Välisasjad

Tõeline globaalne liider

Üleilmse liidrirolli võtmiseks välispoliitika küsimustes, peab EL ühel häälel rääkima, sealhulgas liikuma selle suunas, et välisasjade üle langetatakse otsuseid enamushäältega.

Usume kindlalt, et Euroopa peab jätkama aktiivselt inimõiguste, demokraatia ja ELi aluspõhimõtete toetamist kõigis ELi välispoliitika valdkondades, nagu areng, migratsioon, julgeolek, terrorismivastane võitlus, laienemine ja kaubandus.

Euroopa peaks jätkama oma julgeoleku tugevdamist ja liikuma tõelise kaitseliidu suunas. Samuti peame seadma esikohale energiajulgeoleku Euroopas ja vältima energia kasutamist poliitilise vahendina.

Atlandi-ülene partnerlus, pikaajaline II maailmasõja järgse rahu alustala ühiste väärtuste ja huvide põhjal, seisab lähiajal silmitsi märkimisväärse hulga väljakutsetega,  kuid pikas perspektiivis on EL ja USA  sidemed jätkuvalt tugevad ning partnerlussuhe on endiselt otsustava tähtsusega. Nagu ka avatud ja mitmepoolne, vaba ja õiglase kaubanduse süsteem.

Me tahame, et EL jätkab oma pühendumust äärmise vaesuse kaotamiseks 2030. aastaks, jäädes ülemaailmse arenguabi andjaks. EL peab seadma prioriteediks abi neile riikidele, kellel on hea valitsemistava ja demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamine.

Ülemaailmne kaubandus ja investeeringud

Me soovime luua ülemaailmse kaubandussüsteemi, mis oleks võimalikult avatud ja õiglane; mis võimaldaks Euroopal nii poliitiliste sidemete loomist kui ka uute eksportivate tööstusharude loomist.

Me tahame, et Euroopa jätkaks vabade ja õiglaste kaubanduskokkulepete loomist, mis tagaksid Euroopa kõrged standardid tarbijate, keskkonna, sotsiaalse ja andmekaitse valdkondades nagu seda on Kanada ja Jaapaniga, kui  viisi turgude avamiseks, majanduskasvu soodustamiseks, vaesuse leevendamiseks ja võimaluste loomiseks eurooplastele.

Meie naabruskonna kaitsmine

EL peab jätkama Euroopa naabruspoliitikaga seotud projektide arendamist, pidades silmas "rohkem on rohkem", demokraatlike protsesside ja õigusriigi tugevdamist. Peame aitama neid piirkondi stabiliseerida ja lähendama neid Euroopale, hoidudes Venemaa pidevatest katsetest naaberriike destabiliseerida ja oma mõju endiste Nõukogude riikide suhtes taastada.

Laienemine on olnud üks ELi edulugusid. Me peaksime iga kandidaatriiki eraldi hindama, pöörates samas tähelepanu Kopenhaageni kriteeriumide ja ELi integratsioonivõime täielikule järgimisele, mida liitumine tugevdab.

Me järgime Thessalonikis võetud kohustusi, eriti Kagu-Euroopas suhtes, kus me tahame luua õiged laienemise eeltingimused.

Seotud töörühm

Välisasjad

Related Position Papers

Flags of Ukraine and the European Union
valjaanded 05.04.2022

ERP fraktsiooni poliitikasuunad: viivitamatu reageerimine Venemaa jätkuvale sissetungile Ukrainasse ja agressioonile Ukrainas

24. veebruaril 2022. aastal, kui Venemaa alustas Ukraina vastu provotseerimata ja põhjendamatut sõda ja agressiooni, mis on rahvusvaheline kuritegu, muutus järsult geopoliitiline tegelikkus Euroopas. Ukraina on seni näidanud üles uskumatult suurt vastuseisu ja vastupidavust ega ole lasknud Venemaal saavutada oma esialgseid sõjaeesmärke. Euroopa Liit reageeris kiiresti ja otsustavalt, kehtestades enneolematud sanktsioonid Venemaa ja tema kaasosalise Valgevene suhtes. Kõik analüüsid viitavad sellele, et sõda saab olema pikk. Sellepärast tuleb valu, mida rahvusvaheline üldsus Venemaa režiimile juba tekitab, veelgi suurendada, et aidata sõda võimalikult kiiresti lõpetada. Peamised poliitilised tegevussuunad:   EL ja liikmesriigid tarnivad relvi ning aitavad Ukrainal end ise kaitsta. EL peaks rohkem kasutama Euroopa rahutagamisrahastut ja kõiki muid võimalikke vahendeid, et aidata relvatarnetega. Rünnakute eest põgenevatele tsiviilisikutele tuleb tagada ohutud humanitaarkoridorid ja tugevdada ELi humanitaarabivõrgustikke Ukrainas (kütus, toit, ravimid, energiageneraatorid ja mobiilsed linnakud). Samuti tuleb avada rohelised maismaakoridorid, et varustada Ukrainat kõigega, mida on vaja põllumajandustootmise suurendamiseks (nt pestitsiidid, väetised), ning viia Ukrainast välja kõik põllumajandustooted, mida on veel võimalik eksportida. Nüüd on aeg kehtestada uusi sanktsioone:   nõuame, et kehtestataks viivitamatu täielik embargo Venemaa nafta, söe, tuumkütuse ja gaasi impordi suhtes, lõpetataks täielikult Nord Stream 1 ja 2 ning esitataks kava, kuidas jätkata ELi energiavarustuskindluse tagamist lühikeses perspektiivis; Venemaa pangad, kes osalevad nafta- ja söekaubanduses, tuleb ka SWIFT-süsteemist tuleks välja arvata; liikmesriigid ei tohiks lubada ühessegi ELi sadamasse laevu, mille viimane või järgmine sadamakülastus on Venemaal. Meie taristut ei või kasutada sõjamasina käigus hoidmiseks; liikmesriigid peaksid oma riigis resideeruvad Venemaa saadikud välja saatma, et jätta oma territooriumile võimalikult vähe Venemaa diplomaate; Valgevene vastu suunatud sanktsioonid peavad peegeldama Venemaa vastu kehtestatud sanktsioone, et kõrvaldada võimalikud lüngad, mis võimaldavad Putinil kasutada Lukašenko abi sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks (näiteks pankade ja naftatoodete ekspordi puhul); tuleb kehtestada teisesed sanktsioonid kõigile üksustele, kes aitavad Venemaa ja Valgevene režiimidel sanktsioonidest kõrvale hoida; mõned riigid on võtnud seisukoha toetada Putini režiimi ja agressiooni või neid mitte hukka mõista ning sellel peavad olema tagajärjed; sanktsioonid tühistatakse alles siis, kui viimane okupatsioonivägede sõdur lahkub Ukraina territooriumilt vastavalt Ukraina põhiseadusjärgse valitsusega sõlmitud kokkuleppele. Ukraina kandidaatriigi staatus: pärast Ukraina poolt 28. veebruaril 2022. aastal esitatud ametlikku ELi liikmeks astumise taotlust ning Euroopa Ülemkogu 10.–11. märtsi kohtumise järeldusi, milles leiti, et Ukraina kuulub meie Euroopa peresse, peaksid Euroopa institutsioonid tegema tööd selle nimel, et täita lubadus anda Ukrainale viivitamata kandidaatriigi staatus, et ka vältida Ukraina ja selle kodanike õiguspäraste püüdluste langemist praegu esinevate vaenulike nõudmiste ohvriks. Lisaks peaksid institutsioonid töötama selle nimel, et integreerida Ukraina kiiremini ELi ühtsele turule, järgides valemit „kõik peale institutsioonide“ ja assotsieerimislepingut. Tuleb luua Marshalli plaani taoline fond Ukraina ülesehitamiseks pärast sõda. See sõnum annab ukrainlastele lootust. Fond peab olema rikkalik ja seda peavad rahastama EL, liikmesriigid ning teised rahastajad, lisaks peab see sisaldama Venemaa poolt sõjakahjude hüvitamiseks makstavaid reparatsioone, sealhulgas sanktsioonide tõttu rahvusvahelise õiguse kohaselt konfiskeeritud/arestitud Venemaa varasid. Putinit ja Lukašenkat tuleb nimetada „sõjakurjategijateks“. Nõuame rahvusvahelise õiguse raames kohtumenetlusi, et uurida kõiki tegusid, mida õiguslikult käsitatakse sõjakuriteona, ja esitada nende eest süüdistus. Putingi-järgne Venemaa – peame tegema Venemaa rahvaga koostööd. Peame näitama, et EL on valmis toetama tulevast demokraatlikku Venemaad. Venemaa opositsioonil on praegu raskusi oma töö jätkamisega – mitte ainult Putini repressioonide, vaid ka lääne sanktsioonide mõju tõttu. Opositsioon peab teadma, et oleme valmis kutsuma demokraatliku ja vastutustundliku Venemaa taas rahvaste kogukonda.   ...

valjaanded 10.03.2021

ELi ja Hiina suhted teel õiglase ja vastastikuse partnerluse suunas

Enne julgus, siis põhimõtted! (Hiina vanasõna) Hiina keisrid väitsid, et nei...

valjaanded 02.10.2015

Energiajulgeoleku välispoliitiline mõõde

EESMÄRGID Meie eesmärk on tagada Euroopa Liidule energiaimpordi suurem varustuskindlus. Euroopa Liit...

valjaanded 28.04.2015

ERP FRAKTSIOONI TERRORISMIVASTANE PAKT

Radikaliseerumise ärahoidmine ning deradikaliseerimise protsessi hoogustamine Meie strateegia üks keskseid...

Muu seotud teave

No result

Kontaktid