Vabadus ja võrdsus

Euroopa Liidu aluspõhimõttest, nagu liikumisvabadus, ei tohi sammugi tagasi astuda. Koos ELiga ja selle liikmesriikidega tuleb võidelda liikumisvabaduse põhimõtte kuritarvitamisega nii riiklikul kui ka ELi tasandil. Me tahame ELi tööjõu liikuvust lihtsustada ja suurendada.

Võitlus naiste õiguste eest, sealhulgas palgaerinevuse kaotamine ning soolise võrdõiguslikkuse eest ja naistevastase vägivalla vastu võitlemine peab jääma prioriteediks. Samuti peame austama laste õigusi ja võtma arvesse nende parimaid huvisid.

Kõik liikmesriigid peavad tagama rahvusvähemuste ja põliskeeltelisse rühmitustesse kuuluvate isikute õigused.

Meie humanitaarsed kohustused

Euroopa peab pakkuma kaitset poliitilistele põgenikele ja neile, kes põgenevad kodusõjaeest. Humanitaarvastutuse võtmiseks peaks EL looma tõhusa ühise varjupaigasüsteemi, samal ajal peaksid liikmesriigid olemasolevaid eeskirju täielikult rakendama.

Euroopa peab välja töötama ühise varjupaiga- ja sisserändepoliitika, kus liikmesriigid saaksid ELi kodanikele oma tööturule juurdepääsu seada esikohale, suurendades samal ajal sihtotstarbelist arengut ja humanitaarabi.

EL ei saa sallida pettusi sotsiaaltoetustega ja sotsiaalset dumpingut. Kuigi me austame seaduslikku sisserännet tööturule, peame tegelema kuritarvitustega ja eristama pagulasi ja majanduslikke sisserändajaid. Liikmesriigid peavad rahvusvahelise õiguse ja ELi õiguse kohaselt saatma ebaseaduslikult riigis viibivad majanduslikud sisserändajad tagasi oma päritoluriiki.

Investeerime turvalisusse

Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja terroristlike organisatsioonide vastu võitlemine on endiselt ELi prioriteet, nagu ka inimkaubanduse vastane võitlus. Kuna väikesed riigid ja Euroopa rannikuäärsed riigid seisavad rändeküsimustes silmitsi väga spetsiifiliste väljakutsetega, tahame tragöödiate vältimiseks lõpu teha organiseeritud kuritegevusele ja inimkaubandusele.

Soovime muuta Euroopa piirid turvalisemaks. Usume, et Euroopa peab suurendama rahalisi, tehnilisi  ja inimressursse, tugevdades samal ajal piirikaitseagentuuri rolli ja õigusi.

Euroopal on vaja ka küberjulgeoleku ja küberkuritegevuse vastast strateegiat. Liikmesriigid peavad parandama koostööd politsei ja õigusriigi valdkonnas, et võidelda nii online kui offline-kuritegevuse vastu.

Muu seotud teave

Kontaktid