Laisvė ir lygybė

Negalima atsiriboti nuo vieno pagrindinių ES principų, tokio kaip judėjimo laisvė. Kartu ES ir jos valstybės narės turi kovoti su laisvo judėjimo principo pažeidimais nacionaliniu ir ES lygiu. Mes norime supaprastinti ir padidinti ES darbo jėgos judumą.

Kova už moterų teises, įskaitant darbo užmokesčio atotrūkio panaikinimą ir kovą su lytimi susijusiu smurtu turi išlikti prioritetu. Mes taip pat privalome gerbti vaikų teises ir atsižvelgti į jų interesus.

Visos valstybės narės turi užtikrinti teises vietos tautinėms mažumoms ir kalbų grupėms priklausantiems asmenims.

Mūsų humanitarinė atsakomybė

Europa turi suteikti apsaugą politiniams pabėgėliams ir pabėgėliams iš karo zonų. Įgyvendindama savo humanitarinius įsipareigojimus, ES turėtų sukurti veiksmingą bendrą prieglobsčio sistemą, o jos valstybės narės pilnai įgyvendinti galiojančias taisykles.

Europai reikia kurti bendrą prieglobsčio ir imigracijos politiką, pagal kurią valstybės narės galėtų teikti pirmenybę ES piliečių prieigai prie jų darbo rinkos, tačiau kartu ir plėsti tikslinę humanitarinę pagalbą.

ES negali toleruoti socialinio sukčiavimo ir socialinio dempingo. Nors mes gerbiame teisėtą migraciją į darbo rinką, turime kovoti su piktnaudžiavimu ir atskirti pabėgėlius nuo ekonominių migrantų. Valstybės narės turi grąžinti neteisėtai gyvenančius ekonominius migrantus į jų kilmės šalis, laikydamosi tarptautinės ir ES teisės.

Investavimas į saugumą

Kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir teroristų organizacijomis išlieka ES prioritetu kaip ir kova su prekyba žmonėmis. Kadangi mažos šalys ir Europos pakrančių šalys migracijos atžvilgiu susiduria su labai specifiniais iššūkiais, siekdami užkirsti kelią tragedijoms, mes norime užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui ir prekybai žmonėmis.

Mes norime, kad Europos sienos būtų saugesnės. Manome, kad Europa turi didinti finansinius, žmogiškuosius ir techninius išteklius, kartu stiprinant sienų apsaugos agentūros vaidmenį ir prerogatyvas.

Europai taip pat reikia kibernetinio saugumo ir elektroninių nusikaltimų strategijos. Valstybės narės turi tobulinti bendradarbiavimą policijos ir teisingumo srityje, kovodamos su nusikalstamumu internete ir už jo ribų.

Kitas susijęs turinys

Kontaktai