En sand leder i verden

Hvis EU agter at påtage sig en global lederrolle for så vidt angår udenrigspolitiske spørgsmål er det nødt til at blive bedre til at tale med én stemme. Dette omfatter et skift fra enstemmighed til flertalsafgørelse i forbindelse med udenrigsanliggender.

Vi mener, at Europa aktivt skal slå til lyd for menneskerettigheder, demokrati og EU's grundlæggende principper i alle de politikker, der har en ekstern dimension, herunder udvikling, migration, sikkerhed, terrorbekæmpelse, udvidelse og handel.

Europa bør fortsætte med at styrke sin sikkerhed og bevæge sig i retning af en ægte forsvarsunion. Vi er også nødt til at prioritere energisikkerhed i Europa og forhindre, at energi anvendes som et politisk redskab.

Det transatlantiske partnerskab – som siden Anden Verdenskrig har fungeret som en langvarig søjle for fred baseret på fælles værdier og interesser – står over for et stort antal udfordringer og forstyrrelser på kort sigt. Til gengæld er de langsigtede grundlæggende forhold fortsat stærke, og samarbejdet mellem EU og USA som ligesindede partnere forbliver afgørende – et multilateralt system af fri og fair handel.

Vi ønsker, at EU fortsætter sine bestræbelser på at få udryddet ekstrem fattigdom senest i 2030, og at det forbliver den førende globale yder af udviklingsbistand. EU bør prioritere bistand til lande med god regeringsførelse, respekt for demokratiske principper og menneskerettigheder.

Global handel og investeringer

Vores mål er at opbygge et globalt handelssystem, der er så åbent og så retfærdigt som muligt, et system, som gør, at Europa kan opbygge politiske forbindelser og skabe nye job i sine eksportindustrier. EU bør fortsætte med at indgå frie og retfærdige handelsaftaler (som f.eks. de aftaler, der er indgået med Canada og Japan), der værner om dets høje standarder på områder som forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, social beskyttelse og databeskyttelse, og som kan bidrage til at åbne markeder, anspore til vækst, afhjælpe fattigdom og skabe muligheder for europæere.

Beskyttelse af vores nabolande

EU skal fortsætte med at etablere skræddersyede partnerskaber i det europæiske naboskabsområde, der bygger på "mere for mere"-princippet, og med at styrke de demokratiske processer og retsstatsprincippet. Vi er også nødt til at hjælpe med at stabilisere disse regioner og bringe dem tættere på Europa, samtidig med at vi står imod Ruslands gentagne forsøg på at destabilisere vores naboer og genoprette sin indflydelse over de tidligere sovjetiske lande.

Udvidelsen har været en af EU's succeshistorier. Vi bør fortsat bedømme hvert kandidatland på grundlag af dets egne meritter og under hensyntagen til den fulde overensstemmelse med Københavnskriterierne og EU's evne til at integrere. Sidstnævnte skal styrkes. EU skal også reformere sine interne beslutningsprocesser for at kunne imødegå dels de udfordringer, der er forbundet med en større Union, og dels nye geopolitiske udfordringer.

Afslutningsvis står vi fast på Thessalonikitilsagnene, navnlig i Sydøsteuropa, hvor vi har til hensigt at skabe de rette forudsætninger for udvidelse. Ved at gennemføre disse tiltag kan EU påtage sig en reel lederrolle for så vidt angår udenrigspolitiske spørgsmål på globalt plan.

Related Position Papers

Andet relateret indhold