Broeikasgasemissies en wegwerpplastic terugdringen

Europa speelt een leidende rol in de strijd tegen klimaatverandering en inspanningen die leiden tot een koolstofarme economie dat het ambitieuze streefdoel van het Akkoord van Parijs wilt behalen om de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot ver onder de 2 graden Celsius boven de pre-industriële niveaus.

Hiertoe moet de EU tegen 2020 een broeikasgasreductiestrategie voor de langere termijn uitwerken - maar met de juiste beleidsmix tussen ambitie en concurrentievermogen voor onze bedrijven. Onze klimaatdoelstellingen concentreren zich op het terugdringen van de uitstoot door de industrie via een regeling voor de handel in emissierechten (ETS) waarmee bedrijven hun uitstoot op rendabele wijze kunnen verminderen. Vliegtuigen, nieuwe auto’s en bussen zullen in de toekomst eveneens te maken krijgen met striktere emissielimieten.

We moeten iets doen aan de plastic soep die aan onze zeeën en stranden vreet. Als we niet nu in actie komen, valt er binnenkort misschien niets meer te redden. Alle wegwerpplastic vervangen door innovatieve alternatieven en herbruikbare producten is niet alleen goed voor de aarde maar tevens een economische buitenkans. Als Europa het voortouw neemt in deze revolutie, kan het nieuwe banen scheppen.

Een duurzame energiebevoorrading veiligstellen

Energie is een van de belangrijkste elementen van de Europese economie. Wij willen onze bedrijven en huishoudens een gestage, duurzame energievoorziening verzekeren voor een redelijke prijs. De wereld staat voor aanzienlijke uitdagingen op het gebied van broeikasgasemissies en opwarming van de aarde, en die hebben voor een groot deel te maken met het aanhoudende gebruik van fossiele brandstoffen.

Tegelijkertijd kampt de EU met grote problemen door haar afhankelijkheid van geïmporteerde energie, hetgeen de leveringszekerheid in het gedrang kan brengen. Bovendien is de energie hier duur, waardoor onze industrie niet op gelijke voet kan concurreren in de wereldeconomie. Wij geloven dat de toekomst ligt in een Energie-unie met twee pijlers: de diversificatie van onze energiebronnen (meer hernieuwbare energieproductie) en de integratie van de energiemarkt in de EU, zodat de energie vrij over de grenzen heen kan vloeien. Wij moeten ons energierendement verbeteren, de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en investeringen in schone technologie bevorderen.

Betaalbare energie en de strijd tegen klimaatverandering