Medzinárodný obchod

Obchodná politika so svedomím

Lisabonská zmluva udeľuje rozhodujúcu úlohu pri definovaní obchodnej politiky EÚ Európskemu parlamentu (EP), ktorý účinne funguje ako jej demokratické svedomie. Európske právne predpisy v oblasti obchodu a medzinárodné obchodné dohody možno vykonávať len so súhlasom EP.

Tento výbor je zodpovedný za záležitosti týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky Únie a jej vonkajších hospodárskych vzťahov. Schvaľuje obchodné dohody spolu s opatreniami týkajúcimi sa technickej harmonizácie alebo normalizácie v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú nástroje medzinárodného práva.

Podporujeme voľný a spravodlivý obchod

Poslanecký klub EĽS sa domnieva, že voľný obchod a globalizácia výrazne zlepšili životné podmienky a znížili chudobu v EÚ a vo svete. Sme odhodlaní podporovať voľný a spravodlivý obchod a chceme otvoriť trhy a zároveň zachovať rovnaké podmienky. Takisto chceme, aby bol obchod založený na právnych normách, aby šíril základné zásady demokracie a ľudských práv a aby odstraňoval chudobu vo svete.

Požadujeme transparentnosť a otvorenosť vo všetkých fázach obchodných rokovaní, no obhajujeme dôvernosť v prípadoch, keď je dôležitá pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov rokovaní. Vždy budeme dbať na to, aby boli naše verejné služby a služby chránené vo všetkých dohodách. Takisto zabezpečíme právo chrániť, podporovať a financovať kultúru a kultúrnu rozmanitosť, ako aj slobodu a rozmanitosť médií, aby sme mohli naďalej slúžiť demokratickým, spoločenským a kultúrnym potrebám našich spoločností.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Zahraničné veci

iný relevantný obsah

No result