Hospodárske a menové veci

Stimulácia rastu s cieľom zvýšiť počet pracovných miest

Na vysokej úrovni je cieľom tohto výboru stimulovať rast, a tým zvýšiť počet pracovných miest v celej Európe podporou stability a investícií. Výbor podporuje slobodný, ale zodpovedný finančný trh, ktorý funguje v jasnom právnom rámci.

Úspešne sme sa snažili o väčšiu fiškálnu disciplínu v Európe s cieľom zabrániť tomu, aby sa verejný dlh vymykol kontrole. Takisto sme boli hnacou silou reforiem zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti a obhajovali sme väčšie združovanie finančných zdrojov medzi členskými štátmi EÚ.

Po skúsenostiach s nezodpovednými postupmi poskytovania úverov zo strany bánk, so zlým riadením a s nedostatočnou reguláciou finančného sektora, ktoré v minulosti vyvolali hospodárske a finančné krízy, sa Poslanecký klub EĽS usiloval o vytvorenie troch nových európskych kontrolných orgánov pre dohľad nad bankami, finančnými trhmi, penzijnými fondmi a poisťovňami. Teraz musíme zabezpečiť právne predpisy týkajúce sa reformy bánk a finančnej trestnej činnosti a podporiť správne realizované investície. Budeme aj naďalej presadzovať mobilizáciu súkromných investícií.

V procese

No result

konkrétna pozícia

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

iný relevantný obsah

No result