Bezpieczeństwo przede wszystkim

16.10.2018

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Publikacja picture

Europejczycy muszą czuć się bezpiecznie

Nasz świat stale się zmienia. Dotychczasowi sprzymierzeńcy odsuwają się od Europy, a starzy rywale znów jej zagrażają. Pojawiają się nowe zagrożenia – nowe technologie otwierają przed przestępcami nowe możliwości.  W obliczu tych nowych zagrożeń UE stanowi bezpieczną przystań, w której panuje pokój, stabilność, wolność i demokracja. Grupa EPL przoduje w wysiłkach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dla naszych obywateli. Dzięki naszym osiągnięciom w ciągu ostatnich pięciu lat nasz kontynent stał się bezpieczniejszy. Niemniej możemy i musimy zrobić w tej dziedzinie jeszcze więcej.

Zwalczanie terroryzmu

Bez względu na ideologię polityczną, przekonania religijne czy dążenia separatystyczne terrorystów ich działania są przestępstwem i należy je wyeliminować. Niezależnie od tego, czy działają na własną rękę, czy też należą do sieci szerzącej nienawiść, terroryści nie znają granic, dlatego należy reagować w ramach naszych wspólnych granic.

(1) Współpraca i wymiana informacji

 • Obecnie bezpieczeństwo jest zapewniane za pomocą systemów i instrumentów wdrożonych w 2014 r., ale konieczne jest podjęcie dodatkowych działań. Naszym celem jest zwiększenie zdolności europejskich systemów informacyjnych do współpracy i stworzenie unikalnego portalu, który zapewni organom ścigania dostęp do informacji ze wszystkich europejskich baz danych.
 • Należy wzmocnić rolę Europolu jako centrum skutecznej wymiany informacji policyjnych.
 • Należy domagać się odnowienia strategii zwalczania terroryzmu, aby wspierać usprawnianie unijnych narzędzi o nakładających się zakresach.
 • Należy budować zaufanie przez codzienną współpracę i wspólne operacje, przy czym kluczowe znaczenie ma wymiana informacji. W celu identyfikacji i śledzenia terrorystów należy dostarczać odpowiednią ilość wysokiej jakości danych z państw członkowskich do scentralizowanych i zdecentralizowanych europejskich systemów informacji. Należy zwiększyć zdolność tych systemów do współpracy, poprawić ich zdecentralizowaną dostępność, a także dopilnować, aby informacje dla organów ścigania będących końcowymi użytkownikami były dostarczane w użytecznym formacie.
 • Międzynarodowa współpraca i współdziałanie z państwami trzecimi mają istotne znaczenie, ponieważ skuteczne zwalczanie zorganizowanej przestępczości i terroryzmu jest możliwe wyłącznie na poziomie globalnym.
 • Biometryka (odciski palców i rozpoznawanie twarzy) jest niezbędna do wykrywania fałszywych lub podwójnych tożsamości.
 • Należy zwiększyć świadomość i przygotowanie na wypadek ataków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRJ). Należy zapewnić szkolenia dla służb interwencyjnych i zwiększyć skuteczność cywilnego planowania kryzysowego. Musimy wyciągnąć wnioski z ataku w Salisbury.

(2) Uniemożliwianie dostępu do środków

Należy:

 • Zacieśnić współpracę między jednostkami analityki finansowej w celu skuteczniejszego wykrywania i śledzenia nielegalnych przepływów finansowych. Konieczne jest monitorowanie podejrzanych przepływów finansowych w systemie SEPA w celu opracowania dla tego systemu programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (TFTP), wykorzystując przykład programu TFTP w Stanach Zjednoczonych.
 • Domagać się wdrożenia piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Dążyć do osiągnięcia szybkiego porozumienia, które ułatwi policji i organom wymiaru sprawiedliwości dostęp do danych elektronicznych przechowywanych lub przetwarzanych w czasie rzeczywistym na platformach internetowych, niezależnie od lokalizacji tych organów. Jest to niezbędne do prowadzenia dochodzeń, ścigania i skazywania terrorystów i przestępców.
 • Dążyć do konfiskaty dochodów z przestępstwa. Przestępstwo nie może popłacać.
 • Zapewnić lepiej opracowane szkolenia w zakresie wykrywania materiałów wybuchowych i śledzenia podejrzanych transakcji, w szczególności w internetowej sprzedaży detalicznej; jeszcze bardziej ograniczyć handel materiałami wybuchowymi i bronią palną, jak i amunicją, oraz ich nielegalne nabywanie przez pełne wdrożenie dyrektywy UE 2017/853.
 • Wezwać do szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu w celu karania przestępstw terrorystycznych (i przygotowań do nich) w całej UE, tak aby podobne przestępstwa były karane w podobny sposób.

(3) Zapobieganie i zwalczanie radykalizacji postaw

 • Migranci muszą się integrować w państwach, które ich przyjmują.
 • Integracja nie oznacza asymilacji, lecz aktywne działania na rzecz zintegrowania się podejmowane przez każdego, kto zamierza mieszkać w UE.
 • Należy zdecydowanie zwalczać równoległe społeczeństwa w Europie, bez tolerancji dla tych, którzy działają przeciwko europejskim wartościom oraz propagują przemoc i ekstremizm.
 • Pomimo, że prawa wszystkich obywateli muszą być przestrzegane, sprawiedliwe i uzasadnione, od każdej osoby znajdującej się na terytorium Unii oczekiwane jest poszanowanie wartości, tradycji i obowiązków, na których się ona opiera.
 • Istnienie Unii Europejskiej zależy od odpowiednio funkcjonujących rządów prawa – dopuszczając zagrożenie w jakimkolwiek obszarze, ryzykujemy, że ulegną one rozkładowi wszędzie.
 • W przypadku nieprzestrzegania praw podstawowych UE, w tym naruszenia jej prawodawstwa, powrót/repatriacja stanowi ostateczną, lecz logiczną konsekwencję, i musi odbywać się z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz zasady non-refoulement.
 • Należy finansować lokalne strategie na rzecz działań policji na szczeblu lokalnym, upodmiotowienia młodzieży oraz kształcenia – strategie te mają kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw i okazały się skuteczniejsze od podejścia scentralizowanego.
 • Podkreślamy znaczenie odpowiednio finansowanych programów na rzecz deradykalizacji w więzieniach, które są wylęgarnią religijnych ekstremistów. Należy wspierać instytucję umiarkowanych i niezależnych więziennych imamów, którzy świadczą usługi religijne i duchowe, a także są doradcami i rozmówcami muzułmańskich więźniów (tak jak ma to miejsce w przypadku innych wyznań).
 • Należy zwalczać treści internetowe o charakterze terrorystycznym Przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność za to co jest przechowywane na ich platformach i mają obowiązek szybkiego usuwania treści internetowych o charakterze nielegalnym lub terrorystycznym.
 • Należy opracować skuteczną kontrnarrację: Internet umożliwia docieranie do ludzi, kwestionowanie ich poglądów i zapobieganie ich przyciągnięciu przez ekstremizm.
 • Konieczna jest wymiana dobrych praktyk z państwami trzecimi w zakresie skutecznego ustanawiania i realizowania strategii zwalczania radykalizacji postaw w celu zmniejszenia radykalnych nastrojów.

(4) Ofiary terroryzmu

 • Zobowiązujemy się walczyć o prawa ofiar do sprawiedliwości, godności i upamiętnienia. Domagamy się „rozporządzenia w sprawie ofiar terroryzmu”, które zapewnia automatyczny dostęp do opieki i wsparcia finansowego dla wszystkich ofiar oraz określa minimalne standardy szybkiej i skutecznej pomocy, ponieważ osoby te ucierpiały ze względu na wartości, które my wszyscy reprezentujemy.
 • Zamierzamy utworzyć centralny punkt dostępu do informacji i doradztwa dla ofiar, a także pomocy psychologicznej i doradztwa w zakresie dostępnych usług wsparcia. Wymaga to koordynacji w ramach przyszłego europejskiego centrum wspierania ofiar.
 • Wzywamy państwa członkowskie do ustanowienia prawnych mechanizmów w celu uznania gloryfikacji konkretnego aktu terroryzmu za przestępstwo, jeżeli upokarza ona ofiary i skutkuje wtórną represją przez naruszenie godności ofiar i utrudnienie im powrotu do zdrowia.
 • Powinniśmy współpracować z mediami, aby w następstwie ataku zastosować środki samoregulacji w celu zagwarantowania ochrony życia prywatnego ofiar i ich rodzin.

Ochrona granic UE

Należy wzmocnić kontrolę naszych zewnętrznych granic. Jesteśmy przekonani, że lepsza ochrona zewnętrznych granic UE ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa naszych obywateli, zarządzania kryzysem migracyjnym i utrzymania zwolnionej z obowiązku paszportowego strefy Schengen. Zewnętrzne granice UE to wspólne granice, które wymagają zbiorowych i wspólnych działań ze strony władz krajowych i unijnych. Należy zharmonizować nasze procedury. Unijne służby kontroli granicznej muszą dostarczać informacje o osobach wjeżdżających do UE i wyjeżdżających z niej, przy czym powinny również dbać o to, by osoby wymagające ochrony międzynarodowej miały dostęp do procedur azylowych, a jednocześnie zapewniać odsyłanie osób niekwalifikujących się. Skuteczna kontrola granic zewnętrznych UE ma zasadnicze znaczenie, niemniej sprawny musi pozostawać cały system. Wykrywanie osób, które nielegalnie przekraczają zewnętrzną granicę UE nie jest wystarczające – system powrotu musi działać tak samo dobrze.

(1) Zintegrowane zarządzanie granicami

 • Będziemy domagać się pełnego wdrożenia zatwierdzonych środków zarządzania granicami. Państwa członkowskie nie przestrzegają obowiązujących przepisów, co sprawia, że system jest niedoskonały. Musimy współpracować, aby rozwiązać ten problem.
 • Kluczowa jest modernizacja Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej poprzez zwiększenie jej zdolności operacyjnej, wraz z utworzeniem większej stałej służby 10 000 funkcjonariuszy europejskiej straży granicznej z własnym wyposażeniem.
 • Należy zapewnić wsparcie finansowe i szkolenia dla większej liczby krajowych funkcjonariuszy straży granicznej w państwach członkowskich na granicach zewnętrznych UE, aby kontynuować bieżące działania.
 • Należy wzmocnić procedury kontroli granicznej przez optymalizację i wzajemne łączenie nowych unijnych systemów IT oraz wdrożenie wspólnego repozytorium danych umożliwiających identyfikację, ze wspólnym systemem porównywania danych biometrycznych i technologiami rozpoznawania twarzy, aby zagwarantować kompleksowe kontrole wszystkich osób wjeżdżających przez granice zewnętrzne UE.
 • Należy stworzyć wspólny mechanizm dostępu w celu odblokowania informacji dostępnych w różnych systemach do celów kontroli granicznej. Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice.
 • Należy zagwarantować operacyjne współdziałanie służb kontrolujących granice zewnętrzne UE i organów ścigania w strefie Schengen w celu przeciwdziałania niedozwolonym wtórnym przepływom, nielegalnej imigracji i przestępstwom transgranicznym.
 • Strefa Schengen musi pozostać obszarem swobodnego przepływu, ponieważ oznacza to większe a nie mniejsze bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych UE. Niemniej istnienie strefy Schengen zależy od wypełniania przez państwa członkowskie swoich zobowiązań na przedmiotowych granicach, przez co możliwe jest odbudowanie zaufania społeczeństwa do wspólnej przestrzeni.
 • Państwa członkowskie muszą być gotowe do zwiększenia kontroli policyjnych pod kątem nielegalnej imigracji oraz zwalczania przestępczości transgranicznej w drodze ukierunkowanych kontroli.
 • Należy wprowadzić europejski nakaz powrotu. Obywatel państwa trzeciego, wobec którego wydano decyzję nakazującą powrót, powinien zostać skutecznie odesłany. Należy zharmonizować administracyjne, techniczne i operacyjne zdolności państw członkowskich, aby wdrożyć decyzję nakazującą powrót jako integralną część łańcucha zarządzania migracją. Powinna istnieć możliwość, aby decyzja jednego państwa członkowskiego była wdrożona przez inne państwo członkowskie.

(1a) Ośrodki przyjmowania uchodźców w państwach trzecich

 • Mając na uwadze kwestię potrzeb humanitarnych, należy ustanawiać lub rozbudowywać dobrze wyposażone ośrodki dla uchodźców w krajach tranzytu lub bezpiecznych państwach trzecich. Zarówno uchodźcy, jak i migranci o nieuregulowanym statusie, muszą przebywać w nich do czasu uzyskania decyzji dotyczącej ich statusu azylowego. Jeśli decyzja jest odmowna, są oni odsyłani z powrotem. Unia musi sprawować kierownictwo nad ośrodkami, zapewniając szkolenia dla strażników i nadzorców prowadzone przez unijnych ekspertów.
 • Należy zbadać koncepcję miejsc wysiadkowych, które byłyby finansowane i kierowane przez UE, w bezpiecznych obszarach poza terytorium UE, gdzie – po uwzględnieniu wszystkich kwestii humanitarnych – natychmiast umieszczano by każdą osobę uratowaną na morzu. W miejscach tych unijni eksperci rozpatrywaliby wnioski o udzielenie azylu zgodnie z normami UE. W przypadku wydania decyzji odmownej osoby te byłyby odsyłane do kraju pochodzenia z zastosowaniem międzynarodowych środków bezpieczeństwa. Wydanie pozytywnej decyzji wiązałoby się z ich przesiedleniem.

(2) Wzmacnianie współpracy policyjnej

 • Potrzebna jest ściślejsza współpraca między Europolem, CEPOL-em i Europejską Strażą Graniczną i Przybrzeżną przy ocenie ogólnego stanu poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz terroryzmu w Europie.
 • Transgraniczna współpraca policyjna ma istotne znaczenie dla usuwania zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Należy wspierać szkolenia językowe, wspólne procedury i wspólne patrole sił policyjnych stacjonujących na wewnętrznych granicach UE.

(3) Współpraca z państwami trzecimi

Granicy Unii Europejskiej nie stanowi już wybrzeże Morza Śródziemnego, lecz obrzeże Sahary. Ochrona granicy południowej rozpoczyna się od właściwego łączenia współpracy na rzecz rozwoju i współpracy wojskowej. Pomoc gospodarcza musi być powiązana z polityką powrotów i readmisji. Aby zwiększyć możliwości naszych partnerów, należy zwiększyć unijne wysiłki w obszarze szkoleń i wyposażania. Dzięki wzmocnieniu roli partnerów lokalnych już teraz chronimy naszych obywateli na południe od Sahelu.

 • Należy podjąć praktyczną współpracę z państwami trzecimi w dziedzinie zarządzania granicami. Aby umożliwić Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej prowadzenie działań również na zewnętrznych granicach tych państw trzecich, należy rozszerzyć obszar prowadzonych operacji.
 • Na przejściach granicznych w państwach trzecich należy nadal rozwijać system wstępnych kontroli granicznych (wstępnych odpraw celnych).
 • Należy zaprzestać wydawania wiz w państwach, które nie współpracują z UE w zakresie readmisji.

Tworzenie bezpiecznej cyberprzestrzeni

Ludzie muszą czuć, że są otoczeni ochroną na ulicach, w domach, a także w Internecie. W cyfrowym świecie musi być zapewniony swobodny przepływ towarów i usług, lecz także informacji. Dezinformacja, fałszywe informacje i propaganda zagrażają naszemu wspólnemu bezpieczeństwu, gdyż osłabiają zaufanie obywateli do ich instytucji. Aby zagwarantować bezpieczeństwo unijnych dóbr konsumpcyjnych i przemysłu, chronić infrastrukturę krytyczną i zapewnić przepływ wiarygodnych informacji, Europa, wraz ze swoją bazą przemysłową, musi stać się liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

(1) Wierzymy w cyberbezpieczeństwo

 • Należy wspierać Agencję Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) za pomocą odpowiedniego finansowania i środków, ponieważ aktywna współpraca ma istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania cyberprzestrzenią.
 • Należy wprowadzić wymóg powiadamiania ENISA o cyberatakach przez podmioty prywatne i publiczne.
 • W celu zwalczania zagrożeń oraz wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa należy umożliwić ENISA proaktywne badanie cyberataków i koordynowanie wspólnych działań w Europie z wykorzystaniem najlepszych praktyk, wiedzy i narzędzi.
 • Popieramy europejskie ramy bezpieczeństwa ICT na rzecz opracowania wspólnych norm bezpieczeństwa, wspólnych zasad certyfikacji i oznakowania.
 • Wśród naszych partnerów publicznych i prywatnych promujemy podejście oparte na analizie ryzyka w zakresie niwelowania zagrożeń.
 • Dążymy do opracowania wspólnych unijnych ram prawnych zawierających zharmonizowane rozwiązania na rzecz systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa, o charakterze rynkowym, w celu badania i ścigania cyberprzestępczości (zwłaszcza w sieci głębokiej i ukrytej) i cyberataków we wszystkich państwach członkowskich UE.
 • Należy przekształcić istniejącą jednostkę Europolu ds. cyberprzestępczości w prawdziwą unijną brygadę ds. cyberbezpieczeństwa w celu zwiększenia naszych zdolności do obrony.

(2) Wierzymy w informację, przeciwdziałamy dezinformacji

 • Należy zwalczać fałszywe treści internetowe Należy opracować ramy prewencyjnego partnerstwa publiczno-prawnego na rzecz natychmiastowego usuwania fałszywych treści i ograniczenia zachęt finansowych dla tych, którzy czerpią zyski z dezinformacji, przez zatrzymanie przepływu pieniędzy z reklam do podmiotów publikujących fałszywe informacje.
 • Należy domagać się wprowadzenia obowiązku rejestracji użytkowników pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, aby zablokować działanie botów i fałszywych kont w mediach społecznościowych.
 • Należy współpracować z przedsiębiorstwami w celu tworzenia algorytmów działających w interesie publicznym, które ułatwią dokonywanie niezależnej oceny wpisów publikowanych w mediach społecznościowych.
 • Należy współpracować ze stowarzyszeniami dziennikarzy i organizacjami ds. kontroli rzetelności informacji w celu stworzenia przejrzystej unijnej platformy kontroli rzetelności informacji, dzięki czemu obywatele uzyskają dostęp do narzędzi umożliwiających im samodzielne sprawdzanie informacji.

Wniosek

W zmieniającym się świecie UE musi pozostać ostoją stabilności. Podstawą naszej polityki powinna być zasada pokoju, dobrobytu i partnerstwa stosowana w odniesieniu do UE i naszego sąsiedztwa.

Aby zapewnić pokój, należy chronić nasze granice; niezbędna jest zdolność do obrony, zarówno w cyberprzestrzeni, jak i w terenie. Nasze działania muszą być koordynowane częściej, szybciej i lepiej i konieczne jest zapewnienie narzędzi, aby robić to efektywnie. Niemniej należy także wspierać inne państwa w radzeniu sobie z własnymi problemami, dzięki czemu będą się one przyczyniać do naszego bezpieczeństwa.

Zapewnienie trwałego bezpieczeństwa będzie niemożliwe, jeśli nasi partnerzy nie będą mieć udziału w naszym dobrobycie i pokoju. Problemy naszych sąsiadów stają się naszymi problemami – aby osiągnąć trwałe bezpieczeństwo, należy rozważyć, w jaki sposób odpowiednio wcześnie inwestować, jak rozwijać się w sposób równoważony oraz jak zapewniać trwałą stabilizację w naszym sąsiedztwie.