Working groups

Нашата работа в комисии, организирани спрямо нашите ключови приоритетни области

Темите, обхванати от комисиите на Европейския парламент, са широки и всеобхватни, така че организираме работата си там по работни групи. Нашите четири работни групи представляват нашите основни приоритетни области и всяка комисия принадлежи към една работна група. Всяка работна група се ръководи от един от нашите заместник-председатели.

Всеки от докладите и резолюциите на Европейския парламент се гласува на парламентарна комисия и на пленарно заседание, нашите работни групи формулират на високо равнище координирана позиция на Групата на ЕНП.

Вижте как Вашите евродепутати представляват интересите Ви относно законодателството и политиката на европейско ниво.

Външни работи

Оказваме влияние върху външната политика и политиката на сигурност на ЕС, ръководим усилията на ЕС за опазване на външните граници на ЕС, настояваме и активно работим за създаването на Европейски отбранителен съюз и за либерализиране на визовия режим. Западните Балкани също са приоритет за нас.

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Работим за бюджет, чрез който Европа ще стане по-конкурентоспособна и ориентирана към бъдещето, като насърчи ефективното и ефективно използване на парите на данъкоплатците с цел постигането на най-добри резултати с парите на ЕС.

Правни и вътрешни работи

Ние се борим за ЕС, в който гражданите се ползват от основните си права и в който върховенството на закона се зачита напълно. Тази работна група се занимава с важни въпроси като миграцията, гражданските свободи, равенството между половете и образователните, конституционните и правните въпроси.

Икономика, работни места и околна среда

Разглеждаме някои много обширни въпроси: от бъдещето на икономическия и паричен съюз в ЕС, еврото и финансовата стабилност до енергийните доставки и сигурността, политиката в областта на климата, опазването на околната среда и качеството на въздуха.