Prawdziwy światowy lider

Jeśli Unia ma odgrywać rolę światowego lidera w polityce zagranicznej, musi częściej przemawiać wspólnym głosem. Powinna zatem podejmować decyzje w sprawach zagranicznych większością głosów, nie jednomyślnie.

Uważamy, że Europa musi aktywnie wspierać prawa człowieka, demokrację i podstawowe zasady Unii we wszystkich obszarach polityki, które wykraczają poza jej granice. Należą do nich: rozwój, migracje, bezpieczeństwo, walka z terroryzmem, rozszerzenie i handel.

Unia powinna nieustannie zwiększać swoje bezpieczeństwo i dążyć do prawdziwej Unii Obrony. Musimy również priorytetowo traktować bezpieczeństwo energetyczne w Europie i nie pozwalać, by energia była wykorzystywana jako narzędzie polityczne.

Partnerstwo transatlantyckie, które jest filarem długoletniego pokoju po II wojnie światowej i opiera się na wspólnych wartościach i interesach, stoi przed wieloma wyzwaniami i problemami w perspektywie krótkoterminowej, ale jego długoterminowe podstawy pozostają silne. Kluczowe znaczenie ma współpraca Unii i Stanów Zjednoczonych – partnerów o podobnych poglądach, którzy tworzą wielostronny system wolnego i sprawiedliwego handlu.

Chcemy, aby Unia kontynuowała swoje działania dążące do wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 roku i pozostała światowym liderem pomocy rozwojowej. Powinna priorytetowo traktować pomoc dla krajów, które mają skuteczne rządy oraz przestrzegają zasad demokracji i praw człowieka.

Światowy handel i inwestycje

Chcemy zbudować ogólnoświatowy – jak najbardziej otwarty i sprawiedliwy – system handlu, w którym Europa będzie mogła tworzyć zarówno więzi polityczne, jak i nowe miejsca pracy w branżach produkujących na eksport. Unia powinna zawierać kolejne umowy o wolnym i sprawiedliwym handlu – takie jak te z Kanadą czy Japonią – w których zachowuje wysokie standardy pod względem, między innymi, ochrony socjalnej oraz ochrony konsumentów, środowiska i danych. To okazja, by otworzyć rynki, pobudzać wzrost gospodarczy, zmniejszać ubóstwo i oferować Europejczykom nowe możliwości.

Ochrona naszego sąsiedztwa

Unia musi dalej budować zindywidualizowane partnerstwa zgodnie z europejską polityką sąsiedztwa i zasadą „więcej za więcej” oraz wzmacniać demokrację i praworządność. Musimy również pomóc naszym sąsiadom osiągnąć stabilizację i zbliżyć się do Europy, a także reagować, gdy Rosja próbuje destabilizować te państwa i odzyskiwać wpływ na kraje dawnego Związku Radzieckiego.

Rozszerzenie to nieustanne pasmo sukcesów Unii. Powinniśmy oceniać każdy kraj kandydujący wyłącznie na postawie jego osiągnięć i zwracać przy tym uwagę na wszystkie kryteria kopenhaskie oraz na zdolność Unii do przyjęcia nowego państwa, którą to zdolność należy rozwijać. Unia musi również zmienić sposoby podejmowania decyzji, aby sprostać nowym wyzwaniom geopolitycznym i tym związanym z rozszerzeniem.

Podsumowując, popieramy zobowiązania z Salonik, zwłaszcza w odniesieniu do Europy Południowo-Wschodniej, gdzie chcemy stworzyć odpowiednie warunki dla rozszerzenia. Realizacja tych celów może pozwolić Unii stać się prawdziwym światowym liderem w polityce zagranicznej.

więcej na temat