервенциите за подпомагане на защитата и възстановяването на влажните и торфените зони.

Подкрепяме категорично идеята за насърчаване на производството и потреблението на европейски селскостопански продукти, което допринася за един здравословен начин на живот, като например държавите-членки се приканят настойчиво да използват по-целенасочени ставки на ДДС за плодовете и зеленчуците, както и за други продукти.

4. Антимикробна резистентност

Трябва да се борим с антимикробната резистентност и да спомогнем за необходимото намаляване на употребата на антибиотици. ОСП трябва да осигури стимули за подпомагане на земеделските стопани при постигането на тази цел.

Ранните действия трябва да бъдат възнаградени.

5. Подкрепа за пасищата

Държавите-членки следва да имат възможността да подкрепят пасищата по-интензивно- или чрез плащания по първия стълб, или чрез атрактивни програми по стълб 2, и ние искаме от тях да разгледат този вариант в съответствие с техните национални цели в областта на климата. При всички случаи постоянните пасища не бива да получават по-малко директни плащания от средното национално равнище за плащанията на основното подпомагане за доходите за устойчивост. Пасищата помагат да се защити биологичното разнообразие и да се смекчи изменението на климата.

Подкрепата следва да бъде по-малко бюрократична, например когато поради съображения, свързани с биологичното разнообразие, в пасищата съществуват няколко растения едновременно.

6. Връзка със стратегията „От фермата до трапезата“

Принципите на стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегията за биологичното разнообразие трябва да бъдат внимателно оценени. Ако е възможно, следва да се избягва допълнителна административна тежест за земеделските стопани след договарянето на новата ОСП. По-полезно е държавите-членки да бъдат настоятелно призовани да дефинират правилно екосхемите и програмите по стълб 2 в техните национални стратегически планове. Независимо от това, ако земеделските стопани бъдат изправени пред допълнителни изисквания, държавите-членки трябва да осигурят допълнително финансиране.

7. Определяне на таван, прогресивно намаляване, преразпределяне

За да се гарантира по-справедливо разпределяне на средствата по ОСП, комисията AGRI се ограничи до два инструмента: намаляването на плащанията (наричано по-нататък „определяне на таван“) и преразпределителното плащане. Предложеното от Комисията прогресивно намаляване е премахнато от текста.

Най-малко 5% от пакетите за директни плащания на държавите-членки трябва да бъдат разпределени за преразпределителното плащане. Трябва да се прилага таван за всяка получавана сума над 100 000 евро на стопанство, след като бъдат приспаднати разходите за екосхеми, млади земеделски стопани и 50% от разходите за труд.

Ако 10% (т.е. 5% над това, което е задължително) от националния пакет се използват като преразпределително плащане, държавата-членка може да вземе решение да не прилага таван. Предимствата на преразпределителното плащане са, че то е небюрократично, невъзможно е да се заобиколи чрез юридическа „креативност“, разбираемо е и е от полза за по-малките стопанства.

Подкрепяме позицията на комисията AGRI, но при увеличаване на минималното задължително преразпределително плащане до 7% и до 12%, ако не се прилага таван.

8. Активни земеделски стопани

Трябва да избягваме финансирането за бизнес модели, при които получателят на субсидиите няма конкретна връзка със своето стопанство, освен приходите. Подкрепяме компромисния текст, постигнат „в сянка“, според който се изисква да бъде извършвана поне минимална селскостопанска дейност. Настоятелно призоваваме държавите-членки, под наблюдението на Европейската комисията, да представят черен списък на получателите на директни плащания, които са изключени от получаването на директни плащания. Освен това, когато стопанство, което се ползва от плащания по ОСП, е част от по-голяма, предимно неселскостопанска структура, това трябва да става ясно.

9. Стратегически планове за ОСП, системи за наблюдение и контрол на изпълнението

Подкрепяме намерението за опростяване и модернизиране на ОСП с цел да се донесе икономическа полза за земеделските стопани и да се отговори на очакванията на гражданите, като се създаде програмен модел чрез стратегическите планове за ОСП и се въведе реалистична рамка за изпълнение, основана на резултати. Подчертаваме, че подобни предложения не следва да водят до частична ренационализация на нашата селскостопанска политика и да застрашават финансовата надеждност на разходите по ОСП. Заради това и защитаваме запазването на общи правила, набор от интервенции и системи за контрол на равнището на ЕС - за да се избегнат нарушения и разминаващи се национални практики и да се гарантира равенство в третирането на земеделските стопани.

Друго свързано съдържание