Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir vienkartinių plastikinių produktų mažinimas

Europa pirmauja kovoje su klimato kaita.Be to, ji yra įsipareigojusi siekti pažangos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos srityje siekdama plataus užmojo Paryžiaus sutartie tikslo – užtikrinti, kad pasaulinė vidutinė temperatūra padidėtų ne daugiau kaip 2 °C, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu.

Siekdama šios tikslo ES turi parengti ilgalaikę išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo strategiją iki 2020 m. bei pasirinkti tinkamas politikos kryptis, leisiančias suderinti mūsų įmonių siekius ir konkurencingumą. Kalbant apie mūsų kovos su klimato kaita tikslus, daugiausia dėmesio skiriama pramonės išmetamųjų teršalų mažinimui, pasitelkus vadinamąją prekybos taršos leidimais sistemą, kuri leidžia įmonėms veiksmingai sumažinti išmetamų teršalų kiekį. Lėktuvams, naujiems automobiliams ir furgonams artimiausioje ateityje taip pat bus taikomi griežtesni išmetamųjų dujų apribojimai.

Be to, turime spręsti plastiko šiukšlių, kurios teršia mūsų jūras ir paplūdimius, problemą. Jei nedelsdami nesiimsime veiksmų, netrukus nebeturėsime dėl ko stengtis. Visų vienkartinių plastikinių gaminių pakeitimas naujoviškais alternatyviais produktais bus ne tik nauda mūsų planetai, tačiau ir ekonominė galimybė. Vadovaudama tokiai revoliucijai Europa gali kurti naujas darbo vietas.

Tvaraus energijos tiekimo užtikrinimas

Energetika yra vienas svarbiausių Europos ekonomikos elementų. Mūsų tikslas – užtikrinti stabilų ir tvarų energijos tiekimą už prieinamą kainą mūsų įmonėms ir namų ūkiams. Pasaulis patiria rimtų problemų dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir pasaulinio atšilimo, kuris daugiausia susijęs su nuolatiniu iškastinio kuro naudojimu.

Tuo pačiu metu ES susiduria su rimtais sunkumais dėl priklausomybės nuo energijos importo ir jos tiekimo užtikrinimo, taip pat didele energijos kaina, kuri menkina mūsų pramonės konkurencingumą pasaulyje. Mes tikime, kad vienas iš būdų judėti pirmyn yra Energijos sąjunga, kurios pagrindiniai ramsčiai – energijos šaltinių įvairinimas (atsinaujinančios energijos gamybos skatinimas) ir ES energijos rinkos integracija, užtikrinanti laisvą energijos judėjimą tarp valstybių. Mes taip pat turime pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir skatinti investicijas į ekologiškas technologijas.

Energija prieinamomis kainomis ir kova su klimato kaita