Working groups

Naša práca vo výboroch organizovaných našimi kľúčovými prioritnými oblasťami

Témy, ktoré pokrývajú výbory Európskeho parlamentu, sú rozsiahle a široko rozmanité, a preto organizujeme našu prácu vo výboroch prostredníctvom pracovných skupín. Naše štyri pracovné skupiny predstavujú naše kľúčové prioritné oblasti a každý výbor patrí do jednej pracovnej skupiny. Každá pracovná skupina je vedená jedným z našich podpredsedov.

Pre každú správu a uznesenie, na ktorom Európsky parlament hlasuje na úrovni parlamentných výborov a na plenárnej schôdzi, naše pracovné skupiny formulujú pozíciu skupiny na vysokej úrovni, koordinovanú pozíciu skupiny EPP.

Objavte, ako Vaši poslanci EP zastupujú vaše záujmy ohľadom legislatívnych a politických otázok na európskej úrovni.

Zahraničné veci

Ovplyvňujeme zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ a vedieme úsilie EÚ pri zabezpečovaní vonkajších hraníc EÚ, presadzujeme a aktívne pracujeme na vytvorení Európskej obrannej únie a liberalizácii vízového režimu. Západný Balkán je tiež pre nás prioritou.

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

Pracujeme na rozpočte, s ktorým sa Európa stane konkurencieschopnejšou a orientovanou na budúcnosť a podporí efektívne a zmysluplné využívanie peňazí daňových poplatníkov s cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky v oblasti využívania zdrojov EÚ.

Právne záležitosti a vnútro

Bojujeme za EÚ, v ktorej občania požívajú svoje základné práva a kde sa plne rešpektuje právny štát. Táto pracovná skupina sa zaoberá dôležitými otázkami, ako sú migrácia, občianske slobody, rodová rovnosť a vzdelávacie, ústavné a právne otázky.

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Riešime niektoré veľmi rozsiahle otázky: od budúcnosti hospodárskej a menovej únie v EÚ, od eura a finančnej stability až po zásobovanie energiou a bezpečnosť, politiku v oblasti klímy, ochranu životného prostredia a kvalitu ovzdušia.