committee

Proračuni

Proračun koji je odraz prioriteta EU-a

Naši prioriteti za proračun EU-a su jasni: jačanje konkurentnosti, zaštita stanovnika u osjetljivom položaju, jačanje obrane i sigurnosti EU-a, stabilizacija našeg susjedstva i osiguravanje uključivog rasta koji je održiv i za naša društva i za planet.

Klub zastupnika EPP-a razumije svoju odgovornost prema građanima EU-a, kao i svoju ulogu u gospodarenju resursima EU-a. Proračun EU-a izravno utječe na živote ljudi te zato smatramo da građani EU-a uvijek moraju biti prioritet. Potreban nam je proračun EU-a kojim se rješavaju problemi s kojima se građani suočavaju te kojim se zadovoljavaju njihove potrebe zahvaljujući ponovnoj uspostavi stabilnosti za sigurnu, prosperitetnu, pravednu i održivu Europu, a da pritom nitko ne bude zapostavljen.

Pozvali smo na povećanje ulaganja EU-a u područja kao što su energetska neovisnost, otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, zdravstvo, poljoprivreda, sigurnost, kohezija, digitalna i zelena tranzicija, istraživanje i inovacije. Ključno je i pružiti veću potporu malim i srednjim poduzećima.

Čvrsto smatramo da rashodi EU-a moraju odražavati vrijednost za uloženi novac te da proračun ne bi trebao odražavati nacionalne interese već prioritete EU-a. Kako bi se to ostvarilo, podupiremo sustav novih vlastitih sredstava za EU, koji će biti ključan kako bi se osiguralo da EU može otplaćivati svoje dugove bez uvođenja rezova u vrijednim programima financiranja EU-a.

Nadalje, smatramo da bi se proračun EU-a trebao iskoristiti za izgradnju povjerenja i povećanje dijaloga s građanima te za stvaranje većih sinergija s nacionalnim i regionalnim parlamentima. Na taj se način možemo pobrinuti da potrošnja u cilju ispunjavanja potreba građana EU-a bude odgovorna, transparentna i učinkovita.

A piggy bank looks at a pile of coins