Laisvė ir lygybė

Negali būti regreso pagrindinio principo – teisės laisvai judėti ES – klausimu. ES ir jos valstybės narės turi dirbti kartu siekdamos užtikrinti, kad šiuo principu nebūtų piktnaudžiaujama. Vienas prioritetų – supaprastinti ir padidinti ES darbo jėgos judumą.

Taip pat turėtume kovoti už moterų teises, visų pirma panaikindami darbo užmokesčio skirtumą ir užkirsdami kelią smurtui dėl lyties. Svarbu siekti, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos dėl kovos su smurtu prieš moteris, ir teikti pirmenybę vaikų teisėms. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad tautinėms mažumoms ir kalbų grupėms priklausantys asmenys galėtų naudotis savo teisėmis.

Mūsų humanitarinės pareigos

Europos humanitarinė atsakomybė – suteikti apsaugą politiniams pabėgėliams ir nuo pilietinių karų bėgantiems asmenims. Būtina sukurti veiksmingą bendrą prieglobsčio sistemą, kartu visapusiškai įgyvendinant galiojančias taisykles.

Bendra prieglobsčio ir imigracijos politika turėtų būti teikiama pirmenybė ES piliečių prieigai prie darbo rinkos ir didinamas tikslingesnė vystymosi bei humanitarinė pagalba. ES negali toleruoti socialinio sukčiavimo ir socialinio dempingo. Nors mes palaikome teisėtą migraciją į darbo rinką, turime kovoti su piktnaudžiavimu ir atskirti pabėgėlius nuo ekonominių migrantų. Valstybės narės, laikydamosi tarptautinės ir ES teisės, turi grąžinti neteisėtai gyvenančius ekonominius migrantus į jų kilmės šalį.

Investavimas į saugumą

Vienas prioritetų – kovoti su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir terorizmu. Kadangi mažos šalys ir Europos pakrantėse esančios šalys susiduria su labai konkrečiais iššūkiais, siekdami išvengti tragedijų, privalome užkirsti kelią prekybai žmonėmis ir didinti sienų saugumą.

Norime, kad Europos sienos būtų saugesnės. Manome, kad Europa turi didinti finansinius, žmogiškuosius ir techninius išteklius, kartu stiprinant sienų apsaugos agentūros vaidmenį ir prerogatyvas.

Europai taip pat reikia kibernetinio saugumo ir kovos su kibernetiniais nusikaltimais strategijos, tobulinant valstybių narių bendradarbiavimą, gerinant policijos ir teisingumo sistemos veikimą, kad būtų kovojama su nusikalstamumu internete ir realiame gyvenime.

ELP frakcija pabrėžia, kad svarbu stiprinti ES saugumą, jos piliečių saugumą ir didinti slaptųjų tarnybų veiklos ir neteisėto šnipinėjimo programos naudojimo stebėseną.

Related Position Papers

Kitas susijęs turinys

Kontaktai