The European Parliament (EP) organises its Members into political groups according to their political affiliation. Of the eight groups that exist in this legislative term of the EP, the EPP Group is both the biggest and the oldest.

V Európskom parlamente

Hlavná činnosť klubu EĽS v Európskom parlamente je legislatívna práca. Činnosť Európskeho parlamentu je založená na prácu špecializovaných výborov, ktoré pripravujú, menia a dopĺňajú a prijímajú legislatívne návrhy a správy. Naši poslanci pôsobia v týchto parlamentných výboroch a vykonávajú v nich rad vedúcich rolí na základe veľkosti nášho klubu v Európskom parlamente.

Ako najväčší z politických klubov v Európskom parlamente sa nachádzame v najvýhodnejšej pozícii na určovanie politického programu a počas hlasovania o zásadných návrhoch. Od roku 1999 sme najúspešnejší zo všetkých poslaneckých klubov v presadzovaní svojich pozícií počas hlasovania.

S Európskou ľudovou stranou

Narozdiel od poslaneckého klubu je jadrom činnosti Európskej ľudovej strany (EĽS) je vytvárať dlhodobé politické platformy, slúžiť ako ústredný kontaktný bod pre politiky európskych stredopravých síl a pôsobiť ako oporný politický bod pre strany v európskych štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ. EĽS pravidelne usporadúva zjazdy, na ktorých so zástupcami členských strán, národných vlád a organizácií, ako je poslanecký klub EĽS, stretávajú a diskutujú o politickom programe a určujú politické smerovanie EĽS.

Hlavy štátov a predsedovia vlád patriaci do EĽS sa stretávajú pred každým zasadnutím Európskej rady, aby prerokovali program rokovania a zladili svoje politické postoje. Tieto summity EĽS sú tak miestom, kde je možné diskutovať aktuálne otázky s európskymi partnermi.

Poslanecký klub združuje tých poslancov zvolení do Európskeho parlamentu, ktorí patria do rodiny EĽS. Klub EĽS je zastúpený vo všetkých hlavných štruktúrach strany EĽS: na zjazdoch, politickom zhromaždení a v predsedníctve.

EPP Heads of State and Government at an EPP Congress
Participants at an EPP Congress applaud

Naše pracovné skupiny

Výbory Európskeho parlamentu sa zaoberajú širokým rozsahom tém. Organizujeme preto našu prácu vo výboroch do pracovných skupín. Tie vytvárajú koordinované pozície EĽS na vysokej úrovni k správam a uznesením, o ktorých Európsky parlament hlasuje vo výboroch alebo na plenárne úrovni.

Poslanecký klub EĽS najprv pripraví svoju pozíciu na úrovni výborov. Na zasadnutiach pracovných skupín pred každým plenárnym zasadnutím naši poslanci diskutujú o správach, uzneseniach a ďalších bodoch v oblasti politík spadajúcich pod jednotlivé pracovné skupiny. Ich cieľom je vytvoriť jednotnú pozíciu, ktorú EĽS zaujme počas hlasovania na nasledujúcom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu.

Štyri pracovné skupiny, ktorým predsedá jeden z našich podpredsedov, sú vytvorené podľa našich hlavných priorít: hospodárstvo, zamestnanosť a životné prostredie; právne a vnútorné záležitosti; rozpočet, poľnohospodárstvo a štrukturálne politiky a zahraničné záležitosti.

MEPs in the EPP Group's meeting room
Group photo of the EPP Group Presidency
Poslanecký klub
 • Vedený predsedom
 • Tvorený predsedom, 10 podpredsedami, výborom a zhromaždením poslaneckého klubu
Poslanecky klub ELS
Pracovné skupiny
Vzťahy nad rámec EU
Parliamentary Committees
Interparliamentary Delegations
Poslanecky klub ELS
Pracovné skupiny
 • Vedené podpredsedom
 • Drive the work of groups of committees under a particular theme
Vzťahy nad rámec EU
 • Naše strategické priority pre zahraničné veci sú vedené podpredsedu zodpovednými za jednotlivé regióny
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Parliamentary Committees
 • Poslanci nášho klubu zasadajú vo všetkých výboroch
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the committees
 • Niektorí ako koordinátori a zástupcovia koordinátorov pre poslanecký klub
Vzťahy nad rámec EU
 • Naše strategické priority pre zahraničné veci sú vedené podpredsedu zodpovednými za jednotlivé regióny
 • This drives the work of Members in the Interparliamentary Delegations
Interparliamentary Delegations
 • Members from the Group sit in all Interparliamentary Delegations
 • Some as Chairs or Vice-Chairs of the delegations
 • Úloha medziparlamentných delegácií sa počas rokov stáva čím ďalej, tým viac dôležitou. Vytváraním vzťahov parlamentu s tretími krajinami alebo so zoskupeniami tretích krajín sa delegácia stávajú nástrojom parlamentnej diplomacie.

Poslaneckému klubu EĽS predsedá Manfred Weber. Predseda klubu EĽS je volený na obdobie dva a pol roka a do funkcie môže byť zvolený opakovane. Manfred Weber bol zvolený za predsedu 4. júna 2014. Predsedníctvo, výbor a pracovné skupiny asistujú predsedovi v rade otázok riešených v Európskom parlamente.

Naše Predsedníctvo sa skladá z predsedu klubu a z desiatich podpredsedov, ktorí predsedajú našim pracovným skupinám a ďalším parlamentným aktivitám. Predsedníctvo zodpovedá za vedenie klubu na plenárnych zasadnutiach a zastupuje klub navonok.

Výbor sa skladá z predsedníctva, vedúcich národných delegácií a ďalších poslancov klubu zastávajúcich funkcie v Európskom parlamente (prehľad nájdete v Rokovacom poriadku). Výbor zodpovedá za strategické a politické rozhodnutia a za prípravu na plenárne zasadnutie, v rámci ktorej zdôrazňuje otázky, ktoré sú pre klub z hľadiska jednotlivých národných delegácií.

Zhromaždenie je najvyšším orgánom poslaneckého klubu EĽS a pozostáva zo všetkých jeho členov. Zhromaždenie prijíma rozhodnutia o všetkých politických záležitostiach predložených v Európskom parlamente i mimo neho, volí predsedníctvo klubu, zostavuje jeho pracovné skupiny a rozhoduje o obsadení uvoľnených funkcií v orgánoch Európskeho parlamentu vyhradených pre členov klubu EĽS.

A
Predseda
 • Manfred Weber
B
Predsedníctvo
 • Predseda
 • Desať podpredsedov
C
Bureau
 • Predsedníctvo
 • Vedúci národných delegácií
 • Vice-Presidents and Quaestors of Parliament belonging to the Group
 • EP Committee Chairs belonging to the Group
 • Group Coordinators within EP Committees
 • Predseda a generálny tajomník strany EĽS, ak je zároveň poslancom Európskeho parlamentu
 • Jeden poslanec poverený na každých desať poslancov v národnej delegácii
D
Group Assembly
 • Všetci poslanci klubu
 • Poslanci sa stretávajú aj v rámci svojich národných delegácií
 • A v klube sú organizovaní podľa národných delegácií
E
Náš sekretariát
 • Secretary-General, seven Directors and Group staff
 • Zabezpečuje plynulé fungovanie klubu
 • Poverený administratívnymi úlohami

Our Delegations

Group Members from each EU Member State are brought together through delegations from their countries. Each delegation’s Head of Delegation represents a national party, or a delegation made from several national parties, within the Group.

Rakúsko

AT

Belgicko

BE

Bulharsko

BG

Chorvátsko

HR

Cyprus

CY

Česko

CZ

Dánsko

DK

Estónsko

EE

Fínsko

FI

Francúzsko

FR

Nemecko

DE

Grécko

GR

Maďarsko

HU

Írsko

IE

Taliansko

IT

Lotyšsko

LV

Litva

LT

Luxembursko

LU

Malta

MT

Holandsko

NL

Poľsko

PL

Portugalsko

PT

Rumunsko

RO

Slovensko

SK

Slovinsko

SI

Španielsko

ES

Švédsko

SE

smerom na hor