Znižovanie emisií skleníkových plynov a plastov na jedno použitie

Európa je lídrom v boji proti zmene klímy a v záväzku napredovať smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu tak, aby sa dosiahol ambiciózny cieľ Parížskej dohody  obmedziť zvýšenie svetovej teploty na výrazne menej ako 2 stupne Celzia oproti úrovni pred industrializáciou.

Na tento účel musí EÚ do roku 2020 vypracovať dlhodobú stratégiu na zníženie emisií skleníkových plynov, pričom však musí nájsť vhodnú kombináciu politík, v ktorej budú vyvážené ambície a konkurencieschopnosť našich spoločností. Naše ciele v oblasti klímy sa zameriavajú na znižovanie emisií z priemyslu prostredníctvom systému obchodovania s názvom ETS – systém obchodovania s emisiami , ktorý spoločnostiam umožňuje účinne znižovať emisie. Lietadlá, nové autá a dodávky budú v blízkej budúcnosti predmetom prísnejších emisných limitov.

Musíme takisto riešiť plastový odpad, ktorý zahlcuje naše moria a pláže. Ak nebudeme konať teraz, neskôr už pravdepodobne nebudeme mať čo riešiť. Nahradenie všetkých plastov na jedno použitie inovačnými alternatívami a opätovne použiteľnými výrobkami by nebolo dobré len pre planétu, ale je to aj ekonomická príležitosť. Európa môže byť lídrom tejto revolúcie a zároveň môže vytvárať nové pracovné miesta.

Zabezpečenie udržateľných dodávok energie

Energia je jedným z kľúčových prvkov európskeho hospodárstva. Naším cieľom je zabezpečiť trvalé a udržateľné zásobovanie našich podnikov a domácností za primerané ceny. Svet čelí vážnym výzvam v oblasti emisií skleníkových plynov a globálneho otepľovania, pričom tento problém je do veľkej miery spôsobený pokračujúcim masívnym využívaním fosílnych palív.

EÚ zároveň čelí vážnym výzvam týkajúcim sa závislosti od dovozu energie a bezpečnosti dodávok, ako aj vysokým nákladom na energiu, čo poškodzuje konkurencieschopnosť nášho priemyslu v globálnom hospodárstve. Veríme, že cesta vpred spočíva v energetickej únii založenej na dvoch pilieroch: diverzifikácia zdrojov energie (podpora energie z obnoviteľných zdrojov) a integrácia trhu EÚ s energiou, aby sa zabezpečil voľný cezhraničný tok energie. Musíme zlepšiť energetickú účinnosť, znížiť emisie skleníkových plynov a podporiť investície do čistých technológií.

19.10.2018

Dostupná energia a boj proti klimatickým zmenám