Sprawy zagraniczne

Prawdziwie światowy lider

Aby odgrywać rolę światowego lidera w kwestiach polityki zagranicznej, UE musi nadal wzmacniać zdolność do przemawiania jednym głosem, przechodząc od jednomyślności po podejmowanie większości decyzji dotyczących spraw zagranicznych.

Głęboko wierzymy, że Europa musi nadal aktywnie bronić praw człowieka, demokracji i podstawowych zasad UE we wszystkich politykach UE mających wymiar zewnętrzny, takich jak rozwój, migracja, bezpieczeństwo, walka z terroryzmem, rozszerzenie i handel.

Europa powinna nadal wzmacniać swoje bezpieczeństwo i dążyć do prawdziwej Unii Obronnej. Musimy również priorytetowo traktować bezpieczeństwo energetyczne w Europie i zapobiegać wykorzystywaniu energii jako narzędzia politycznego.

Partnerstwo transatlantyckie, wieloletni filar pokoju po II wojnie światowej, oparty na wspólnych wartościach i interesach, stoi w obliczu znaczącej liczby wyzwań i zakłóceń w perspektywie krótkoterminowej, ale fundamenty długoterminowe pozostają silne, a współpraca między UE a USA, podobnie jak partnerzy o podobnych poglądach, nadal mają istotne znaczenie, tak samo jak otwarty i wielostronny system wolnego i uczciwego handlu.

Chcemy, aby UE kontynuowała swoje zobowiązanie do wyeliminowania skrajnego ubóstwa do 2030 r., pozostając nadal wiodącym światowym dostawcą pomocy rozwojowej. UE musi priorytetowo traktować pomoc dla krajów posiadających zadowalające wyniki w zakresie dobrych rządów oraz poszanowania zasad demokratycznych i praw człowieka.

Globalny handel i inwestycje

Naszym celem jest zbudowanie globalnego systemu handlu, który byłby możliwie jak najbardziej otwarty i sprawiedliwy oraz który pozwoliłby Europie budować więzi polityczne i tworzyć nowe miejsca pracy w swoich branżach eksportowych.

Chcemy, aby Europa nadal tworzyła wolne i uczciwe umowy handlowe, takie jak te z Kanadą czy Japonią, które chronią wysokie europejskie standardy w zakresie ochrony konsumentów, środowiska, społeczeństwa i danych, będące jednocześnie sposobem na otwarcie rynków, pobudzenie wzrostu, zmniejszenie poziomu ubóstwa i stworzenie możliwości dla Europejczyków.

Ochrona naszego sąsiedztwa

UE musi kontynuować tworzenie odpowiednio dopasowanych partnerstw w sąsiedztwie europejskim w oparciu o "więcej za więcej", wzmacniając przy tym procesy demokratyczne i rządy prawa. Musimy również pomóc tym regionom w osiągnięciu stabilizacji i zbliżeniu ich do Europy, przeciwstawiając się nieustannym próbom Rosji zmierzającym do destabilizacji naszych sąsiadów i przywrócenia wpływów na byłe kraje sowieckie.

Rozszerzenie to jeden z sukcesów UE. Każde państwo kandydujące powinno być nadal oceniane na podstawie swoich własnych zasług, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na pełne przestrzeganie kryteriów kopenhaskich i zdolność UE w zakresie integracji, która musi zostać wzmocniona.

Podtrzymujemy zobowiązania z Salonik, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej, gdzie chcemy stworzyć odpowiednie warunki wstępne dla rozszerzenia.

odpowiednia Grupa Robocza

Sprawy zagraniczne

Related Position Papers

publikacje 10.03.2021

Relacje UE - Chiny – w kierunku sprawiedliwego i wzajemnego partnerstwa

„Aby mieć zasady, trzeba najpierw mieć odwagę” – chińskie przysłowi...

publikacje 02.10.2015

Zewnętrzny wymiar bezpieczeństwa energetycznego

CELE Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa zewnętrznych dostaw energii do Unii Eu...

publikacje 23.02.2015

Reakcja UE na kryzys na Ukrainie

Podczas przyspieszonych wyborów parlamentarnych w dniu 26 października br. naród ukraiński opowiedział się wyraźnie i zdec...

więcej na temat

informacje 25.01.2017 - 9:33
news 25.01.2017 - 9:33
SPRAWY ZAGRANICZNE

Eliminacja ubóstwa sposobem walki z migracją i terrorem

„Jeśli chcemy, aby ludzie nie opuszczali swoich krajów z powodu wojen, ...

informacje 16.09.2016 - 9:50
news 16.09.2016 - 9:50
SPRAWY ZAGRANICZNE

Rosja nie powinna przeprowadzać wyborów na Krymie

Jacek Saryusz-Wolski, wiceprzewodniczący Grupy EPL ds. polityki zagranicznej oraz poseł Jaromír &...

informacje 15.09.2016 - 8:44
news 15.09.2016 - 8:44
SPRAWY ZAGRANICZNE SPRAWY WEWNĘTRZNE I PRAWNE

Gruzja: misja rozpoznawcza Grupy EPL rusza do Tbilisi

"Popieramy ścisłą współpracę Gruzji z Unią Europejską i wzywamy Radę do natychm...

informacje 02.03.2015 - 19:45
news 02.03.2015 - 19:45
SPRAWY ZAGRANICZNE

Wiceprzewodnicząca Grupy EPL nie została wpuszczona do Rosji

Sandra Kalniete, Wiceprzewodnicząca Grupy EPL w Parlamencie Europejskim ...

Załaduj więcej +

Kontakty