Working groups

Mūsu darbs komitejās, kuras organizē mūsu galvenās prioritārās jomas

Tēmas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta komitejas, ir plašas, tādēļ mēs darbu organizējam komiteju darbā darba grupās. Mūsu četrās darba grupās ir mūsu galvenās prioritārās jomas, un katra komiteja pieder vienai darba grupai. Katru darba grupu vada viens no mūsu priekšsēdētāja vietniekiem.

Par katru ziņojumu un rezolūciju Eiropas Parlamentā notiek balsojums arī komitejā un plenārsesijā, mūsu darba grupas formulē augsta līmeņa koordinētu ETP grupas nostāju.

Uzziniet, kā deputāti pārstāv jūsu intereses likumdošanas un politikas jautājumos Eiropas līmenī.

Ārlietas

Mēs ietekmējam ES ārpolitiku un drošības politiku, vadot ES centienus nodrošināt ES ārējās robežas, aktīvi strādājot, lai izveidotu Eiropas Aizsardzības savienību un vīzu režīma liberalizāciju. Rietumbalkāni  mums ir prioritāte.

Budžets, lauksaimniecība un reģionālie fondi

Mēs strādājam pie budžeta, kas Eiropu veidos  konkurētspējīgāku,veicinot efektīvu nodokļu maksātāju naudas izmantošanu, lai panāktu vislabākos rezultātus saistībā ar ES naudu.

Tieslietas un iekšlietas

Mēs cīnāmies par ES, kurā pilsoņi bauda savas pamattiesības un pilnībā tiek ievērots tiesiskums. Šī darba grupa nodarbojas ar tādiem svarīgiem jautājumiem kā migrācija, pilsoniskās brīvības, dzimumu līdztiesība un izglītības, konstitucionālie un juridiskie jautājumi.

Ekonomika, darbs un vide

Mēs risinām vairākus ļoti plaša spektra jautājumus: no Ekonomikas un Monetārās savienības nākotnes ES, eiro un finanšu stabilitātes attiecībā uz energoapgādi un drošību, klimata politiku, vides aizsardzību un gaisa kvalitāti.