Petície

Zlepšovanie budúcich právnych predpisov

V praxi je Výbor pre petície zodpovedný za spracovanie petícií a takisto za vzťahy s európskym ombudsmanom. Výbor zohráva dôležitú úlohu aj pri určovaní problémov, ktoré vznikajú pri vykonávaní práva EÚ na vnútroštátnej úrovni.

Zmluvy EÚ zaručujú všetkým občanom EÚ právo obrátiť sa na Európsky parlament s rôznymi problémami, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote, ak ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti Európskej únie.

Napokon, priame skúsenosti európskych občanov s právom EÚ nám v úlohe zákonodarcov môžu pomôcť. Mali by sme ich lepšie využiť s cieľom zlepšiť budúce právne predpisy.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Právne záležitosti a vnútro

iný relevantný obsah

No result