committee

Juridiskie jautājumi

Eiropas tiesību aktu un eiropiešu tiesību aizsardzība

Turklāt komiteja ir atbildīga par Deputātu nolikumu un Civildienesta noteikumiem, kuros cita starpā skatīts jautājums par privilēģijām un imunitāti, kā arī deputātu pilnvaru pārbaudi. Komiteja arī pieņem pasākumus saistībā ar tiesu iestāžu un valsts pārvaldes sadarbību civillietās, skata jautājumu par atbildību vides jomā un sankcijām par noziegumiem pret vidi, kā arī nodrošina Eiropas Parlamenta tiesību un prerogatīvu aizsardzību no juridiskā viedokļa.

Attiecībā uz intelektuālo īpašumu komiteja stingri uzstāj, lai izmaiņas attiecībā uz ES preču zīmju noteikumiem, komercnoslēpumiem un autortiesību nākotni atbilstu Eiropas uzņēmumu un iedzīvotāju vajadzībām. Ciktāl tas skar uzņēmējdarbības tiesības, komitejas galvenā prioritāte ir nodrošināt, ka jaunie maksātnespējas noteikumi tiek rūpīgi pārbaudīti, savukārt jaunie priekšlikumi par viena īpašnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību atbalsta Eiropā pieaugošo MVU skaitu.

Tajā pašā laikā komiteja saglabā uzsvaru uz iedzīvotājiem, ģimenēm un uzņēmumiem, ņemot vērā gaidāmo pārskatīšanu attiecībā uz starptautiskajām privāttiesībām laulību lietās un vecāku atbildības lietās (tostarp bērnu nolaupīšanas lietās) un maza apmēra prasību procedūru.

Visbeidzot, komiteja palīdz Parlamentam sagatavot atzinumus par vairākiem ļoti tehniskiem jautājumiem saistībā ar tiesību aktiem, valstu parlamentu ieguldījumu un Parlamenta interešu aizstāvību tiesā.

Cits saistītais saturs