Dokument Grupy EPL przedstawiający stanowisko w sprawie handlu mię-dzynarodowego

19.02.2019

Dokument Grupy EPL przedstawiający stanowisko w sprawie handlu mię-dzynarodowego

Publikacja picture

UE przoduje w swobodnym i uczciwym handlu światowym. Dowodem na to jest duża liczba partnerstw handlowych, jakie zawarliśmy na całym świecie, oraz silne zaangażowanie w wielostronny system reprezentowany przez Światową Organizację Handlu (WTO). W obliczu aktualnych wyzwań UE musi wykorzystać okazję, by aktywnie współpracować z partnerami na całym świecie, aby zrealizować ambitną strategię na rzecz handlu w kontekście globalnym. Polityka handlowa to ważny filar uzupełniający politykę zagraniczną oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne – pobudza rozwój globalny i promuje europejskie wartości na arenie międzynarodowej, wzmacnia partnerstwa strategiczne Unii Europejskiej i pomaga budować nowe sojusze.

Pragniemy kształtować globalizację z udziałem obywateli

Globalizacja i otwarte rynki wpływają na poprawienie jakości życia i ograniczenie ubóstwa w UE oraz na całym świecie. Nieustannie angażujemy się w kształtowanie polityki handlowej UE służącej bardziej równomiernemu podziałowi korzyści płynących z globalizacji. Przedsiębiorstwa europejskie importujące i eksportujące w ramach dzisiejszych światowych łańcuchów wartości zapewniają konkurencyjność, tworzą miejsca pracy i wzrost gospodarczy oraz stwarzają możliwości większego wyboru i niższych cen dla konsumentów, zaspokajając jednocześnie potrzeby obywateli. Zobowiązując się do wolnego handlu opartego na zasadach i wartościach, pragniemy zapewnić równe szanse, wspierać i propagować wysokie standardy UE jako wyznacznika norm w kształtowaniu handlu międzynarodowego, oraz promować podstawowe zasady demokracji i praw człowieka w oparciu o zasadę wzajemności i obopólnych korzyści. Zwiększenie naszej konkurencyjności na całym świecie i wzrost eksportu z UE do wszystkich rejonów świata mają kluczowe znaczenie dla tworzenia miejsc pracy. Do umów handlowych UE muszą zostać włączone skuteczne przepisy dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) – odpowiadających za 30 % unijnego eksportu – jako czynników zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i innowacji. Jednocześnie będziemy zawsze zapewniać ochronę naszych obiektów i usług użyteczności publicznej oraz wyłączenie usług audiowizualnych. Aby zaangażować obywateli, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych podmiotów o opracowanie lepszej strategii komunikacyjnej w zakresie polityki handlowej Unii. Chcemy wprowadzić przejrzystość i otwartość na wszystkich etapach negocjacji, lecz tam, gdzie to konieczne, bronić poufności, by osiągnąć najlepsze wyniki negocjacyjne.

Polityka handlowa jest ważną kompetencją Unii. W tym względzie opinia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie umowy o wolnym handlu z Singapurem (FTA) umocniła demokratycznie uzasadnioną rolę Parlamentu Europejskiego i zapewniła jasność co do ogólnych kompetencji UE. Nasza Grupa z zadowoleniem przyjmuje wniosek Rady dotyczący przyszłej ogólnej struktury umów handlowych. Apelujemy o to, by Komisja, przedstawiając ostateczną wersję umów do podpisania i zawarcia, oraz Rada, podejmując decyzję w sprawie ich podpisania i zawarcia, w pełni uszanowały podział kompetencji między UE i jej państwami członkowskimi.

Chcemy polityki handlowej opartej na wartościach i promocji zrównoważonego rozwoju

Chcemy odpowiedzialnej polityki handlowej, opartej na wartościach i zasadach. Nie powinna ona być jednak nadmiernie obciążona kwestiami, które nie są bezpośrednio powiązane z handlem międzynarodowym. Udany przegląd rozporządzenia UE w sprawie przeciwdziałania torturom, nowe rozporządzenie UE w sprawie minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami oraz trwające wciąż przekształcenie rozporządzenia UE w sprawie kontroli eksportu produktów podwójnego zastosowania przyczynią się do wzmocnienia praw człowieka i usprawnień w tym zakresie, przy czym przedsiębiorstwa europejskie unikną zbędnej biurokracji.

Chcemy promować zrównoważony rozwój poprzez negocjowanie umów o partnerstwie gospodarczym łączących interesy europejskie, oraz interesy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), sprzyjanie rozwojowi poprzez wspieranie integracji regionalnej, tworzenie możliwości dla handlu i inwestycji, poprawę zarządzania gospodarką i ograniczanie ubóstwa. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa „wszystko oprócz broni” (EBA), ogólny system preferencji (GSP) i GSP Plus to dobre narzędzia wspierania rozwoju i wzrostu gospodarczego. Grupa EPL z zadowoleniem przyjmuje propozycje na rzecz wzmocnienia partnerstwa UE z Afryką poprzez planowane w perspektywie długoterminowej zawarcie kompleksowej, międzykontynentalnej umowy o wolnym handlu. Popieramy plany zwiększenia dostępnych środków na odpowiednie projekty w kolejnych wieloletnich ramach finansowych (WRF), aby zwiększyć wymianę handlową z UE i umożliwić wykorzystanie jej pełnego potencjału, a także stymulować publiczne i prywatne inwestycje, zatrudnienie i edukację.

Rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju w unijnych umowach o wolnym handlu są odpowiednimi i skutecznymi narzędziami propagowania norm międzynarodowych w zakresie ochrony pracy i środowiska, ogólnego promowania zasad praw człowieka i zasad dobrych rządów przez ścisłe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na dialogu i współpracy. Istniejące postanowienia dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju mają moc wiążącą i szeroki zakres obowiązywania. Wzmacniają one wielostronny system i podlegają szczególnemu, wzajemnie uznawanemu mechanizmowi rozstrzygania sporów. Z zadowoleniem przyjmujemy dokument roboczy Komisji, który ma na celu zwiększenie skuteczności wdrażania i egzekwowania zapisów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju UE.

We wsparciu dla negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu preferujemy podejście wielostronne

Naszym zdaniem, wielostronny system handlowy reprezentowany przez WTO to zdecydowanie najlepsze założenie koncepcyjne do osiągnięcia swobodnego i uczciwego handlu w skali światowej, zgodnie z zasadami praworządności. Umowy o wolnym handlu stanowią drugą w kolejności, ale konieczną opcję. Oczekujemy, że program WTO zostanie w pełni zrealizowany, zachowując we wszystkich obszarach wysokie standardy europejskie. Należy w stosowny sposób uwzględnić interesy producentów unijnych, w tym producentów z regionów najbardziej oddalonych, oraz interesy krajów i terytoriów zamorskich związanych z UE. Nadal zdecydowanie opowiadamy się za wiążącym systemem rozstrzygania sporów oraz niezależnym Organem Apelacyjnym, które są kluczowe dla właściwego funkcjonowania WTO. Niepokoi nas zatem impas w powoływaniu nowych członków Organu Apelacyjnego WTO i wzywamy naszych międzynarodowych partnerów do odblokowania procesu powoływania nowych sędziów do Organu Apelacyjnego. Jednocześnie jesteśmy gotowi do kontynuacji rozmów z naszymi międzynarodowymi partnerami na temat możliwych usprawnień WTO. Uważamy zatem niedawne porozumienie polityczne w sprawie stosunków handlowych UE-USA za dobrą podstawę do ścisłej współpracy z partnerami o podobnych poglądach w celu zreformowania WTO i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym. Popieramy zamysł Komisji, by zaproponować kompleksowe podejście na rzecz modernizacji i usprawnienia funkcjonowania WTO w kluczowych obszarach, w tym wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozwiązywania bieżących problemów, takich jak dotacje dla przemysłu, własność intelektualna i przymusowy transfer technologii oraz nowe podejście do rozwoju.

Pragniemy nadać nową wizję naszej silnej więzi transatlantyckiej

Stany Zjednoczone są kluczowym i strategicznym partnerem UE. Podzielamy wspólne wartości i czerpiemy korzyści z najbardziej zintegrowanych stosunków gospodarczych na świecie. Odbywająca się transformacja systemu międzynarodowego oraz wyzwania, jakie przed nami stoją, podkreślają istotę stosunków transatlantyckich w zapewnieniu pokoju, bezpieczeństwa i stabilności. Po wstrzymaniu negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) musimy nadać nowy impuls naszemu partnerstwu, by wspólnie kształtować XXI wiek oraz przeanalizować możliwość ponownego rozpoczęcia negocjacji handlowych, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki. Uważamy zatem, że porozumienie polityczne zawarte między przewodniczącym KE Jean-Claude Junckerem i prezydentem USA Donaldem Trumpem 25 lipca 2018 r., które znalazło odzwierciedlenie we wspólnym oświadczeniu i ma być kontynuowane w kontekście wykonawczej grupy roboczej, może utorować drogę do rozpoczęcia nowej współpracy i rozpoczęcia negocjacji mających na celu zastosowanie zerowych stawek celnych na produkty przemysłowe oraz rozmów w sprawie oceny zgodności z oczywistymi korzyściami dla obu stron. Podzielamy obawy dotyczące nadwyżki mocy produkcyjnej w kluczowych sektorach na całym świecie, mające na celu zapewnienie funkcjonowania międzynarodowego systemu handlu, innowacji i zrównoważonego wzrostu. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby UE i USA kontynuowały i zacieśniały współpracę na wielu forach, w tym na Globalnym Forum, aby znaleźć wspólną płaszczyznę w kwestiach handlowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i uniknąć negatywnego wpływu na stosunki transatlantyckie w przyszłości. Uważamy, że wprowadzenie przez obecną administrację USA powszechnych stawek celnych na import stali i aluminium nie rozwiązuje we właściwy sposób problemu nadwyżki mocy produkcyjnych. Zdecydowanie wspieramy Komisję w działaniach związanych z zapewnianiem pełnej ochrony interesów UE, również w odniesieniu do wszystkich innych działań o charakterze protekcjonistycznym, w tym działań kwestionujących wspólną politykę rolną oraz trwającego dochodzenia w sprawie ewentualnego wprowadzenia ceł dla sektora motoryzacyjnego. W kontekście porozumienia politycznego wzywamy obie strony do pracy nad rozwiązaniem problemu ceł i do powstrzymania się od nakładania nowych.

Popieramy głębsze stosunki handlowe z naszymi partnerami we wschodnim sąsiedztwie

Jesteśmy świadomi znaczenia, jakie ma stworzenie stabilnego, demokratycznego i pomyślnie prosperującego sąsiedztwa wschodnioeuropejskiego oraz wspieranie pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu (DCFTA), oferujących naszym partnerom skłonnym do współpracy w Partnerstwie Wschodnim (PW) ramy dla modernizacji stosunków handlowych i rozwoju gospodarczego. Z zadowoleniem przyjmujemy atrakcyjny długoterminowy model „Partnerstwa Wschodniego+” dla krajów stowarzyszonych, które osiągnęły znaczne postępy pod względem wdrażania reform związanych z umowami o stowarzyszeniu (AA) / pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu (DCTFA) jako istotne narzędzia rozwoju wymiany handlowej z UE. Wzywamy do szybkiego i pełnego wdrożenia układów o stowarzyszeniu UE z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą, a w szczególności filarów handlowych. W tym kontekście oczekujemy szybkiego rozwiązania otwartych kwestii między UE, a Ukrainą dotyczących rozdziału DCFTA UE-Ukraina i wzywamy do jego szybkiego wdrożenia.

Pragniemy pogłębienia negocjacji handlowych między UE, a państwami śródziemnomorskimi

Handel między Unią Europejską, a państwami śródziemnomorskimi ma dobre perspektywy. Popieramy rozpoczęcie negocjacji w sprawie pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z określonymi krajami śródziemnomorskimi w tym regionie i kontynuację rozmów na temat zwalczania barier pozataryfowych i technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem naszych norm i wrażliwych produktów (takich jak produkty rolne).

Z zadowoleniem przyjmujemy ratyfikację kompleksowej umowy gospodarczo - handlowej UE-Kanada (CETA)

Uważamy ratyfikację CETA i jej tymczasowe wejście w życie za najbardziej aktualny przykład umowy handlowej korzystnej dla obu stron. Uważamy ją także za wzór dla przyszłych umów. W czasach rosnącego protekcjonizmu ratyfikacja CETA daje wyraźny sygnał światu, że angażujemy się w otwarty handel oparty na zasadach i że kształtujemy proces globalizacji ustanawiając przepisy i standardy. Umowa umacnia więzi transatlantyckie UE z naszym długoletnim sojusznikiem, jakim jest Kanada.

Popieramy aktywniejszą i dostosowaną do realiów politykę handlową z Ameryką Łacińską i Karaibami

Stosunki handlowe z partnerami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach stały się wreszcie priorytetem dla Unii Europejskiej i znajdują odzwierciedlenie w sieci umów regionalnych. Z zadowoleniem przyjmujemy wejście w życie filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z Ameryką Środkową oraz tymczasowe stosowanie umowy handlowej z Kolumbią i Peru, do której w styczniu 2017 r. jako trzeci partner przystąpił Ekwador. Uważamy wejście w życie umów o partnerstwie gospodarczym z 14 państwami karaibskimi za ważny krok w działaniach na rzecz zachowania i wspierania integracji regionalnej. Wzywamy do szybkiego zakończenia trwających negocjacji w sprawie aktualizacji umowy stowarzyszeniowej z Chile i z zadowoleniem przyjmujemy zakończenie negocjacji w sprawie kompleksowej aktualizacji umowy między UE a Meksykiem. Uważamy, że kompleksowe i wyważone porozumienie z państwami Mercosuru, ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej wrażliwych produktów UE (np. niektóre produkty rolne) i kontyngentem taryfowym na nie, oraz wyrównanie szans dla zainteresowanych sektorów mogłoby być bardzo pomocnym czynnikiem pobudzenia wzrostu gospodarczego w obu regionach. Pomyślne zawarcie wyważonego porozumienia pomoże także usunąć istniejące nadmierne bariery handlowe, w szczególności wysokie cła, zawiłości związane z przywozem i dopłaty w regionie. Jesteśmy przekonani, że zasadniczo istnieją duże możliwości utworzenia w pełni europejsko-latynoamerykańskiej strefy partnerstwa międzyregionalnego opartego na modelu regionalnym zgodnym z zasadami WTO oraz w duchu zaufania i wzajemnych korzyści.

Pragniemy wyrównanych szans  w stosunkach z Chinami

Chiny to jedna z największych gospodarek na świecie. Jej olbrzymi rozwój wewnętrzny daje wielkie możliwości dla naszego eksportu i naszych inwestycji. Unia Europejska to największy partner handlowy Chin, natomiast w naszym wypadku Chiny zajmują drugą pozycję, zaraz za Stanami Zjednoczonymi. W ostatnich latach wielkość handlu towarami z Chinami znacznie się zwiększyła, przy jednoczesnym szybkim wzroście eksportu UE. UE stale odnotowuje jednak znaczny deficyt handlu. Wynika to częściowo z faktu, że wciąż istnieją nieuzasadnione środki pozataryfowe i bariery techniczne, oraz z braku wzajemności. Aby zapewnić zrównoważony charakter naszego partnerstwa gospodarczego, należy te bariery stopniowo usuwać. Dopóki będą utrzymywać się nieuczciwe praktyki handlowe, wzywamy do dalszego i ścisłego stosowania unijnych instrumentów ochrony handlu oraz nowej metodyki antydumpingowej. Niemniej jednak Unia Europejska pragnie otwarcia stosunków handlowych z Chinami na uczciwych warunkach i w pełnym poszanowaniu jej zobowiązań w ramach WTO.

Jednocześnie popieramy i analizujemy toczące się negocjacje w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej między UE a Chinami, której celem jest stworzenie bezpieczniejszych ram prawnych dla długoterminowego dostępu do rynku. W tym kontekście naszym priorytetem pozostaje promowanie wzajemności, stworzenie równych szans, rozwiązanie problemu nadwyżki mocy produkcyjnych i niedyskryminacyjne traktowanie przedsiębiorstw i inwestorów. Postępy w tych negocjacjach i stopniowe eliminowanie innych barier taryfowych i pozataryfowych, które są nieuzasadnione i niezgodne z regułami WTO, będą wyraźnym sygnałem dotyczącym roli, jaką w gospodarce światowej mają odgrywać Chiny. Wzywamy do zwiększenia przejrzystości i nadzoru nad koncepcją „Jeden pas i jeden szlak” przyjętą przez Chiny i z zadowoleniem przyjmujemy utworzenie platformy łączności UE-Chiny. Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby UE mówiła jednym głosem w stosunkach z Chinami oraz aby ewentualne projekty dwustronne były zgodne ze wspólnym europejskim podejściem.

Popieramy rozpoczęcie negocjacji w sprawie dwustronnej umowy inwestycyjnej z Tajwanem. Wzywamy Komisję Europejską do zakończenia prac przygotowawczych i jak najszybszego formalnego otwarcia rozmów.

Popieramy nową strategię dla Azji Środkowej

Z zadowoleniem przyjmujemy postępy osiągnięte przez kraje Azji Środkowej w ramach umów o partnerstwie z UE, dzięki czemu stały się one znaczącymi partnerami. Podkreślamy znaczenie propozycji nowej strategii do końca 2019 r., zgodnie z globalną strategią UE.

Z zadowoleniem przyjmujemy ratyfikację umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Ratyfikacja umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią jest ważnym krokiem – ta największa jak dotąd dwustronna umowa handlowa wynegocjowana przez UE ma duże znaczenie geopolityczne. Stworzy ona strefę ekonomiczną obejmującą 600 mln osób i ponad 30 procent światowego PKB. Umowa o partnerstwie gospodarczym stworzy ogromne możliwości rynkowe dla obu stron, zacieśni współpracę w wielu dziedzinach, potwierdzi wspólne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i po raz pierwszy uwzględni konkretne zobowiązanie do wywiązania się z postanowień porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Popieramy kontynuację negocjacji Komisji w sprawie norm dotyczących ochrony inwestycji i stanowiska w sprawie ochrony inwestycji. Grupa EPL uważa, że kompleksowa i ambitna umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią stanowi znakomitą okazję dla europejskich przedsiębiorstw i obywateli do osiągania pełnych korzyści z naszych stosunków z Japonią.

Pragniemy proaktywnej strategii dla regionu Pacyfiku (np. dla krajów ASEAN)

Grupa EPL popiera proaktywną strategię negocjowania i pełnego stosowania umów dwustronnych z krajami ASEAN oraz z Australią i Nową Zelandią, aby  wesprzeć łatwiejszy dostęp dla przedsiębiorstw europejskich do tych rynków  i usunąć bariery pozataryfowe. Grupa EPL uważa, że dzięki umowom o wolnym handlu i umowom inwestycyjnym z Singapurem i Wietnamem istnieje duża możliwość pobudzenia wymiany handlowej z tymi dwoma krajami ASEAN, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz na bezpieczeństwo środowiska inwestycyjnego w obu krajach. Z zadowoleniem przyjmujemy niedawne rozpoczęcie rokowań z Australią i Nową Zelandią mających na celu szybkie zawarcie kompleksowej i zrównoważonej umowy o wolnym handlu. Popieramy obecne negocjacje z Indonezją, Tajlandią, Malezją i Filipinami oraz zawarcie międzyregionalnej umowy o wolnym handlu w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Pragniemy kształtować przyszłe stosunki handlowe między UE i Zjednoczonym Królestwem

Biorąc pod uwagę wspólne wartości, jakie podzielają Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska, oraz ich wspólną historię, w tym członkostwo Zjednoczonego Królestwa w UE przez ponad 40 lat, Zjednoczone Królestwo pozostanie ważnym partnerem UE. Kompleksowe ramy przyszłych stosunków leżą zatem w interesie wszystkich stron, aby zapewnić jak najściślejszą integrację obu rynków. Uważamy, że członkostwo Zjednoczonego Królestwa w rynku wewnętrznym i unii celnej byłoby najlepszym rozwiązaniem zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla pozostałych państw członkowskich oraz jedynym, które może zagwarantować dalszy, bezproblemowy handel i w pełni zachować korzyści płynące z naszych stosunków gospodarczych. UE powinna nadal rozwijać i pielęgnować stosunki ze Zjednoczonym Królestwem. Pozwoli to zagwarantować, że w przyszłości wymianie handlowej będą towarzyszyć jak najmniejsze utrudnienia.  Parlament Europejski musi być w pełni zaangażowany w proces negocjowania przyszłych stosunków handlowych między UE a Zjednoczonym Królestwem, a każda umowa handlowa wymaga jego ostatecznej zgody.

Wzywamy do zdecydowanej ochrony inwestycji

Popieramy nowe unijne podejście do ochrony inwestycji, które wzmacnia indywidualne rozwiązania stosowane przez państwa członkowskie w ponad 1,4 tys. istniejących dwustronnych umowach inwestycyjnych. Traktat lizboński przeniósł kompetencje  w obszarze handlu z państw członkowskich do UE. Niemniej do czasu wypracowania umów o ochronie inwestycji na szczeblu UE, dwustronne umowy inwestycyjne pozostają skutecznym instrumentem ochrony inwestorów z UE i ich inwestycji przed nieuczciwymi praktykami poza granicami Unii. Istotne jest, by podejście UE łączyło mocną i skuteczną ochronę inwestorów i ich inwestycji z zachowaniem przestrzeni politycznej potrzebnej w innych obszarach, np. w odniesieniu do aktualnych i przyszłych norm prawnych dotyczących kwestii ochrony konsumentów, polityki środowiskowej i społecznej oraz wykonywania prerogatyw Parlamentu. Instrument skutecznej ochrony inwestycji, który mógłby zostać objęty umowami o wolnym handlu zawartymi przez UE, powinien być zgodny z prawem państw do wprowadzania regulacji i gwarantować to prawo. Należy uniemożliwić tzw. turystykę sądową. Naszym długoterminowym celem jest stworzenie niezależnego trybunału międzynarodowego. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy udzielenie przez Radę mandatu na ustanowienie wielostronnego trybunału powołanego do rozstrzygania sporów inwestycyjnych, a jednocześnie zachęcamy Komisję do kontynuowania wysiłków podejmowanych w relacjach z krajami trzecimi na rzecz jak najszybszego ustanowienia takiego trybunału.

Zdecydowanie popieramy ustanowienie ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej. Większość krajów partnerskich UE i wszystkie kraje grupy G-7 posiadają już mechanizm kontroli inwestycji w zakresie zagranicznych inwestycji strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy wprowadzenie podobnego instrumentu na szczeblu UE, mające na celu współpracę w dziedzinie inwestycji zagranicznych, ich kontrolę i potencjalne ograniczenie tychże inwestycji w strategicznych sektorach.

Pragniemy skutecznych instrumentów ochrony handlu i otwartych rynków

Dalsza liberalizacja handlu nadal wymaga zdolności do przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym na naszych rynkach oraz instrumentów szybkiego reagowania na nie, co leży w interesie europejskich przedsiębiorstw i obywateli. Dlatego popieramy wykorzystanie różnych mechanizmów, takich jak klauzule antydumpingowe czy środki antysubsydyjne i ochronne, o ile zostały spełnione odpowiednie wymogi prawne. Uważamy zatem, że najnowsze wzmocnienie instrumentów ochrony handlu oraz ich usprawnienie i większa dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw mają kluczowe znaczenie dla strategii handlowej UE. Kluczowym elementem polityki handlowej UE jest także bardziej przejrzysty, niedyskryminacyjny i pozytywny, wzajemny dostęp, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, do zagranicznych rynków zamówień publicznych.