Brīvība un līdztiesība

Nav iedomājama atkāpšanās no ES pamatprincipa - pārvietošanās brīvības. ES un tās dalībvalstīm ir jāsadarbojas, lai novērstu šā principa ļaunprātīgu izmantošanu. Prioritāte ir ES darbaspēka mobilitātes vienkāršošana un palielināšana.

Mums ir arī jācīnās par sieviešu tiesībām, tostarp algu starpības izlīdzināšanu un dzimumbalstītas vardarbības apkarošanu. Ir svarīgi atbalstīt ES piekļuvi Stambulas konvencijai par vardarbību pret sievietēm un par prioritāti noteikt bērnu tiesības. Dalībvalstīm ir arī jāgarantē nacionālo minoritāšu un valodu grupu tiesības.

Mūsu pienākumi humānās palīdzības jomā

Eiropai ir humāna atbildība piedāvāt aizsardzību politiskajiem bēgļiem un cilvēkiem, kuri bēg no pilsoņu kariem. Ir nepieciešama efektīva kopēja patvēruma sistēma, vienlaikus turpinot pilnībā īstenot spēkā esošos noteikumus.

Kopējā patvēruma un imigrācijas politikā par prioritāti būtu jānosaka ES iedzīvotāju piekļuve darba tirgiem un jāpalielina mērķtiecīga attīstība un humānā palīdzība. ES nedrīkst pieļaut ne krāpniecību sociālā nodrošinājuma jomā, ne sociālo dempingu. Lai gan mēs respektējam likumīgu migrāciju darba tirgū, ir svarīgi novērst ļaunprātīgu izmantošanu un nošķirt bēgļus no ekonomiskajiem migrantiem. Dalībvalstīm jāievēro starptautiskās un ES tiesības, kā arī jāveicina, ka ekonomiskie migranti, kas uzturas nelikumīgi, atgriežas savās izcelsmes valstīs.

Ieguldījumi drošībā

Organizētās noziedzības, korupcijas un terorisma apkarošana ir prioritāte. Lai novērstu traģēdijas, mums ir jāpārtrauc cilvēku tirdzniecība un jāpalielina robežu drošība, jo mazās valstis un Eiropas piekrastes valstis saskaras ar ļoti specifiskām problēmām.

Mēs vēlamies padarīt Eiropas robežas drošākas. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir jāpalielina savi finanšu resursi, cilvēkresursi un tehniskie resursi, vienlaikus stiprinot robežu aizsardzības aģentūras lomu un prerogatīvas.

Eiropai ir vajadzīga arī kiberdrošības stratēģija cīņai pret kibernoziedzību, kas uzlabo sadarbību starp dalībvalstīm, policiju un tiesu iestādēm, lai apkarotu noziedzību tiešsaistē un bezsaistē.

ETP grupa uzsver nepieciešamību stiprināt ES drošību, tās iedzīvotāju drošību un paplašināt slepeno dienestu darbību, un nelikumīgas spiegprogrammatūras izmantošanas uzraudzību.

Related Position Papers

Cits saistītais saturs

Vārda brīvība [nid:44933]
news
Lasīt vairāk
Demonstrācija pret amnestiju Spānijā
news
Lasīt vairāk

2 / 2

Kontaktinformācija