Wolność i Równość

Nie można cofać się w odniesieniu do podstawowej zasady UE, taką jak swoboda przemieszczania się. UE i jej państwa członkowskie muszą wspólnie zwalczać nadużycia wynikające z zasady swobody przemieszczania się na szczeblu krajowym i unijnym. Chcemy uprościć i zwiększyć mobilność siły roboczej w UE.

Walka o prawa kobiet, w tym niwelowanie luki płacowej i walka z przemocą na tle płciowym, musi pozostać priorytetem. Musimy również szanować prawa dzieci i brać pod uwagę ich najlepszy interes.

Wszystkie państwa członkowskie muszą zagwarantować prawa osobom należącym do autochtonicznych mniejszości narodowych i grup językowych.

Nasza odpowiedzialność humanitarna

Europa musi oferować ochronę uchodźcom politycznym oraz uciekającym z powodu wojen domowych. Aby spełnić naszą odpowiedzialność humanitarną, UE powinna stworzyć skuteczny wspólny system azylowy, a jej państwa członkowskie w pełni wdrożyć istniejące przepisy.

Europa musi opracować wspólną politykę w zakresie azylu i imigracji, w której państwa członkowskie mogą priorytetowo traktować dostęp obywateli UE do swoich rynków pracy, jednocześnie zwiększając ukierunkowany rozwój i pomoc humanitarną.

UE nie może tolerować oszustw społecznych i dumpingu. Chociaż szanujemy legalną migrację na rynku pracy, musimy zwalczać nadużycia i odróżniać uchodźców od imigrantów zarobkowych. Zgodnie z prawem międzynarodowym i unijnym, państwa członkowskie muszą odsyłać nielegalnie przebywających imigrantów zarobkowych do swoich krajów pochodzenia.

Inwestowanie w bezpieczeństwo

Walka z przestępczością zorganizowaną, korupcją i organizacjami terrorystycznymi pozostaje priorytetem UE, podobnie jak walka z handlem ludźmi. Ponieważ kraje wzdłuż wybrzeża Europy jak również te mniejsze borykają się z bardzo specyficznymi wyzwaniami związanymi z kwestiami migracji, chcemy położyć kres zorganizowanej przestępczości i handlowi ludźmi, aby zapobiec tragediom.

Chcemy zwiększyć bezpieczeństwo europejskich granic. Uważamy, że Europa musi zwiększyć zasoby finansowe, ludzkie i techniczne, jednocześnie wzmacniając rolę i przywileje agencji ochrony granic.

Europa potrzebuje również strategii na rzecz cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości. Państwa członkowskie muszą poprawić współpracę w zakresie policji i wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania przestępczości online i offline.

Related Position Papers

więcej na temat

Kontakty